Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 44

Велика буква

Юрій, Юрко, Юрась

Ю́рій   Ю-рій  [ = ●́ | = ● = ]   [й у р' і й]

Юрко́    Юр-ко   [ = ●́ —| — ● ]  [й у р к о]

Юра́сь  Ю-рась  [ = ●́ | — ● = ]   [й у р а с']

Юлія, Юля, Юленька

Ю́лія   Ю-лі-я   [ = ●́ | = ● | = ● ]   [й у л' і й а]  

Ю́ля   Ю-ля   [ = ●́ | = ● ]   [й у л' а]

Ю́ленька  Ю-лень-ка  [ = ●́ | — ● = | — ● ]  [й у л е н' к а]

Ющенко, Юрчук, Юхименко

Ю́щенко  Ю-щен-ко [ = ●́ | — — ● — | — ● ]   [й у ш ч е н к о]

Юрчу́к  Юр-чук  [ = ●́ — | — ● — ]   [й у р ч у к]

Юхи́менко   Ю-хи-мен-ко  [ = ● | — ●́ | — ● — | — ● ]   [й у х и м е н к о]

гріють, плавають, пірнають, виринають

грі́ють  грі-ють  [ — = ●́ | = ● = ]  [г р' і й у т']

пла́вають  пла-ва-ють  [ — ●́ — | — ● | = ● = ]   [п л а в а й у т']

пірна́ють    пір-на-ють  [ -- ● — | — ●́ | = ● = ]   [п´ і р н а й у т']

вирина́ють  ви-ри-на-ють  [ — ● | — ● | — ●́ | = ● = ]   [в и р и н а й у т']

годують, готують, рятують, шукають

году́ють   го-ду-ють    [ — ● | — ●́ | = ● = ]  [г о д у й у т']

готу́ють  го-ту-ють   [ — ● | — ●́ | = ● = ]  [г о т у й у т']

ряту́ють  ря-ту-ють  [ = ● | — ●́ | = ● = ]  [р' а т у й у т']

шука́ють  шу-ка-ють  [ — ● | — ●́ | = ● = ]  [ш у к а й у т']

зеленіють, прибирають, поливають, зрізають

зелені́ють  зе-ле-ні-ють [ — ● | — ● | = ●́ | = ● = ]  [з е л е н' і й у т']

прибира́ють  при-би-ра-ють  [ — — ● | — ● | — ●́ | = ● = ]  [п р и б и р а й у т']

полива́ють  по-ли-ва-ють  [ — ● | — ● | — ●́ | = ● = ]  [п о л и в а й у т']

зріза́ють   зрі-за-ють  [ — = ● | — ●́ | = ● = ]  [з р' і з а й у т']

Поділ на склади

— Ю-ля і Юр-ко скла-да-ють рю-кзак.

— Во-ни зби-ра-ю-ться до шко-ли?

— Ні! Ю-ля з Юр-ком і-дуть у по-хід.

— І-дуть са-мі?

— Ні, з та-том і ма-мою.

— Це пра-виль-но! З до-ро-сли-ми бу-де ці-ка-во і без-пе-чно

 

СТОРІНКА 45

� Заголовок: «Справжні друзі»

Дру-зі

Ю-ля і Юр-ко — справ-жні дру-зі. Во-ни всю-ди ра-зом. У-ран-ці по-спі-ша-ють до шко-ли. У кла-сі си-дять за пер-шою пар-тою. Дру-жно пра-цю-ють на у-ро-ках: чи-та-ють, пи-шуть, ма-лю-ють. А на пе-рер-ві по-лю-бля-ють ро-зва-жа-ти-ся.

Юр-ко і Ю-ля схо-жі між со-бо-ю. Ма-ють бі-ля-ве во-ло-сся. З-під брів ви-бли-ску-ють сі-рі о-чі. На но-си-ках ря-сні-ють ве-снян-ки. І смі-ють-ся дру-зі о-дна-ко-во ве-се-ло.

Ю-ля і Юр-ко зав-жди до-по-ма-га-ють о-дне о-дно-му.

