Інші завдання дивись тут...

Альгологія (від грец. альга - водорість і логос) - наука, що вивчає водорості.

 

НИЖЧІ РОСЛИНИ - це найдавніша група рослин на Землі, що об'єднує як одноклітинні та багатоклітинні водорості, тіло яких не почленоване на органи і називається талом, або сланню, органи розмноження одностатеві.

Налічує 30 тисяч видів водоростей.

 

Відділи водоростей:

Зелені водорості

Налічує близько 15 тисяч видів одноклітинних, колоніальних і багатоклітинних рослин.

Представники: хламідомонада, хлорела, дуналієла, євглена зелена, вольвокс, ульва, спірогіра, улотрикс, ульва, кладофора, хара та ін.

Діатомові водорості

 Налічує близько 15 тисяч видів одноклітинних або колоніальних рослин.

Представники: пінулярія, навікула, цимбела, лікмофора, гомфонема, піргодіскус, трицератіум,  планктоніела, лентакрінус тощо.

Бурі водорості  
Червоні водорості, або Багрянки  

Вважають, що всі відділи водоростей походять від різних груп одноклітинних організмів, а тому між ними не існує близьких зв'язків. 

 

Загальна характеристика водоростей.

Спосіб живлення Автотрофний (окремі види у темноті переходять на гетеротрофний грибний спосіб або поєднують ці два способи)
Пігмент хлорофіл (від грец. хлорос - зелений і філон - листок)

Мають пігмент (у багатьох він  маскується іншими пігментами, які і надають рослинам специфічного забарвлення).

Хлорофіл міститься в хлоропластах (дуже різноманітних за формою, їх кількість у клітинах від одного до багатьох). 

Клітинна оболонка  
Целюлозна, у деяких видів вкривається слизом або мінералізується з відкладанням мінеральних солей.  
Тіло Не розчленоване на органи, називається талом (слань).
Розмноження

Нестатеве та статеве. Органи статевого і нестатевого розмноження звичайно одноклітинні.

Спорофіт (нестатеве покоління) і гаметофіт (статеве покоління) можуть бути дуже схожими між собою або різко відрізняються.

У одних водоростей спори і гамети утворюються на одній і тій же рослині, у інших - на різних рослинах.

 

Форма талому (слані):

одноклітинна діатомові водорості, хламідомонада, хлорела, євглена зелена
колоніальна вольвокс
багатоклітинна у вигляді нитки спірогіра, улотрикс; у вигляді кущика кладофора; у вигляді пластинки ульва, ламінарія

Забарвлення слані (талому) відбивається в назвах різних відділів водоростей: зелені, бурі, червоні тощо, воно зумовлюється барвними речовинами, або пігментами (від лат. пігментум - фарба). 

 

Приклади симбіозу з водоростями.

• Великі одноклітинні організми зберігають водорості у цитоплазмі (водорість забезпечує променяка киснем, а променяк надав водорості притулок та їжу — вуглекислий газ).

• Інфузорія-сурмач захоплює і зберігає у цитоплазмі одноклітинні водорості хлорели

 

Нестатеве розмноження водоростей:

• вегетативне внаслідок поділу навпіл і розпадання колоній, а також спеціальними клітинами або частинами талому;

• спорами або зооспорами (від грец. зооп - тварина і спора) - спорами зі джгутиками, які можуть утворюватися або в звичайних клітинах талому водорості, або в спеціальних одноклітинних спорангіях чи зооспорангіях.

Спорофіт (від грец. спора і фітон - рослина) - рослина, на якій утворюються органи спороношення зі спорами.

 

Статеве розмноження водоростей:

• ізогамія (від грец. ізос - рівний і гамос - шлюб), коли зливаються дві рухливі, однакові за розмірами статеві клітини; 

• анізогамія (від грец. анізос - різний і гамос) - одна з рухливих статевих клітин більша за розміром; 

• оогамія (від грец. оон - яйце і гамос) - більша за розміром статева клітина стає нерухомою, її називають яйцеклітиною, рухому гамету називають сперматозоїдом. 

Гамети (статеві клітини) утворюються в одноклітинних гаметангіях (від гамета і грец. ангеіон - посудина). 

Гаметофіт (від грец. гамета і фітон - рослина) - рослина, на якій утворюються статеві органи і в них статеві клітини.

Зигота (від грец. зиготос - з'єднані разом) - клітина, яка утворюється внаслідок злиття двох гамет.

Інші завдання дивись тут...