ВАРІАНТ 1

1. Познач рядок, усі слова якого мають наголошений третій склад.

а) Моторний, секретар, садівник;          мо-тор-ний, сек-ре-тар, са-дів-ник

б) абрикос, понеділок, рятівник;           аб-ри-кос, по-не-ді-лок, ря-тів-ник

в) зупинити, снігова, товариш.              зу-пи-ни-ти, сні-го-ва, то-ва-риш

2. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком.

а) Дон..чин, кров.., ател..є;                   доньчин, кров, ательє

б) л..отчик, пал..ці, їдал..ня;            льотчик, пальці, їдальня

в) ін..ший, міл..йон, матір..ю.                 інший, мільйон, матір’ю

3. Вибери рядок слів, у кожному з яких є префікс.

а) Порадити, звести, поділити;        порадити, звести, поділити

б) вирушити, повний, захист;          вирушити, повний, захист

в) заспівати, підлога, полиця.          заспівати, підлога, полиця

4. Познач рядок, у якому немає жодного прислівника.

а) Посмішка, паляниця, безлюдно;          іменник, іменник, прислівник

б) полотно, підспівують, пізньою;           іменник, дієслово, прикметник

в) відповідально, зіпсована, зоряно.       Прислівник, прикметник, прислівник

5. Вибери рядок, у якому правильно вказані відмінки прикметників у реченні. У весняному (у якому? місцевий) лісі пісню ранню (яку? знахідний) заспівав дзвінкоголо­сий (який? називний) жайворонок.

а) Місцевий, знахідний, називний;   

б) давальний, називний, називний; 

в) місцевий, називний, знахідний.

6. Добери до поданих прислівників слова, протилежні за значенням.

Завтра - вчора                       

світло - темно                                  

тьмяно - яскраво

взимку - влітку

7. Перебудуй речення так, щоб воно стало спонукаль­ним. Не можна ображати товаришів у класі.

Не ображайте товаришів у класі.

8. Склади і запиши текст (6—7 речень) на тему:

1. Моя улюблена книжка

2.«Моя улюблена книжка».

   

ВАРІАНТ 2

1. Познач рядок, усі слова якого мають наголошений третій склад.

а) Городина, злітають, олівець;        го-ро-ди-на, злі-та-ють, о-лі-вець

б) інженер, Україна, університет;     ін.-же-нер, Ук-ра-ї-на, у-ні-вер-си-тет

в) оператор, лебединий, воротар.    о-пе-ра-тор, ле-бе-ди-ний, во-ро-тар

2. Познач рядок, у якому правопис усіх слів, що пи­шуться з ненаголошеними голосними е, и, перевіря­ється за орфографічним словником.

а) Кор..дор, оз..ро, л..генький;           коридор, озерний, легко

б) т..лефон, м..тро, в..рбова;             телефон, метро, верб

в) орд..н, ц..буля, р..монт.             орден, цибуля, ремонт

3. Познач рядок слів, у кожному з яких є префікс.

а) Порятунок, утворився, задумався;    порятунок, утворився, задумався

б) пожежа, політ, покличе;                         пожежа, політ, покличе

в) підвівся, скористався, шукати.                Підвівся, скористався, шукати

4. Познач рядок, у якому немає жодного прислівника.

а) Вродлива, відвертий, пахло;       прикметник, прикметник, дієслово

б) байдикував, затишно, подумки;        дієслово, прислівник, прислівник

в) прислів'я, сьогодні, угорі.                 іменник, прислівник, прислівник

5. Вибери рядок, у якому правильно вказані відмінки прикметників у реченні. На зеленій (на якій? місцевий) галявині ми побачили маленький (який? знахідний) кущ із незвичайним (яким? орудний) листям.

а) Давальний, називний, орудний;

б) місцевий, називний, орудний;

в) місцевий, знахідний, орудний.

6. Добери до поданих прислівників слова, протилежні за значенням.

Мілко - глибоко

Низько - високо

Попереду - позаду

Потім - зараз                

7. Перебудуй речення так, щоб воно стало спонукаль­ним. Не можна ховатися від дощу під самотнім високим дубом.

Не ховайся від дощу під самотнім високим дубом!

8. Склади і запиши текст (б—7 речень) на тему «Мій улюблений предмет».