Інші завдання дивись тут...

Вправа 205. Які сполуки називають карбоновими кислотами? Карбонові кислоти — це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп.

Чим молекула карбонової кислоти відрізняється від молекули спирту? На відміну від спиртів, молекули яких містять гідроксильні групи ОН, молекули карбонових кислот містять карбоксильні групи атомів СООН.

 

Вправа 206. Знайдіть формулу одноосновної карбонової кислоти, якщо її молярна маса така сама, що й етанолу.

Відомо: M(кислоти)=M(C2H5OH).

Знайти: формула карбонової кислоти-?

Загальна формула одноосновної карбонової кислоти CnH2nO2.

Mr(C2H5OH)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46

Mr(CnH2nO2)=nAr(C)+2nAr(H)+2Ar(O)= 12n+2n+216=14n+32

14n+32=46, 14n=46-32, 14n=14, n=14:14, n=1

Отже, формула сполуки СН2О2 або НСООН - мурашина кислота.

 

Вправа 207. Поясніть, як і завдяки чому молекула оцтової кислоти дисоціює у водному розчині. Відбувається розрив ковалентного полярного зв'язку

О-Н, з утворенням катіонів Гідрогену Н+ і аніонів кислотного залишку СН3СОО-

СН3СООН ←→ Н+ + СН3СОО 

 

Вправа 208. Чому оцтова кислота не виявляє оснвних властивостей, хоча її формула містить групу ОН, як і формула натрій гідроксиду? Бо оцтова кислота не дисоціює з утворенням аніонів гідроксильної групи ОН-. Дивись вправу 207.

 

Вправа 209. Складіть рівняння реакцій і дайте назви їхнім продуктам:

а) 2СН3СООН + 2Li → 2СН3СООLi + H2; літій ацетат і водень

б) 2СН3СООН + Zn(OH)2(СН3СОО)2Zn + 2H2Oцинк ацетат і вода

в) 2СН3СООН + MnO → (СН3СОО)2Mn + H2Oмагній ацетат і вода

г) 2СН3СООН + K2СO32CH3COOK + H2O + CO2калій ацетат, вода і карбон (IV) оксид

 

Вправа 210. Наведіть по два молекулярні рівняння, які відповідають таким йонно-молекулярним рівнянням:

а) Н+ + СН3СОО = СН3СООН;

1. 2СН3СООNa + H2SO4 (конц.)→ 2СН3СООH + Na2SO4; 

   2СН3СОО- + 2Na+ + 2H+ + SO42- → 2СН3СООH + 2Na+ + SO42-

   2СН3СОО- + 2H+ → 2СН3СООH

   СН3СОО- + H+ → СН3СООH

2. 2СН3СООK + H2SO4 (конц.)→ 2СН3СООН + K2SO4; 

   2СН3СОО- + 2K+ + 2H+ + SO42- → 2СН3СООH + 2K+SO42-

   2СН3СОО- + 2H+ → 2СН3СООH

   СН3СОО- + H+ → СН3СООH;

У йонно-молекулярних рівняннях оцтову кислоту як слабку подають у недисоційованій формі. 

б) S2– + 2CH3COOH = H2S↑ + 2CH3COO.

1. K2S + 2CH3COOH = H2S↑ + 2CH3COOK.

   2K+S2- + 2CH3COOH = H2S↑ + 2CH3COO- + 2K+.

    S2- + 2CH3COOH = H2S↑ + 2CH3COO-.

2. Na2S + 2CH3COOH = H2S↑ + 2CH3COONa.

   2Na+S2- + 2CH3COOH = H2S↑ + 2CH3COO-2Na+.

    S2- + 2CH3COOH = H2S↑ + 2CH3COO-.

У йонно-молекулярних рівняннях оцтову кислоту як слабку подають у недисоційованій формі.

 

Вправа 211. Обчисліть масову частку оцтової кислоти в розчині, який утворився:

а) при змішуванні однакових кількостей речовини кислоти і води;

Відомо: n(CH3COOH)=n(H2O). Знайти: w(CH3COOH)-?, w(H2O)-?

