БАТЬКІВЩИНА

Нема землі такої, як у нас,

сміється колосок, низько схилився,

вона — земля єдина із окрас,

де ти, де я на світі народився.

 

Десь у полях, лісах, гущавині,

Де вітер неспокійний заблудився,

Де трави перешіптують пісні,

Де обрій сонцю тихо поклонився.

 

Чужих земель ніколи не шукайте,

чужих стежок не змушуйте топтати,

в своїх краях щасливі виростайте,

де Батьківщина рідна ненька-мати.

 

Тема: поетичний монолог про ставлення до Батьківщини – землі у всій її багатогранності.

Головна думка: «в своїх краях щасливі виростайте».

Мета: заклик любити свою землю.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «чужих земель», «вітер неспокійний», «чужих стежок», «тихо поклонився».

Уособлення: «сміється колосок, низько схилився», «вітер … заблудився», «трави перешіптують пісні».

Метафора: «обрій сонцю тихо поклонився», «Батьківщина рідна ненька-мати».

Антитеза (протиставлення): «де ти, де я…»

Гіпербола: «нема землі такої, як у нас», «земля єдина із окрас».

Анафора: «Де…», «Чужих…».

Перелічення: «Десь у полях, лісах, гущавині»

Повтори (тавтологія): «ненька-мати».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб.

не

ма

зем

лі

та

ко

ї

як

у

нас

 

смі

є

ться

ко

ло

сок

низь

ко

схи

лив

ся

во

на

зем

ля

є

ди

на

із

о

крас

 

де

ти

де

я

на

сві

ті

на

ро

див

ся

/U_/U_/U_/U_/U_/

/U_/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U_/U_

/U_/U_/U_/U_/U_/U

 

Римування: суміжне (АВАВ)

Рими: нас – окрас, схилився – народився, гущавині – пісні, заблудився – поклонився, шукайте – виростайте, топтати – мати.

 

Рядки вірша

Лексичне значення багатозначного слова «земля»

«Нема землі … сміється колосок»

ґрунт

«земля …, де ти, де я на світі народився»

край рідний

«Чужих земель ніколи не шукайте»

країна

 

Чому всі люди люблять свою Батьківщину

Що діти можуть зробити для щастя своєї Батьківщини