� Чи є у тебе справжній друг 

Мій друг 

Моя подруга   

 

СТОРІНКА 46

Буква є після приголосного звуку позначає голосний звук ● та пом’якшує попередній приголосний звук,  

після голосного звуку, після апострофа, на початку слова позначає два звуки =  ●

єноти, єдиний, єднає

єно́ти  є-но-ти  [ = ● | — ●́ | — ● ]   [й е н о т и]

єди́ний   є-ди-ний  [ = ● | — ●́ | — ● = ]   [й е д и н и й]

єдна́є   є-дна-є   [ = ● | — — ●́ | = ● ]   [й е д н а й е]

заєць, яяєчко, краєчок

за́єць  за-єць   [ — ●́ | = ● = ]   [з а й е ц']

яє́чко   я-є-чко  [ = ● | = ●́ | — — ● ]   [й а й е ч к о]

крає́чок  кра-є-чок [ — — ● | = ●́ | — ● — ]   [к р а й е ч о к]

�  Він багато знає. Гарно сонце гріє. Тут зустрілись двоє. Пензликом малює.

 

СТОРІНКА 47

давнє, вечірнє, літнє, колишнє, справжнє, третє

да́внє  дав-нє [ — ●́ — | = ● ]    [д а в н' е]

вечі́рнє  ве-чір-нє  [ — ● | -- ●́ — | = ● ]   [в е ч´ і р н' е]

лі́тнє  лі-тнє    [ = ●́ | — = ● ]  [л' і т н' е]

коли́шнє  ко-ли-шнє  [ — ● | — ●́ | — = ● ]  [к о л и ш н' е] 

спра́вжнє  справ-жнє [ — — — ● — | — = ● ]  [с п р а в ж н' е]

тре́тє   тре-тє  [ — — ●́ | = ● ]  [т р е т' е]

� Заголовок: «Мрія єнота», «Єгер і тварини», «Захисники лісу»

   Лі-сни-ки і є-ге-рі пиль-ну-ють ліс. Лі-сни-ки о-хо-ро-ня-ють ро-сли-ни. А є-ге-рі пі-клу-ють-ся про тва-рин.

  Є-гор Пе-тро-вич пра-цю-є є-ге-рем. О-дно-го ра-зу він знай-шов бі-ля о-зе-ра хво-ро-го є-но-та. При-ніс до-до-му і по-мі-стив йо-го у воль-єр.

  У Є-го-ра Пе-тро-ви-ча є донь-ка Є-ва. Во-на до-гля-да-є є-но-та. По-да-є йо-му я-є-чко, о-кра-єць хлі-ба, ллє во-ди-чку. Є-нот ла-су-є, а-ле мрі-є по-вер-ну-тись у ліс.

Ребус  є + ноти + к

єнотик

 

СТОРІНКА 48

Євген, Євгенія, Єва, Єгор, Європа, Євпаторія

Євге́н   Єв-ген  [ = ● — | — ● — ]   [й е в г е н]

Євге́нія   Єв-ге-ні-я  [ = ● — | — ●́ | = ● | = ● ]   [й е в г е н' і й а] 

Є́ва   Є-ва  [ = ●́ | — ● ]   [й е в а]

Єго́р  Є-гор  [ = ● | — ●́ — ]  [й е г о р]

Євро́па   Єв-ро-па  [ = ● — | — ●́ | — ● ]  [й е в р о п а]

Євпато́рія  Єв-па-то-рі-я  [ = ● — | — ● | — ●́ | = ● | = ● ]  [й е в п а т о р' і й а]

� Заголовок: «Яєчка в гнізді», «Гніздо пташки», «Гніздо з яєчками», «Пташині яєчка», «Пташине гніздо», «Пташенята вилупляться»

   Єв-ген і Є-ва по-ба-чи-ли в ку-щах гні-здо. Ви-рі-ши-ли за-гля-ну-ти в ньо-го.

— Тут я-є-чка, — та-єм-ни-че ска-за-ла Є-ва.

— Аж три, — про-ше-по-тів Єв-ген.

— Не бу-де-мо їх чі-па-ти. Пта-шка мо-же по-ки-ну-ти гні-здо, до я-ко-го тор-ка-ли-ся лю-ди. То-ді з я-є-чок не ви-лу-плять-ся пта-ше-ня-та.

   Ді-ти ві-дій-шли від гні-зда. При-ле-ті-ла пта-шка. Во-на вмо-сти-ла-ся на я-є-чках.

   Є-ва і Єв-ген по-ле-гше-но зі-тхну-ли. Пта-шка не по-ки-ну-ла гні-зда. Пта-ше-ня-та ви-лу-плять-ся.

Інші завдання дивись тут...