Розв'язування:

І спосіб

Mr(CH3COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2Ar(O)=2•12+4•1+216=60,

тому M(CH3COOH)=60 г/моль, 

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, тому M(H2O)=18 г/моль

Припустимо, що n(CH3COOH)=n(H2O)=1 моль. Молярна маса - це маса 1 моль сполуки, тому m(СH3COОН)=60 г і m(Н2О)=16 г.

Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(СH3COОН)+m(Н2О)=60 г+18 г=78 г.

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини у розчині за формулою

w(речовини)=m(речовини)/m(розчину).

w(СH3COOH)=m(СH3COOH)/m(розчину)=60 г : 78 г = 0,77, або 77%

ІІ спосіб

Припустимо, що n(CH3COOH)=n(H2O)=х моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо m=n•M.

Mr(CH3COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

М(СH3COOH)=60 г/моль

m(СH3COOН)=n(СH3COOН)•M(СH3COOН)=х моль • 60 г/моль = 60х г

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, М(Н2О)=18 г/моль

m(Н2О)=n(Н2О)•M(Н2О)=х моль • 18 г/моль = 18х г

Знаходимо масу розчину:

m(розчинуі)=m(СH3COOН)+m(Н2О)=60х г+18х г=78х г.

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини у розчині за формулою

w(речовини)=m(речовини)/m(розчину):

w(СH3COOН)=m(СH3COOН)/m(розчину)=60х г : 78х г = 0,77, або 77%

Відповідь: 0,77, або 77%. 

б) при додаванні 20 г кислоти до 200 г 20%-го її розчину;

Відомо: m(CH3COOH)=20 г, mп(розчину)=200 г, 

wп(CH3COOH)=20%. Знайти: wн(CH3COOH)-?

Розв'язування:

З формули w(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо масу речовини

m(речовини)=m(розчину)w(речовини).

mп(CH3COOH)=mп(розчину)wп(CH3COOH)=200 г0,2=40 г.

Знаходимо масу нового розчину.

mн(розчину)=m(СH3COОН)+mп(розчину)=20 г + 200 г=220 г.

Знаходимо масу кислоти в новому розчині.

mн(СH3COОН)=mп(СH3COОН)+m(СН3СООН)=40 г + 20 г = 60 г 

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини у новому розчині за формулою

w(речовини)=m(речовини)/m(розчину).

wн(СH3COOH)=mн(СH3COOH)/mн(розчину)=60 г : 220 г = 0,27, або 27%

Відповідь: 0,27, або 27%. 

в) при додаванні 100 г води до 200 г 20%-го розчину кислоти.

Відомо: m(Н2О)=100 г, mп(розчину)=200 г, 

wп(CH3COOH)=20%. Знайти: wн(CH3COOH)-?

Розв'язування:

З формули w(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо масу речовини

m(речовини)=m(розчину)w(речовини).

mп(CH3COOH)=mп(розчину)wп(CH3COOH)=200 г0,2=40 г.

Знаходимо масу нового розчину.

mн(розчину)=m(Н2О)+mп(розчину)=100 г + 200 г=300 г.

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини у новому розчині за формулою

w(речовини)=m(речовини)/m(розчину).

wн(СH3COOH)=mп(СH3COOH)/mн(розчину)=40 г : 300 г = 0,13, або 13%.

Відповідь: 0,13, або 13%. 

 

Вправа 212. Відносна формульна маса солі оцтової кислоти становить 142. Визначте формулу цієї солі й назвіть сполуку.

Відомо: Mr(солі)=142. Знайти: формула солі-?

Розв'язування:

Загальна формула солі (СH3COO)nMe, де Ме - невідомий металічний елемент.

Mr((СH3COO)nMe)=nMr(CH3COO)+Ar(Me)=n(2Ar(C)+3Ar(H)+2Ar(O))+

+Ar(Me)=n(212+31+216)+Ar(Me)=59n+Ar(Me)

За умовою задачі  59n+Ar(Me)=142, Звідси Ar(Me)=142-59n

1. Якщо металічний елемент одновалентний, тоді n=1, тому Ar(Me)=142-59=83- не підходить, бо жоден одновалентний елемент не має таку відносну атомну масу.

