§2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО.

1. Усі живі організми складаються з клітин, до кількості клітин їх поділяють на одноклітинні (рослина - водорість хламідомонада, тварина – амеба) і багатоклітинні (рослина – фіалка,тварина – кішка). Неживі тіла (за винятком від­мерлих решток організмів) не мають клітинної будови.

2. Усі організми мають подібний хімічний склад (органічних та неорганічних речовин). Органічними речовинами називають ті, які у своєму складі обов'язково містять атоми Карбону(С). У живих істот основним хімічним елементом є Карбон (С). Кожен атом Карбону здатний сполучитися ще із чотирма атомами і, найваж­ливіше, - може сполучатися з іншими атомами Карбону, утво­рюючи довгі ланцюжки. До них, як до основи, приєднуються атоми інших хімічних елементів. Так утворюються органічні речовини, де основою конструкції є Карбон. Це основа живої матерії.

  Нині людина навчилася штучно створювати органічні речовини – поліетилен, який широко застосовують у харчовій промисловості для пакування продук­тів, у медицині, будівництві, для вироблення пластикових труб тощо.

     Організми можуть утворювати різні органічні речовини:

     а) білки необхідні для росту організмів насамперед як будівельний матеріал (молекули білків, крім Карбону(С), Гідрогену(H) та Оксигену(O), містять ще атоми Нітрогену(N) та інші хімічні елементи);

     б) вугле­води в основному мають значення як енергетичний матеріал (наприклад, глюкоза, молекула вуглеводу глюкози складається з атомів Карбону(C), Оксигену(O) і Гідрогену(H) , коли молекули глюкози об'єднуються між собою, утворюється крохмаль, його запасають рослини);

     в) ліпіди, під час хімічного розкла­дання яких виділяється велика кількість енергії (наприклад, жири);

     г) нуклеїнові кислоти забезпечують збереження інформа­ції про будову та особливості кожного організму (наприклад, ДНК – сполука має вигляд подвійної спіралі, зберігає спадкову інформацію про ознаки організму) .

3. Подразли­вість - це здатність організму змінювати прояви життєдіяльності у відповідь на дію подразника (зміну температури, вологості, освітленості тощо). Організми здатні сприймати різні подразники довкілля й реагувати на них.

4. Здатність до рухів.

5. Здатність до розвитку - усі організми ростуть, збільшуючи свої розміри та масу (рослини ростуть протягом усього жит­тя, птахи, людина - упродовж лише певного часу).

6. Усі організми розмножуються, відтворюючи собі подібних. Якби цього не відбувалося, життя на нашій планеті через певний час зник­ло б.

7. Усі організми залежать від навколишнього середовища. Саме з нього вони дістають поживні речовини, тобто живляться. Речовини, які над­ходять до організмів, розкладаються на простіші. Унаслідок цього вивільняється енергія, яка використовується для забезпечення потреб організму (утворення власних речовин, руху, розвитку). Для розкладання органічних речовин необ­хідний кисень. Його організми вбирають з пові­тря під час дихання.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть процес, пов'язаний зі збільшенням маси і розмірів організмів:   а) дихання;    б) ріст;   в) живлення;    г) подразнення.

2. Укажіть процес, пов'язаний зі здатністю організмів переходити зі стану спокою в активний стан у відповідь на дію певного чинника:  а) рух;  б) подразливість;  в) ріст; г) розвиток.

Дайте відповідь на запитання.

Які характерні ознаки живих істот відрізняють їх від неживого?

Організми відрізняються від тіл неживої природи хімічним складом, клітин­ною будовою, здатністю живитися, дихати, рухатися, розмножуватися, рости й розвиватися.

Поміркуйте. Яке значення має розмноження організмів для існування жит­тя на Землі?

Завдяки закладеній генетичній інформації зберігаються види організмів, без розмноження життя на нашій планеті через певний час зник­ло б.