1. Розшифруйте тему уроку: прочитайте кожну другу букву. 

Пркимгуокліонскнїі зфвсулкаи 

Приголосні звуки.

2. Прочитайте вірш. У виділеному слові вимовте приголосні звуки та назвіть букви, що їх позначають.

Спустили воду у ставку, заквакала жабка:

 — Полюбить хто брудну таку? 

Помити ніде й лапку.

Заквакала: [з] – з (буква називається «зе»), [к] – к (буква називається «ка»), [в] – в (буква називається «ве»), [л] – л (буква називається «ел»).

3. Прочитайте слова.

Місто, мости, зірка, зоря, сік, сон, ліс, липа. 

Випишіть односкладові слова.

Сік, сон, ліс. 

Випишіть слова з м'якими приголосними [м'], [з'], [с'], [л'], [р'] 

 Місто ([м']), зірка ([з']), зоря ([р']), сік ([с']), ліс ([л'])

4. Спишіть текст, уставляючи слова з довідки.

Цього року весна ... .У ... вітер ще холодний. У затінку лежить ... . Не чути ... пташок.

Довідка: пізня, березні, сніг, щебету.

Цього року весна пізня. У березні вітер ще холодний. У затінку лежить сніг. Не чути щебету пташок.

5. КАЗКА ПРО ТЕ, ЧОМУ ПАГУПА НЕ НАВЧИВСЯ РОЗМОВЛЯТИ

Чи відомо вам, що колись, дуже давно, пагупа зовсім не вмів розмовляти? А навчитися розмовляти йому дуже хотілося.

Полетів він до великого болота, у якому лежали гебемоти.

— Яке гарне болото! — казали вони. Пазупі болото зовсім не подобалося,

але, щоб навчитися розмовляти, він повторював за гебемотами: Г- — Гар-р-рне болото! Гар-р-рне болото! Потім він побачив чепераху, яка милувалася своїм панцирем і примовляла:

— Який чудовий панцир!

Пагупа зовсім не вважав, що панцир чудовий, але, щоб навчитися розмовляти, він повторював за чеперахою: — Чудовий панцир-р-р!

На галявині він побачив смугастих тиргів. Вони грілися на сонці й казали один одному:

— Як добре бути тиргом!

Пагупа вважав, що найкраще бути пагупою, але, щоб навчитися говорити, повторював за тиргами:

 — Добр-р-ре бути тир-р-ргом!  А коли він вирішив, що вже навчився говорити, сів на гілку й почав кричати з усієї сили:

— Гар-р-рне болото! Чудовий панцир-р-р! Добр-р-ре бути тир-р-ргом!

Нічого іншого в нього не виходило, бо він звик повторювати лише чужі слова.   (За Галиною Малик)

Прочитайте назви звірів із «Казки про те, чому папуга не навчився розмовляти» Г. Малик. Утворіть і спишіть правильно слова, у яких чотири склади. Гебемоти, пагупа, тирги, чепераха (бе-ге-мо-ти, па-пу-га, тиг-ри, че-ре-па-ха).

Бегемоти (бе-ге-мо-ти), черепаха (че-ре-па-ха).

Відділіть слова й запишіть речення. Підкресліть трискладові слова.

Нагалявиніпапугапобачивсмугастихтигрів. Вонигрілисянасонці.

На галявині папуга побачив смугастих тигрів. Вони грілися на сонці (На га-ля-ви-ні па-пу-га по-ба-чив сму-гас-тих тиг-рів. Во-ни грі-ли-ся на сон-ці).