Інші завдання дивись тут...

§ 1.БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ

Біологія як наука про живу природу

Виберіть одну правильну відповідь

1. Біологія - це наука, що вивчає:  а) мінерали;   б) живі істоти;   в) хімічний склад води; г) газовий склад повітря.

2. Термін «біологія» запропонував:   а) Теофраст;    б) Ламарк (1744-1829);     в) Арістотель.

3. Життя рослин вивчає: а) зоологія; б) мікробіологія; в) ботаніка; г) екологія.

4. Зв'язки між організмами вивчає: а) екологія;    б) мікробіологія; в) зоологія;    г)ботаніка.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що вивчає біологія? Коли виникла ця наука?  

Біологія (від грец. біос - життя і логос - вчення) вивчає усе живе, що заселяє Землю, всі прояви життя: різноманітність організмів, їхню будо­ву, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки з довкіллям. Виникла в часи Давньої Греції: давньогрецькі вчені Арістотель (384-322 рр. до н. е.) та Теофраст (370-285 рр. до н.е.).

2. Які біологічні науки ви знаєте? Що між ними спільного?

Біологія - система наук, які досліджують живу природу, їх називають біологічними науками.

Ботаніка дослі­джує рослини, зоологія - тварини, мікологія - гриби, мікробіологія - мікроскопічні організ­ми, зокрема бактерії, екологія - зв'язки між організмами та їхнім середо­вищем, цитологія – будову та життєдіяльність клітин, анатомія – тканини та органи, морфологія – будову організму, фізіологія - процеси життє­діяльності, що забезпечують ріст, генетика – процеси, що забезпечують розмноження, вірусологія – віруси, біотехнологія - наука, яка розробляє методи застосування організмів та біологічних процесів у промисловості.

Між ними спільне те, що вони досліджують усе живе, певні його прояви.

3. Установіть відповідність між назвами наук і об'єктом їхнього вивчення.

Назва науки

Об'єкт вивчення

А ботаніка

3 вивчає рослини

Б зоологія

5 вивчає тварин

В мікологія

2 вивчає гриби

Г екологія

1 вивчає зв'язки між організмами і навколишнім середовищем

Інші завдання дивись тут...