ВИКРУТИВСЯ

Учитель у класі питає Миколу:

— Чому ти два дні не приходив у школу?

 

— Та я позавчора ішов через річку, 

крізь лід провалився в холодну водичку. 

Весь день після того лежав і хворів,

а мама аж двох привела лікарів... 

 

— Так то ж позавчора... А де був учора? 

 

— А вчора якраз біля вашого двору, 

до школи йдучи, я із лікарем стрівся. 

Ну, думаю, вчитель наш теж провалився!

 

Тема: поетичний діалог вчителя з хитрим Миколою.

Головна думка: «лукавий як не мудрує, а все ж заплутається в свої тенета».

Мета: засудження хитрощів.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш (гумористичний).

 

Художні засоби

Епітети: «холодну водичку».

Зменшуваний суфікс: «водичку».

Риторичний оклик: «Ну, думаю, вчитель наш теж провалився!».

 

Кількість строф: чотири.

Віршовий розмір: чотиристопний амфібрахій.

та

я

по

зав

чо

ра

і

шов

че

рез

річ

ку

крізь

лід

про

ва

лив

ся

в хо

лод

ну

во

ди

чку

весь

день

пі

сля

то

го

ле

жав

і

хво

рів

 

а

ма

ма

аж

двох

при

ве

ла

лі

ка

рів

 

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_U/

/U_U/U_U/U_U/U_

/U_U/U_U/U_U/U_ 

 

Рими: Миколу – школу, річку – водичку, хворів – лікарів, учора – двору, стрівся – провалився.

 

У дотепному гумористичному діалозі себе легко впізнає той учень, який без поважних причин не відвідує заняття. Тоді й доводиться йому хитрувати і вигадувати різні небилиці.

 

Доведи, що автор вдало підібрав заголовок до вірша (рядками з тексту)