Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

§ 46 РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ.

1. Що таке рослинне угруповання?

Різні види рослин зростають не самі по собі, а у певних рослин­них угрупованнях, завдяки чому різні види рослин можуть існувати разом та ефективно використовувати вологу, світло та інші ресурси середовища, наявні у певному місці зростання. Певну сукупність взаємопов'язаних у своїй життєдіяльнос­ті видів рослин, які мешкають на однорідній за умовами ділянці місцевості, називають рослинним угрупуванням. Прикладами рослинних угруповань є ліси і степи, луки, болота.

 

 

2. Яка ярусність характерна для лісових угруповань?

Кожне рослинне угруповання характеризується певним просторо­вим розташуванням різних видів - ярусністю. Розрізняють ярусність надземну і підземну. Надземна ярусність визначається певним роз­ташуванням надземних частин різних видів рослин за висотою, а підземна - розташуванням їхніх підземних частин за глибиною проникнення в ґрунт. Виділяють до п'яти основних надзем­них ярусів рослинного угруповання, верхні яруси обирають світлолюбні рослини, а нижні - тіньовитривалі і тіньолюбні.

 

Підземні органи рослин - корені, кореневища, цибулини, бульби тощо також розташовані ярусами. Найглибше проникає коріння дерев, вище розташовані корені чагарників, ближче до поверхні - корені трав'янистих рослин. Особливий ярус - лісова підстилка, утворена рештками рослин, опалим листям.

 

3. Які типи рослинних угруповань вам відомі?

Типами природних рослинних угруповань є ліси і степи, луки, болота.

     Ліси — це рослинні угруповання, в яких переважають дерева, їм властива ярусність, ярусність властива і коре­невим системам.

Від виду, які переважають у ярусі високих дерев, розрізняють хвойні (смерекові темні, з шаром опалої хвої, там майже не ростуть трави поширені у Карпатах, соснові світлі, із багатим трав'яним покривом переважають у північній частині Укра­їни), широколистяні (затінення  та  наявність товстого шару опалого листя заважають росту трав, часто трапляються росли­ни із кореневищами, бульбами і цибулинами, які, завдяки запа­сам поживних речовин, встигають відцвісти рано весною, до того, як листя дерев повністю розвинулось, поширені у горах Криму й Карпат та у центральних регіонах України), мішані (на всій території держави), тропічні ( ліси Африки, Азії та Південної Америки).

 

      Степи — це угруповання, що розвиваються за низької зволо­женості і де головною групою рослин є багаторічні злаки, зокрема ковила та костриця. Всю воду, яка випадає з атмосфер­ними опадами, трави встигають повністю поглинути своїми коре­невими системами. Завдяки травам у степах за тисячоліття утво­рились найродючіші ґрунти нашої планети — чорноземи. Люди здавна розорювали степи для вирощування сільськогоспо­дарських культур. Тому недоторканих степових угруповань, які називають цілинними, залишилося дуже мало.

 

      Луки також є угрупованнями, де переважають трави. На від­міну від степів, луки розвиваються за умов достатньої зволоже­ності. Природні луки поширені переважно у заплавах річок та у високогір'ях. Проте більшість сучасних лук існують завдяки людині, яка використовує їх для заготівлі сіна та випасу худоби. Деревні рослини в процесі такої діяльності знищуються.

 

     Болота розвиваються в умовах надмірної зволо­женості. Тут переважають трави, але часом зростають невеликі кущі і дерева. На сфагнових болотах переважає мох сфагнум. Він створює умови, в яких можуть зростати лише деякі чагарники та напівчагарнички (багно, журавлина) і трави (росичка, пухівка, деякі осоки). Але болотяні рослинні угруповання дуже різні за способом водного живлення. До верхових боліт, де зростає сфагнум, вода надходить переважно з атмосферними опадами. А от низові болота живляться ґрунтовими водами, які є багатими на по­живні речовини. Тут зазвичай переважаючими рослинами є осоки.

 

 

    Рослинним угрупованням степів, лук і боліт також властива ярусність, але вона не така чітка, як у лісах, а кількість ярусів зна­чно менша.

      Людина часто створює штучні угруповання — сади, ягідни­ки, парки, поля, баштани, городи, квітники. Вони не здатні само­стійно існувати тривалий час. Закинуті без догляду, вони швидко заростають — перетворюються на рослинні угруповання подібні до природного типу.