2. Якщо металічний елемент двовалентний, тоді n=2, тому Ar(Me)=142-592=24. Таку відносну атомну масу має Магній.

Отже, формула солі (CH3COO)2Mg.

 

Вправа 213. Обчисліть масу розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 32%, який витратили на нейтралізацію 50 г  розчину оцтової кислоти з масовою часткою кислоти 12%.

Відомо: w(KOH)=32%, m(р-ну CH3COOH)=50 г, 

w(CH3COOH)=12%. Знайти: m(р-ну KOH)-?

Розв'язування:

З формули w(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо масу речовини

m(речовини)=m(розчину)w(речовини).

m(CH3COOH)=m(р-ну CH3COOH)w(CH3COOH)=50 г0,12=6 г.

Записуємо хімічне рівняння:

   6 г          х г

СН3СООН + КOH → СН3СООК + H2O;

   60 г        56 г

Над формулами сполук CH3COOH і KОH записуємо знайдену масу кислоти (6 г) і невідому масу калій гідроксиду (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль, бо прореагувало 1 моль кислоти СН3СООН з 1 моль калій гідроксиду КOН.

Mr(CH3COOH)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

М(СH3COOH)=60 г/мольМаса 1 моль=60 г.

Mr(К)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(Н)=39+16+1=56,

M(KOH)=56 г/моль. Маса 1 моль=56 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 60 г СН3СООН утворюється 56 г КOН,

за умовою задачі з 6 г СН3СООН - х г КOН.

60 г / 6 г = 56 г / х г

х г • 60 г = 56 г • 6 г

х = 56 г • 6 г / 60 г

х = 5,6 г

З формули w(речовини)=m(речовини)/m(розчину) знаходимо масу розчину

m(розчину)=m(речовини):w(речовини).

m(р-ну КОН)=m(КОН):w(КОН)=5,6 г 0,32=17,5  г. 

Відповідь: 17,5 г.

 

Вправа 214. Які маси оцтової есенції та води потрібно взяти для приготування 160 г столового оцту — розчину оцтової кислоти з масовою часткою кислоти 9%? Візьміть до уваги, що оцтова есенція є розчином, який містить 80% оцтової кислоти за масою.

Відомо: m(розчину)=160 г, w(CH3COOH)=9%, або 0,09, 

wн(CH3COOH)=80%, або 0,8. Знайти: mн(СН3СООН)-?, mн2О)-?

Розв'язування:

Обчислюємо масу кислоти за формулою: m(речовини)=m(розчину)•w(речовини).

m(CH3COOH)=m(розчину)w(CH3COOH)=160 г0,09=14,4 г.

Обчислюємо масу есенції за формулою: m(розчину)=m(речовини):w(речовини).

mн(розчину)=m(CH3COOH):wн(CH3COOH)=14,4 г:0,8=18 г. 

Знаходимо масу води в есенції.

mн2О)=m(розчину)-mн(розчину)=160 г - 18 г=142 г.

Відповідь: потрібно взяти 18 г оцтової есенції та 142 г води.

 

ПРАКТИЧНУ РОБОТУ №3 дивись тут...

 

Вправа 215. Поясніть, з якою метою в досліді 4 використовують індикатор.

Щоб за зміною кольору індикатора показати зміну середовища: з кислого на лужне і в кінцевому випадку на нейтральне.

 

Вправа 216. Яким буде результат досліду 6, якщо кальцій карбонат замінити: а) на натрій карбонат; б) на кальцій сульфат? Відповіді обґрунтуйте.

а) результат досліду не зміниться, бо оцтова кислота взаємодіє з солями-карбонатами.

2СН3СООН + 2+ + СО32- → 2(СН3СОО)- + 2+  + Н2O + СО2

2СН3СООН + СО32- → 2(СН3СОО)- + Н2O + СО2

б) оцтова кислота є слабкою кислотою, тому не може витіснити сильну кислоту з її солей.

Інші завдання дивись тут...

  • Виктория
    Супер, мені подобається
    14 березня 2019 08:06