ДЕ НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ НА ЗЕМЛІ

Де зелені хмари яворів 

Заступили неба синій став, 

На стежині сонце я зустрів, 

Привітав його і запитав:

 

— Всі народи бачиш ти з висот, 

Всі долини і гірські шпилі.

Де ж найбільший на землі народ? 

Де ж найкраще місце на землі?

 

Сонце усміхнулося здаля:

— Правда, все я бачу з висоти. 

Всі народи рівні. А земля

Там найкраща, де вродився ти!

Тема: поетичний діалог ліричного героя зі сонцем про найкраще місце на землі.

Головна думка: «земля там найкраща, де вродився ти!»

Мета: заклик любити рідну землю.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: патріотична.

 

Художні засоби

Епітети: «зелені хмари», «синій став», «гірські шпилі», «найкраще місце», «земля найкраща».

Уособлення: «хмари … заступили», «народи бачиш із висот», «сонце усміхнулося, … бачу з висоти». 

Метафора: «хмари яворів», «неба синій став», «на стежині сонце я зустрів, привітав і запитав».

Риторичне запитання: «Де ж найбільший на землі народ?», «Де ж найкраще місце на землі?».

Риторичний оклик: «А земля там найкраща, де вродився ти!».

Повтори (анафора, єдинопочаток): «Всі …», «Де ж …».

Протиставлення (антитеза): «всі долини і гірські шпилі (гори)».

Перелічення: «зустрів, привітав його і запитав», «народи…, всі долини і … шпилі».

Інверсія: «Всі народи бачиш ти з висот».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

всі

на

ро

ди

ба

чиш

ти

з ви

сот

всі

до

ли

ни

і

гір

ські

шпи

лі

де ж

най

біль

ший

на

зем

лі

на

род

де ж

най

кра

ще

мі

сце

на

зем

лі

/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/_

 

Римування: перехресне (АБАБ).

Рими: яворів – запитав, став – зустрів, висот – народ, шпилі – землі, здаля – земля, висоти – ти.

 

Ліричний герой вибирає в порадники Сонце – життєдайне світило планети Земля, та й дізнається, що рідна земля – є найкращим місцем для кожної людини. Як Сонце забезпечує життя на Землі, так рідна земля є найкращим місцем для людини.