      Рослинні угруповання пустель не утворюють суцільного покриву, більша частина сонячної енергії не перехоплюється рослинами, а досягає по­верхні і або розсіюється у вигляді тепла, як це має місце у гарячих посушливих пустелях, або відбивається у космос, як це спо­стерігається у дуже холодних льодових пустелях Арктики, Антарк­тики та дуже високих гір. В Україні найбільші пустельні угрупован­ня розташовані у Олешкінських пісках на Херсонщині.

 

Самостійно дайте відповіді на запитання школярів, наведені на початку параграфа.

Де ростуть підсніжники ? У листяних лісах і чагарниках, лісостепових районах.

Чи є така рослина, яка зростає усюди? Я думаю, що ні тому, що пристосована до умов на певній ділянці, який визначається її кліматом, рельєфом і складом ґрунтів.

Чому вся Земля не вкрита лісом, адже тоді було б більше кисню?

Для життя потрібна вода гідросфери (океани, річки, моря, льодовики тощо).

 

Практична робота З

ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ МОХІВ, ПАПОРОТЕЙ ТА ПОКРИТОНАСІННИХ (КВІТКОВИХ) РОСЛИН

4. Заповніть у зошиті підсумкову таблицю результатів вивчення зразків (виключно за даними власних спостережень!). Для цього органи, які наявні у даної рослини позначте знаком «+» а відсутні органи — знаком «-»

Частини тіла Мох (зозулин мох) Папороть Квіткова рослина
Корінь - + +
Стебло + + +
Листок + + +
Ризоїди + - -
Квітка - - +
Спорангії + + -
Насінина - -

+

Плід - - +

5. Дайте відповіді на за питання: 

1. У чому подібність та відмінність будови основного фотосинтезуючого покоління у мохів, папоротей і квіткових рослин? 

У процесі розмноження усіх вищих рослин чергуються нестатеве і статеве покоління; основним фотосинтезуючим поколінням у мохів є статеве покоління, а в усіх інших вищих рослин — нестатеве покоління.

2. Які вегетативні органи є у мохів, папоротей і квіткових рослин? 

У папоротей – пагін, у квіткових рослин – корінь і пагін. 

3. Які органи розмноження наявні у мохів, папоротей та квіткових рослин?

Вищим рослинам притаманні багатоклітинні органи статевого та нестатевого розмноження. 

У мохів статеві органи розміщені на верхівках фотосинтезуючого покоління, спорангія-коробочка нестатевого розмноження на спорогоні. 

У папоротей статеві органи розміщені на нижньому боці заростка, спорангії нестатевого розмноження на нижній поверхні листків дорослої рослини, вегетативне розмноження – пагонами.

У квіткових рослин статевими органами розмноження є тичинки і маточки квітки, вегетативного розмноження – корінь та пагін, насінного розмноження – плід. 

 

Практична робота 4

ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ КІМНАТНИХ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В ПЕВНИХ УМОВАХ

Мета роботи: за ознаками будови органів та вимогами кімнатних рослин до умов зростання відібрати асортимент для озеленення певного внутрішнього приміщення з відомими параметрами температури, освітленості та вологості повітря.

Матеріал живі кімнатні рослини та к зображення, спеціалізовані довідники-атласи.

ХІД РОБОТИ

1. Проаналізуйте будову вегетативних органів двох рослин за рекомендацією вчителя.

2. Визначте у наданих рослин:

• особливості будови підземних органів (будову кореня або його видозміни, тип кореневої системи, наявність видозмінених підземних пагонів);

• особливості будови надземних пагонів (напрямок росту і необхідність опори, наявність видозмін пагона, будову його стебла);

• особливості будови листків надземних пагонів, зокрема їхній розмір, колір, наявність і характер опушення.

3. Запропонуйте гіпотезу про життєві форми досліджуваних кімнатних рослин та їхні вимоги до умов вростання.

4. Порівняйте власну гіпотезу про життєву форму досліджених рослин та вимоги до умов зростання з інформацією учителя, або даними з довідників - атласів.

5. Дізнайтесь у вчителя про особливості температурного режиму, освітленості та вологості повітря у рекомендованому приміщенні.

Б. Дайте відповіді на запитання: 

1. Рослини яких екологічних груп придатні для озеленення запропонованого учителем приміщення? 

2. Яку із досліджених рослин слід рекомендувати для озеленення  запропонованого вчителем приміщення?

Інші завдання дивись тут...  

 

Загрузка...