Інші завдання дивись тут...

§11. ЯДРО КЛІТИНИ.

Клітина

Поділ клітини

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами її життєдіяль­ності: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуоля.

2. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації: а) хромосоми; б) вакуолі; в) ядерця; г) рибосоми.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які функції ядерної оболонки?

У ядерній оболонці є пори, через які здійснюєть­ся транспорт різних речовин із цитоплазми всередину ядра і навпаки - з ядра в цитоплазму.

2. Яка будова та функції хромосом?

Хромосома (щільна структура, яку можна помітити лише під час поділу клітини)  скла­дається з двох частин, які сполучаються між собою в певній ділянці, кожна частина містить свою моле­кулу ДНК з подібним набором спадкової інформації. З хромосомами під час поділу спадкова інформація передається від клі­тини до клітини.

3. Яка будова та функції ядра?

Ядро клітини складається з ядерної оболонки (в ній є пори, через які здійснюєть­ся транспорт різних речовин із цитоплазми всередину і навпаки - з ядра в цитоплазму) і ядерного соку (внутрішнє середовище ядра, що містить розчини та структури з білків і ДНК, які під час поділу клітини ущільнюються, утворюючи хромосоми).

Структурою ядерного соку є від одного до багатьох щільних тілець – ядерець, основними складовими їх є ДНК та білки, функціями - утворення складових рибосом, які згодом через ядерну оболонку рибосоми виходять у цитоплазму і зали­шають ядро. 

Ядро збері­гає спадкову інформацію щодо будови та функцій як самої клітини, так і всього організму завдяки молекулам ДНК, керує процеса­ми життєдіяльності клітини, зокрема, регулює процеси утворення білків. 

Інші завдання дивись тут...