Завдання 34
Координати точок А(-6), С(-4), В(2),  К(4), Р(5)

 

Завдання 35
На відрізках АВ  так, на АС  так, ВР  ні.

 

Завдання 36
 В, 2  Г, 3  А

 

Завдання 37
АВ має 8 одиничних відрізків;
АК має 10 одиничних відрізків;
СК має 8 одиничних відрізків.

 

Завдання 38
Однакові відрізки.

 

Завдання 39
Координата точки Х(-2)

 

Завдання 40
Кантар (пружинні ручні ваги) має шкалу. Маса пакунка 3 кг.

 

Завдання 42
Протилежні один одному В

 

Завдання 43

 

Завдання 44

Завдання 45, 46

а) АВ = 3 (см) 
б) КР = (см)
в) MN = (см)
а) KT = 30 (мм) = 3 (см)
б) MC = 45 (мм) = 4 см 5 мм
в) PQ = 15 (мм) = 1 см 5 мм

3авдання 47

(7  (-1)) : 2 = 4  координата точки.  

 

Завдання 48
Найближча точка М(2)
Найближча точка Р(-3)
3авдання 49
а) точка з координатою В(2) є серединою відрізка АМ.
б) координата точки В(-1) така, що точка А є серединою відрізка ВМ.
с) координата точки В(5) така, що точка М є серединою відрізка АВ.

 

Завдання 50
а) координата точки Р(-8) така, що точка К є серединою відрізка РМ.
б) координата точки Р(-2) така, що точка Р є серединою відрізка КМ.
в) координата точки Р(4) така, що точка М є серединою відрізка КР.

 

Завдання 51
Завдання 52
Завдання 53
На стрічці паперу накресли координатну пряму і познач точки А(а) і В(b), такі, що числа a і b - протилежні. За допомогою перегинання знайди координату середини відрізка АВ. Це точка O(0).

Завдання 54

Відрізок АС найдовший, а відрізок ВО — найкоротший.

 

Завдання 55
а) 5 : ( 4) = 2,5 (см)  довжина одиничного відрізка. 
б) 2,5  4 = 10 (см)  довжина відрізка ОМ;
    2,5  6 = 15 (см)  довжина відрізка ОН;
в) 2,5  3 = 7,5 (см)  відстань між точками К(9) і Н(6);
г) 2,5  13 = 32,5 (см)  відстань між точками Р(-4) і К(9).

 

Завдання 56
Точки К(2) і Р(-4) симетричні точкам А(-2) і С(4) відносно початку координат.

Завдання 57

Порівняй відрізки КР і АС з попередньої задачі. Чи симетричні відносно точки О(О) середини цих відрізків?
КР = 6 (од. відр.), АС = 6 (од. відр.)
Координата середини відрізка КР дорівнює – 1.
Координата середини відрізка АС дорівнює 1.
Середини цих відрізків симетричні відносно точки О(0).

 

Завдання 58
Гра. Накресліть координатну пряму. Один/одна із вас має поставити на ній точку, а інший/інша — показати симетричну їй точку відносно початку координат.

 

Завдання 59
Дано точки А(-3) і В(2). Укажи на координатній прямій точку С, симетричну точці А відносно В. Знайди координату точки С і частку довжин відрізків АС і ВС. 
Розв'язання
1) 2  (-3) = 5 (од. відр.)  довжина відрізка A B.
2) 2 + 5 = 7  координата точки С, симетричної точці А відносно В.
3) 7  (-3) = 10 (од. відр.)  довжина відрізка АС.
4) 7  2 = 5 (од. відр.)  довжина відрізка ВС.
5) 10 : 5 = 2  частка довжин відрізків АС і ВС.
Відповідь: С(7); 5 од. відр. і 10 од. відр.; 2.

 

Завдання 60
Намалюй у зошиті шкалу одного з домашніх вимірювальних приладів, що можуть мати як додатні, так і від'ємні значення. Термометр, що вимірює температуру повітря. Дивись рисунок в §1 ЦІЛІ ЧИСЛА.

 

Завдання 61
а) число, протилежне додатному, — від'ємне; Так, бо точки з координатами, що є протилежними числами, розміщені по різні боки від точки О на координатній прямій.
б) число, протилежне від'ємному, — додатне; Так, бо точки з координатами, що є протилежними числами, розміщені по різні боки від точки О на координатній прямій.
в) якщо число а протилежне b, а b протилежне с, то a = с. Так, бо точки з координатами, що є протилежними числами, розміщені по різні боки від точки О і на однакових відстанях від неї.

 

Завдання 62
Скільки точок із цілими координатами є на координатній прямій між точками А(-14) і 8(15)?
15  (-14) + 1 = 31 точка (беручи до уваги т.О)

 

Завдання 63
Запиши чотири цілих числа, які лежать на координатній прямій:
а) праворуч від числа 253; 254, 255, 256, 257
б) ліворуч від числа -392; -393, -394, -395, -396
в) між числами -392 і 253. -391, -390, 1, 252

 

Завдання 64
Користуючись малюнком, знайди координати точок L і Р. L(-8) і P(4).

 

Завдання 65
Користуючись малюнком, знайди координати точок М і К. М(-4) і К(-10).

 

Завдання 66
До малюнку запиши відповідну числову послідовність та продовж її. А(1), В(3), С(5), D(7), F(9)

 

Завдання 67
Пригадайте гру «Морський бій». Намалюйте на полі 4 однопалубних кораблі. Запропонуйте однокласнику/однокласниці описати їх місцерозташування.

 

Завдання 68
Які числа треба записати в порожніх клітинках, щоб суми чисел у кожному рядку і в кожному стовпчику дорівнювали 10?
3
2
5
2
7
1
5
1 
4
Вправи для повторення
Скільки діб минуло від 1 січня 2000 р. до сьогодні, наприклад, 15 вересня 2023 року?

 

Завдання 70
На малюнку AOC = 100°. Обчисли градусні міри кутів СОВ, BOD і AOD.
Розв'язання
СОВ =  180°  100° = 80°
BOD = 180°  80° = 100°
AOD = 180°  100° = 80°
Відповідь: 80°; 100°; 80°.

 

Завдання 71
При якому значенні с значення виразів 25 і (3с  2) рівні?
Розв'язання
3с  2 = 25
3с = 25 + 2
3с = 27
с = 27 : 3
с = 9
Відповідь: 9.