Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 33

� Заголовок: «Річчина хвороба», «Як Сергійко річку лікував», «Хвороба річки»

Від спе-ки рі-чка ні-би сху-дла. У ній по-мен-ша-ло во-ди. Там, де бу-ла во-да, те-пер ле-жать ір-жа-ві кон-сер-вні бан-ки, по-кру-че-ний дріт, рі-зні по-ла-ма-ні ре-чі.

Сер-гій-ко ні-ко-ли не ба-чив рі-чку в та-ко-му по-га-но-му ста-ні. Со-ром-но ста-ло йо-му за хло-пців, за се-бе, за всіх... На-віть зда-лось, ні-би рі-чка хво-ра і про-сить:

— Ви-лі-куй-те ме-не, при-бе-ріть смі-ття .

Сер-гій-ко не-гай-но при-сту-пив до ро-бо-ти.

По-чав чи-сти-ти рі-чку.

— Дру-зі прий-дуть, — ду-мав він, — і за-хо-чуть до-по-мог-ти. Рі-ччи-на хво-ро-ба ви-лі-ков-на (за В. Струтинським)

 

СТОІРНКА 34

Буква я після приголосного звуку позначає голосний звук ● та пом’якшує попередній приголосний звук,   

після голосного звуку, після апострофа, на початку слова позначає два звуки =  ●

� буква я на початку слова: ялинка

буква я в середині слова: троянда

буква я в кінці слова: лілія

Прикрашає ялинку. Дарує троянду. Нюхає лілію.

яли́нка   я-лин-ка  [ = ● | — ●́ — | — ● ]     [й а л и н к а]

троя́нда  тро-ян-да    [ — — ● | = ●́ — | — ● ]  [т р о й а н д а]

лі́лія    лі-лі-я   [ = ●́ | = ● | = ● ]    [л' і л' і й а]

язик, яхта, стояти, сіяти, мрія, надія

язи́к  я-зик  [ = ● | — ●́ — ]    [й а з и к]

я́хта   я-хта  [ = ●́ | — — ● ]   [й а х т а]

стоя́ти   сто-я-ти  [ — — ● | = ●́ | — ● ]   [с т о й а т и]

сі́яти   сі-я-ти  [ = ●́ | = ● | — ● ]   [с' і й а т и]

мрі́я    мрі-я  [ — = ●́ | = ● ]   [м р' і й а]

наді́я   на-ді-я   [ — ● | = ●́ | = ● ]   [н а д' і й а]

Поділ на склади

 Я-блунь-ко, я-блунь-ко зе-ле-нень-ка, кинь ме-ні я-блу-чко со-ло-день-ке. Хо-чу то-го я-блу-чка ску-шту-ва-ти, та не мо-жу гі-ло-чки я ді-ста-ти (К. Перелісна)

 

СТОРІНКА 35

Звукова схема

дятел, лялька, земля, неня, кишеня

дя́тел   дя-тел   [ = ●́ | — ● — ]   [д' а т е л]

ля́лька   ляль-ка  [ = ●́ =| — ● ]   [л' а л' к а]

земля́   зем-ля   [ — ● — | = ●́ ]   [з е м л' а]

ня́ня     ня-ня   [ = ●́ | = ● ]    [н' а н' а]

кише́ня    [ — ● | — ●́ | = ● ]  [к и ш е н' а]

�  Заголовок «Ромась і Петрик», «Ромасеві думки», «Як краще робити?»

   У Ро-ма-се-во-му сад-ку ро-стуть я-блу-ні. І вро-ди-ли там тіль-ки я-блу-ка. А Ро-ма-се-ві за-кор-ті-ло гру-шки. Пі-дій-шов Ро-мась до ти-ну. По-чав пе-ре-ла-зи-ти у су-сі-дній са-док до Пе-три-ка. Там жов-ті-ли гру-ші.

   Ра-птом за-че-пив-ся за гві-здок. А штан-ці дир-р! — і ро-зір-ва-ли-ся.

