§30 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ РОСЛИНИ.

Жива рослина - це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють, виконуючи певні життєві функції, порушення будови чи функцій будь-якого з органів одразу ж позна­чається на діяльності інших, а отже, й організму в цілому (ушкодження та відмирання кореня порушить закріплення рослини в ґрунті, унеможливить вбирання нею з ґрунту розчинів мінеральних сполук; зняття зі стовбура молодого деревця кори зупинить надходження органічних речовин, утворених завдя­ки фотосинтезу, від листків до ниж­ньої частини стебла та кореня; несвоєчасне скидання або відмиран­ня листків унеможливить здій­снення фотосинтезу).

Зв'язки між різними органами рослини забезпечують провідні ткани­ни, вони пронизують увесь організм - від кореня через стебло до кожного листка (висхідні потоки розчинів поживних речовин пряму­ють по судинах, а низхідні - по сито­подібних трубках, горизонтальне переміщення органічних речовин по стеблу дерев'янистих рослин можливе по серцевинних променях; воду й мінеральні речовини з ґрун­ту до пагона постачає корінь, а утворені в листках органічні речовини по стеб­лу транспортуються до кореневої системи).

Фітогормони - особливі біологічно активні речовини (у надзвичай­но малих кількостях), які регулюють у рослині різні процеси життєдіяльності (регулюють ріст і розвиток рослин, одні при­скорюють поділ і ріст клітин, інші, навпаки, гальмують їх, регулюють проростання насіння, бруньок, утворення квіток, плодів, скидання листків тощо) , узгоджують роботу різних органів (наприклад, сплячі бруньки можуть тривалий час перебувати у стані спокою, а проростають після ушкодження верхівкової бруньки, верхівкова брунька виділяє певні фітогормони, які ситоподібними трубками прямують вниз по стеблу і стримують ріст розташованих нижче бруньок, серед яких і сплячі, коли конус наростання неушкоджений).

Наприклад, садівники обмежують ріст плодових дерев у висоту й посилюють галуження під час формування крони, видаляючи верхівкові бруньки; обробляючи рослину фітогормонами, які прискорюють поділ клітин і ріст органів, прискорюють проростання насіння або дозрівання плодів та збільшують їхню масу.

Фітонциди - речовини, які виробляють рослини, для захисту їх від хвороботвор­них мікроорганізмів (наприклад, цибуля та час­ник).

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Зазначте частини рослини, якими відбуваються висхідні потоки розчинів по­живних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) корок; г) шкірка.

2. Зазначте частини рослини, якими відбуваються низхідні потоки розчинів пожив­них речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) серцевинні промені; г) корок.

3. Назвіть біологічно активні речовини, які здатні захищати рослини від хворо­ботворних мікроорганізмів: а) фітогормони; б) фітонциди; в) вітаміни.

Дайте відповідь на запитання.

1. Завдяки яким структурам органічні речовини переміщуються по стеблу дере­в'янистих рослин у горизонтальному напрямку?

Горизонтальний напрямок переміщення органічних речовин по стеблу дерев'янистих рослин можливе по серцевинних променях.

2. Що таке кореневий тиск і присисна сила листків?

У клітинах і судинах кореня вна­слідок заповнення їх водним розчи­ном, який вбирається кореневими волосками з ґрунту, виникає кореневий тиск, він забезпечує висхідний рух розчинів до надземної частини рос­лини.

Випаровування води листками створює так звану присисну силу листків (що більше води вони випаровують, то інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту і водний розчин швидше надходить до надземних органів рослин).

Механізмами пересування речовин по рослині можна керу­вати (наприклад, щоб прискорити дозрівання помідорів, їх пасинкують, тобто видаляють бічні пагони, для прискорення достигання плодів у винограду обрізують молоді паго­ни, що з'являються після формування виноградних грон).

3. Як у рослин відбувається газообмін?

Газообмін необхідний рослині для поглинання кисню з повітря і виділення вуглекислого газу під час дихання або поглинання з повітря вуглекислого газу і виділення кисню під час фотосинтезу, забезпечується продихами, сочевичками покривної тканини, міжклітинниками основної тканини .