Стилі мовлення.

Вправа 341. Прочитайте. Визначте в речен­нях художні засоби. З якою метою їх ужито? Пригадайте визначення літературо­знавчих термінів епітет, порівняння, метафора, персоніфікація.

1. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т. Шевчен­ко). 2. Горить-тремтить ріка, як музика (17. Тичина). 2. Веселе соне­чко ховалось в веселих хмарах вес­няних (Т. Шевченко). 4. Кримські гори, наче носороги, що з далеких виповзли степів, уп'яли у море куці ноги й смокчуть воду вже мільйон років (О. Лупш). 5. Багнисті береги озер були чорні і блискучі, як мокрі спини гіпопотамів (За М. Коцюбин­ським).

Епітет — художнє означення, яке надає зображенню предмета чи яви­ща більшої виразності, поетичності, яскравості (сердитий вітер; веселе соне­чко; веселих хмарах,  вес­няних; Кримські гори; з далеких степів; куці ноги; багнисті береги; були чорні і блискучі; мокрі спини).

Порівняння — художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось подібним до нього (горить-тремтить ріка, як музика; Кримські гори, наче носороги; були чорні і блискучі, як мокрі спини гіпопотамів).

Метафора — слово або словосполучення, яке переносить ознаки одного предмета або явища на інші на основі подібності чи протиставлення (реве та стогне Дніпр; горить-тремтить ріка).

Персоніфікація — образний вислів, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище (соне­чко ховалось; Кримські гори з далеких виповзли степів; уп'яли ноги, гори смокчуть воду).

Гіпербола — художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображува­ному виняткової виразності (смокчуть воду вже мільйон років).

У текстах яких стилів уживаються ху­дожні засоби? Яка їхня роль?

Художні засоби використовують у художньому стилі (жанрах: казка, вірш, поема, оповідання, по­вість, роман). Вони роблять тексти образними, неповторними, збагачують мовлення, надають виразності, яскравості.

Роздивіться репродукцію картини народного художника України Федора Панька. Якою мірою митцю вдалося передати настрій вірша Тараса Шев­ченка? Поясніть.