Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 56

Вправа 1    Дівчатка розглядають рибок у акваріумі, хом’яка в клітці, а хлопців цікавлять компас і бінокль на столі.

ко́мпас   ком-пас   [ — ●́ — | — ● — ]

[к о м п а с]

біно́кль   бі-нокль  [ – ● | — ●́ — = ]

[б´ і н о к л']

ри́бки   риб-ки   [ — ●́ — | — ● ]

[р и б к и]

хом’я́к   хом’-як   [ — ● — | = ●́ — ]

[х о м й а к]

 

Вправа 2 Хлопчики розглядають (що?) компас, бінокль.

ко́мпас   ком-пас   [ — ●́ — | — ● — ]

[к о м п а с]

біно́кль   бі-нокль  [ – ● | — ●́ — = ]

[б´ і н о к л']

Дівчат зацікавили (хто?) рибки та хом’як.

ри́бки   риб-ки   [ — ●́ — | — ● ]

[р и б к и]

хом’я́к   хом’-як   [ — ● — | = ●́ — ]

[х о м й а к]

 

Вправа 3,4  Іменник 

(Що?) акваріум, вікно, стіл

[а к в а р' і у м]

вікно́   ві-кно   [ – ● | — — ●́ ]

[в´ і к н о]

стіл   [ — = ● — ] 

[с т' і л]

(Хто?) дівчинка, папуга, мавпа

ді́вчика   дів-чин-ка  [= ●́ — | — ● —  ● ]

[д' і в ч и н к а]

папу́га   па-пу-га   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[п а п у г а]

ма́впа   мав-па   [ — ●́ — | — ● ]

[м а в п а]

 

СТОРІНКА 57

Вправа 5   (Що?) чай, цукор, вода, чашка, ложка, печиво, чайник, блюдце

чай   [ — ● = ]

[ч а й]

цу́кор   цу-кор  [ — ●́ | — ● — ]

[ц у к о р]

вода́   во-да   [ — ● | — ●́ ]

[в о д а]

ча́шка   ча-шка  [ — ●́ | — — ● ]

[ч а ш к а]

ло́жка   лож-ка  [ — ●́ — | — ● ]

[л о ж к а]

пе́чиво  пе-чи-во  [ — ●́ | — ● | — ● ]

[п е ч и в о]

ча́йник   чай-ник  [ — ●́ = | — ● — ]

[ч а й н и к]

блю́дце  блюд-це  [ — = ●́ — | — ● ]

[б л' у д ц е]

 

Вправа 6,7  Спека (що?) стояла незвичайна. Па­луба (що?) була розпечена. Сонце (що?) напекло голову (що?). Боцман (хто?) зомлів і впав. Це побачили мавпочки (хто?).

 

Вправа 8  Чайка – майка – чашка – чарка – гайка – лайка – чайна, мишка – кишка – Мішка – вишка – мийка – мушка – шишка – миска,  білка – гілка – бійка – балка – булка – Мілка, корова – корона.

Чашка з ароматним чаєм стояла на столі. З високої сосни впала шишка. Білка завзято стрибала з гілки на гілку. На мені була новенька майка. Раптом чашка впала й розбилась на дрібні частинки. Білка робить запаси на зиму. Між впертими горобцями зчинилася бійкаБулка з джемом була дуже смачною. Комп’ютерна мишка лежала на столі. Коштовна корона зберігалась у музеї.  

 

Вправа 9 Іменники:  корабель, капітан, діти, подорож, море.  

(Що?) корабель, подорож, море.

корабе́ль   ко-ра-бель   [ — ● | — ● | — ●́ = ]

[к о р а б е л']

по́дорож   по-до-рож    [ — ●́ | — ● | — ● — ]

[п о д о р о ж]

мо́ре   мо-ре  [ — ●́ | — ● ]

[м о р е]

(Хто?) капітан, діти.

капіта́н   ка-пі-тан   [ — ● | – ● | — ●́ — ]

[к а п´ і т а н]

ді́ти   ді-ти   [ = ●́ | — ● ]

[д' і т и]

Великий корабель стояв біля причалу. Капітан дозволив морякам вийти на берег. На перерві діти голосно сміялися. Завтра ми їдемо в цікаву подорож. Учора море було штормове, немов сердите.

 

СТОРІНКА 58

Вправа 1, 2   Між ким відбулася розмова? Розмова відбулася між друзями. Хто з друзів хоче працювати на кораблі? Щебетунчик хоче працювати на кораблі. Про що друзі вирішили запитати в капітана? У капітана друзі запитали про професії, які потрібні на кораблі.

 

Вправа 3,4   Корабель по курсу веде штурман. За порядком на судні стежить боцман. Усю роботу на кораблі виконують матроси. Їжу для команди готує кок.

 

Вправа 5  Яку морську професію порадиш вибрати Щебетунчикові?

  

Вправа 6  (Що?) ножиці, гребінь, мікрофон, скрипка

но́жиці   но-жи-ці   [ — ●́ | — ● | = ● ]

[н о ж и ц' і]

гре́бінь   гре-бінь   [ — — ●́ | – ● = ]

[г р е б´ і н']

мікрофо́н   мі-кро-фон  [ – ● | — — ● | — ●́ — ]

[м´ і к р о ф о н]

скри́пка   скри-пка   [ — — — ●́ | — — ● ]

[с к р и п к а]

Ножицями кравець вміло вирізав викрійку. Гребінцем та сушкою перукар гарно уклав мамине волосся. Співачка ніжним голосом співала під мікрофон. На улюбленій скрипці скрипач гарно зіграв музичний твір.  

  

СТОРІНКА 59

Вправа 7,8  (Хто?) Гриць, Миколка, лікар, пекар

Гриць  [ — — ● = ]

[г р и ц']

Мико́лка   Ми-кол-ка  [ — ● | — ●́ — | — ● ]

[ми к о л к а]

лі́кар   лі-кар  [ = ●́ | — ● — ]

[л' і к а р]

пе́кар  пе-кар  [ — ●́ | — ● — ]

[п е к а р]

Мама Гриця працює пекарем, а Миколки – лікарем.

 

Вправа 9  Садівник пахне яблуками, кондитер пахне цукерками. 

(Хто?) садівник, (що?) яблука.  (Хто?) кондитер, (що?) цукерки.

садівни́к   са-дів-ник   [ — ● | = ● — | — ●́ — ]

[с а д' і в н и к]

я́блука   я-блу-ка  [ = ●́ | — — ● | — ● ]

[й а б л у к а]

конди́тер   кон-ди-тер  [ — ● — | — ●́ | — ● — ]

[к о н д и т е р]

цуке́рки   цу-кер-ки   [ — ● | — ●́ — | — ● ]

[ц у к е р к и]

 

Вправа 10   Яка професія кому подобається?

 

Вправа 11 Ким працюють твої батьки?

 

Вправа 12  Що призначає хворим лікар? Лікар (хто?) призначає (що?)  лікарства. Що випікає пекар? Пекар (хто?) випікає торти (що?).

лі́кар  лі-кар  [ = ●́ | — ● — ]

[л' і к а р]

лі́ки  лі-ки  [ = ●́ | — ● ]

[л' і к и]

пе́кар  пе-кар  [ — ●́ | — ● — ]

[п е к а р]

торти́   тор-ти  [ — ● — | — ●́ ]

[т о р т и]

Інші завдання дивись тут...