Інші завдання дивись тут...

Застосовуємо

Вправа 138. Зазначте речовини, з якими взаємодіє етанова кислота.

А мідь

Б натрій гідроксид

В натрій хлорид

Г цинк оксид

Етанова кислота є слабким електролітом і виявляє загальні властивості кислот щодо взаємодії з металами, лугами, слабкими солями, основними оксидами.

 

Вправа 137. Установіть відповідність між назвами речовин та їхніми формулами.

1-Г, 2-Б, 3-А, 4-Д.

 Назва речовини Формула речовини

1 етанова кислота

2 етанол

3 гліцерол

4 етин 

А С3Н5(ОН)3

Б С2Н5ОН

В С2H4

Г CH3COOH

Д C2H2

Вправа 138. Масова частка Карбону в етановій кислоті становить…

А 6,6 % 

Б 20 %

В 40 %

Г 53,3 %

Відомо: СН3СООН.  Знайти: w(С)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу етанової кислоти.

Мr(СН3СООН)=2•Ar(С)+4•Ar(Н)+2•Ar(О)=2•12+4•1+2•16=60

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках за формулою w(Е)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки) 

w(С)=2•Ar(С)/Mr(СН3СООН)=2•12/60=0,4, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%.

Відповідь: w(С)=40%. 

 

Вправа 139. Оберіть назву речовини, що належить до слабких електролітів.

А хлоридна кислота

Б натрій хлорид

 

В етанова кислота

Г натрій етаноат

 

Практична робота №4 Властивості етанової кислоти дивись тут...

Інші завдання дивись тут...