§ 28 БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА.

Листок - це бічна частина пагона, має обмежений ріст , основними функціями листка є фотосинтез (у замикаючих продихових клітинах та стовпчастій тканині утворення органічних речовин, запасання в губчастій тканині, через продихи поглинання вуглекислого газу та виділення кисню), дихан­ня (через продихи поглинання кисню та виділення вуглекислого газу) і випаровування води (інтенсивність висхідного потоку води та поживних речовин від кореня до надземної частини, що більше води випаровуватиме рослина, то інтенсивніше її коренева система поглинатиме розчини солей із ґрунту і швидше вони надійдуть до кожної клітини її надземної частини, зниження температури та захист від перегрівання).

Зверху та знизу листок укритий клітинами покривної тканини - шкірки (клітини щільно прилягають одна до одної та часто мають вирости різноманіт­ної форми : волоски, луски тощо (захищають внутрішні частини від механічних ушкоджень); клітини безбарвні й прозорі (сонячні промені легко прони­кають крізь них у товщу листка); у більшості клітин шкірки немає хлоропластів; у рослин посушливих місцезростань зверху клітини шкірки бувають вкриті кутикулою (тонкий шар із жироподібної речови­ни, яка захищає від над­лишкового випаровування води).

Поміж безбарвних клітин шкір­ки попарно розташовані продихи - дві зами­каючі клітини з хлоропластами (на світлі здійсню­ється фотосинтез), переважно бобоподібної форми з потовщеними оболон­ками, між якими є щілиноподібний отвір - продихова щілина (відкривається або закривається, регулюється інтенсивність газообміну та випаровування води, удень при фотосинтезі надходить кисень і виділяється вуг­лекислий газ, уночі без фотосинтезу продихові щілини закриваються; до продихів надходить вода, коли продихова щілина відкривається). В переважної біль­шості рослин продихи містяться на нижньо­му боці листка, тому сонячні промені на них не потрапляють, що сприяє збереженню води в рослині, плаваючі листки водних рослин (латаття) мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки.

Ближче до верхньої поверхні листка розміщені видовже­ні клітини, нагадують стовпчи­ки, щільно прилягають одна до одної, майже без міжклітинників, містять багато хлоропластів  – це стовпчас­та тканина листка (здійснюється інтенсивно фотосинтез). Нижче розташовані овальні клітини, між якими є великі міжклітинники (заповнені повітрям і водяною парою, сполу­чені з продихами і забезпечують газообмін у листку та випаровування), мало хлоропластів - це губчаста тканина листка (запасаються різні речовини, наприклад крохмаль). Пластинка листка пронизана щільною сіткою провідних пучків – жилок (функції - провідна та опорна).

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Визначте, чим заповнені міжклітинники в листку: а) тільки повітрям; б) тільки водою; в) повітрям і водяною парою.

2. Найбільше хлоропластів у листках міститься в клітинах: а) шкірки; б) жилок; в) стовпчастих; г) губчастих.

Дайте відповідь на запитання.

1. З яких частин складається листок?

Листок складається з листкової пластинки (за формою можуть бути серцеподібними, стрілоподібними, голчастою тощо, краї можуть мати вирізи певної форми: клен, калина або бути рівними : бузок, конвалія) і черешка (орієнтує листко­ву пластинку відносно сонячних про­менів), біля основи листків деяких рослин можна побачити особливі вирос­ти – прилистки (мають вигляд розміщених парами листочків (горох посівний, ліщина), лусочок (глод), колючок (шишини) тощо й виконують пере­важно захисну функцію).

Листки із черешком називають черешковими (яблуня, малина, суни­ця, майже усі дерева), листки без черешка (прикріплені до стебла основою листкової пластинки, у деяких рослин – злакових – основа листка розростається та охоплює стебло над вузлом) називають сидячими (льон, гвоздика, пшениця, жито, кукурудза, медунка).

2. Яка будова та функції продихів?

Продихи - дві зами­каючі клітини з хлоропластами (на світлі здійсню­ється фотосинтез), переважно бобоподібної форми з потовщеними оболон­ками, між якими є щілиноподібний отвір - продихова щілина (відкривається чи закривається), в переважної біль­шості рослин продихи містяться на нижньо­му боці листка, плаваючі листки водних рослин мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки.

Листок зверху та знизу вкритий покривною тканиною – шкіркою, у ній є продихи, які здатні регулювати інтенсивність газообміну та випаровування води.

3. Які функції в листках виконують жилки?

Жилки – щільна сітка провідних пучків листкової пластинки, проходять крізь фотосинтезуючу тканину, функції - провідна (забезпечують надходження до листка води та неорганічних сполук і відтікання з нього новоутворених органіч­них речовин) та опорна (надають міцності). Основу жилок складають провідні тканини - ситоподібні трубки (з листка до всіх інших органів відтікають органічні речовини, утворені під час фотосинтезу) та судини (забезпечу­ють постачання клітин листка водою та неорганічними речовинами). Волокна механічної тканини з потовщеними оболонками слугують скелетом листка.

Розрізняють розташування жилок лист­кової пластинки – жилкування –  пірчасте (утворює сітку завдяки багаторазовому галуженню, типове для багатьох листків, яблуня, виноград, горох тощо), паль­часте (клен), паралельне (жилки розміщені паралельно одна одній, цибуля, переважає у злакових кукурудза, пшениця, жито), дугове (жилки утворюють дуги, конвалія, подорожник) і вилчасте (відгалуження жилок не з'єднуються перетин­ками і досягають краю листкової пластинки, деякі папороті, гінкго).

4. Чим відрізняються прості листки від складних?

Листки бувають прості (складається із черешка та однієї листкової пластинки, дуб, клен) та складні ( один спільний черешок має декілька листків, акація).

5. Які є типи листкорозміщення?

Листкорозміщення (певний поря­док розташування листків на стеблі) розрізняють почергове або спіральне (від вузла відходить лише один листок, причому листки послідовно розташо­вані на стеблі один відносно одного по спі­ралі, яблуня, шипшина, пшени­ця); супротивне (на вузлі один навпроти одного розташова­ні два листки, м'ята, шавлія, калина, бузок) та кільчас­те або мутовчасте (від вузла відходить більше двох листків, то таке листкорозміщення називають кільчастим, або мутовчастим, олеандр, вороняче око, елодея).

Зазвичай на пагонах листкові пластинки розташовуються так, щоб якомога менше затіняти одна одну, таке розміщення листків на рослині називають листковою мозаїкою.

Поміркуйте! Інколи листкова пластинка простих листків має глибокі вирізи, які сягають центральної жилки чи основи листка. Як такі прості листки можна відрізнити від складних?

Нема спільного черешка.

Як розташування продихів пов'язане з умовами місцезростання рослин?

В переважної біль­шості рослин продихи містяться на нижньо­му боці листка, плаваючі листки водних рослин мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки.