Завдання 250
а) 29 °С + 7 °С = 36 °С
б) 150 км/год  3 = 450 км/год
в) 56 т – 19 т = 37 т
г) 90 ц : 30 ц = 3
ґ) 1200 см + 340 см = 1540 см
д) 1 год 2 хв : 2 = 80 хв : 2 = 40 хв
Завдання 256
а) А(2), В(3), С(6)
б) А(3), В(6), С(10) D(15)
Завдання 257
а) А(3), В(6), С(11)
б) А(4), В(12), С(25), D(39)
Завдання 258
За допомогою ресурсу Number-line познач точки А(3), В(7), С(15) на координатних променях із різними одиничними відрізками.
 
Завдання 259
Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см. Познач точки: P(2), T(5), X(8), Z(9).
 
Завдання 260
Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює довжині однієї клітинки зошита. Познач на ньому точки з координатами 7, 12, 15, 18.
 
Завдання 261
Накресли координатний промінь, розміщений вертикально з початковою точкою: а) угорі; б) внизу.
 
Завдання 262
Познач на координатному промені точки з координатами 5, 10, 13, 24.
 
Завдання 263
Ціна поділки шкали 2 км/год.
Швидкість 74 км/год показує спідометр.
Завдання 264
Між сусідніми числами 10 і 40 на шкалі є два штрихи. Знайдіть ціну поділки цієї шкали.
10__Ʇ__Ʇ__40
Розв'язання
1) 40  10 = 30 (одиниць) – відстань між числами 10 і 40;
2) 30 : 3 = 10 (одиниць) – ціна поділки шкали.
Відповідь: 10 одиниць.
 
Завдання 265
Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 2 см. Чому дорівнює відстань між його точками:
а) O(0) і A(3); ОА = (– 0) • 2 = 6 (см)
б) O(0) і B(7); ОВ = (7 – 0) • 2 = 14 (см)
в) A(3) і B(7); АВ = (7 – 3) • 2 = 8 (см)
г) K(14) і P(18)? КР = (18 – 14) • 2 = 8 (см)
 
Завдання 266
На координатному промені позначено точки M(14) і H(19). Довжина відрізка MH дорівнює 20 см.
а) довжину одиничного відрізка та відрізків OH і OM;
Розв'язання
1) 19  14 = 5 (од. відр.) – відстань між точками М і Н;
2) 20 : 5 = 4 (см) – довжина одиничного відрізка.
ОН = 14 • 4 = 56 (см)
ОМ = 19  4 = 76 (см)
б) відстань між точками K(20) і H(19);
КН = (20 – 19) • 4 = 4 (см)
в) відстань між точками M(14) і K(20).
МК = (20 – 14) • 4 = 24 (см)
 
Завдання 267
Накресли координатний промінь з одиничним відрізком завдовжки 5 мм. Познач точку E(15) і такі точки K і P, щоб відстані OK і KP становили третю частину відстані OE.
Розв'язання
ОЕ = 15
ОК = ОЕ : 3
КР = ОЕ : 3
ОК = КР = 15 : 3 = 5 (од.)
Відповідь: К(5), Р(10).
 
Завдання 268
На координатному промені позначено точки A(17) і B(25). Знайди координату точки C, яка є серединою відрізка AB.
А(17), В(25), АС = СВ
Розв'язання
(17 + 25) : 2 = 42 : 2 = 21
Відповідь: С(21).
 
Завдання 269
На координатному промені позначте точки С(4) і К(10). Уявіть, що у цих точках розташовані будинки двох подруг — Соні і Каті. Уранці вони хочуть зустрітися у такому місці, яке однаково віддалене від кожного з будинків. Знайдіть координату цієї точки. Яку відстань пройде кожна з дівчат, якщо довжина одиничного відрізка дорівнює 200 м?
Розв'язання
1) (10  4) • 200 = 6 • 200 = 1200 (м) – відстань між будинками;
2) (10 + 4) : 2 = 14 : 3 = 7 – координата точки А, яка однаково віддалена.
3) 1200 : 2 = 600 (м) – відстань пройде кожна з дівчат.
Відповідь: А(7); 600 м.
 
Завдання 270
1) Накресли у зошиті шкалу одного з домашніх вимірювальних приладів. Знайди ціну її поділки.
Лінійка. Ціна поділки 1 мм.
2) Зроби модель термометра або годинника.
 
Завдання 271
Дізнайся, який тиск вважається нормальним для дорослої людини. 120/80 мм рт.
Яким приладом його вимірюють? Тонометр  медичний прилад, призначений для вимірюваня артеріального тиску.
 
Завдання 272
На малюнку зображено частину гри в морський бій. Віднови все поле і запиши координати кораблів. Наприклад, червоний корабель має координати а–1; а–2.
 
Завдання 273
Запиши цифрами 1, 2 і 3 найбільше і найменше п’ятицифрові числа, використавши кожну із  цифр хоча б один раз. На  скільки сума цих чисел більша за їх різницю?
Розв'язання
Найбільше п’ятицифрове число: 33321. Найменше п’ятицифрове число: 11123.
Розв'язання
1) 33321 + 11123 = 44444 – сума цих чисел;
2) 33321  11123 = 22198 – різниця цих чисел;
3) 44444  22198 = 22246 – на стільки сума цих чисел більша.
Відповідь: на 22246.
 
Вправи для повторення
Завдання 274 Порядок дій
а) 3  205 + 1001 : 13 – 123 =  205 + 1001 : 13 – 123 = 615 + 77 – 123 = 569
б) 307 : 307 + 1001 : 77 = 1 + 13 = 14
 
Завдання 275
Сума двох чисел, одне з яких більше за друге утричі, дорівнює 1000. Які це числа?
Розв'язання
Нехай одне число х, тоді друге чисдл 3х. Складаємо рівняння:
х + 3х = 1000
4х = 1000
х = 1000 : 4
х = 250 – одне число;
• 250 = 750 – друге число.
Відповідь: 250 і 750.
 
Завдання 276
Два велосипедисти виїхали одночасно назустріч один одному з пунктів A і B, відстань між якими дорівнює 50 км. Один із них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий — зі швидкістю 13 км/год. Яка відстань буде між велосипедистами через: а) 1 год; б) 2 год?
Розв'язання
1) 12 + 13 = 25 (км) – на стільки зближаються щогодини;
2) 50  25 = 25 (км) – відстань через 1 год;
3) 25  2 = 50 (км) – на стільки зближаються через 2 год;
4) 50  50 = 0 (км) – відстань через 2 год.
Відповідь: 25 км і 0 км.