   Де не взяв-ся Пе-трик. А в ру-ках у ньо-го со-ко-ви-та гру-шка.

— Ро-ма-сю, — ка-же Пе-трик, — хо-чеш, я те-бе гру-шко-ю при-го-щу, а ти ме-не — я-блу-ком?..

   Си-дить Ро-мась на ла-во-чці, три-має гру-шу та й ду-має : «І чо-му я так, як Пе-трик, не здо-га-дав-ся зро-би-ти?» (за Н. Лапікурою)

 

СТОРІНКА 36

Подовжений приголосний звук

Яна, Ярослав, Якименко, Ярчук, Яремне, Яготин

Я́на   Я-на  [ = ●́ | — ● ]     [й а н а]

Яросла́в   Я-ро-слав  [ = ● | — ● | — — ●́ — ]   [й а р о с л а в]

Яки́менко   Я-ки-мен-ко [ = ● | — ●́ | — ● — | — ● ]   [й а к и м е н к о]

Янчу́к  Ян-чук  [ = ● — | — ●́ — ]   [й а н ч у к]

Яре́мче  Я-рем-че  [ = ● | — ●́ — | — ● ]   [й а р е м ч е]

Яготи́н   Я-го-тин  [ = ● | — ● | — ●́ — ]   [й а г о т и н]

малята, звірята, погляд

маля́та  ма-ля-та  [ — ● | = ●́ | — ● ]   [м а л' а т а]

звіря́та  зві-ря-та   [ — -- ● | = ●́ | — ● ]   [з в´ і р' а т а]

по́гляд   по-гляд  [ — ●́ | — = ● — ]   [п о г л' а д]

листя, пісня, кухня

ли́стя  ли-стя  [ — ●́ | — = ● ]   [л и с т' а]

пі́сня   пі-сня  [ -- ●́ | — = ● ]   [п´ і с н' а]

ку́хня   ку-хня  [ — ●́ | — = ● ]   [к у х н' а]

знання, волосся, взуття

знання́  зна-ння  [ — — ● | =:  ●́ ]    [з н а н': а]

воло́сся  во-ло-сся  [ — ● | — ●́ | =: ● ]    [в о л о с': а]

взуття́   взу-ття   [ — — ● | =: ●́ ]   [в з у т': а]

  — Я-блу-ко я-ке?

— Сти-гле, жов-те, со-лод-ке.

— Яго-ди я-кі?

— Лі-со-ві, сма-чні, по-жив-ні.

— А бу-ряк я-кий?

— Сто-ло-вий, чер-во-ний, со-ко-ви-тий

— А я-ка кар-то-пля?

— Ве-ли-ка, кру-гла, ко-ри-сна

Ознаки предмета

Яблуко (яке?) стигле, жовте, солодке, соковите, смачне, кисле

Ягоди (які?) лісові, смачні, поживні, стиглі

Буряк (який?) столовий, червоний, соковитий, поживний, корисний

Картопля (яка?) велика, кругла, корисна

 

СТОРІНКА 37

По-са-ди-ла О-ля жмень-ку ква-со-лі. А вро-жай зі-бра-ла, — аж дві жме-ні ста-ло. Зди-ву-ва-ла-ся во-на — де ж взя-ла-ся ще о-дна?

� Заголовок: «Гарний господар»

У дядь-ка Ва-си-ля

   Я-на і Я-ро-слав по-бу-ва-ли в дядь-ка Ва-си-ля. Він жи-ве у се-лі Я-гі-дно-му. Ді-тям там спо-до-ба-ло-ся.

   У дядь-ка Ва-си-ля ве-ли-ке го-спо-дар-ство. Тут і ко-ро-ва, і ко-за, і сви-ні. А в них ма-лі ді-тки. У ко-ро-ви те-ля, у ко-зи ко-зе-ня, у сви-ні по-ро-ся-та.

   Го-спо-дар-ство сте-ре-же пес Ряб-ко. А на ґан-ку няв-чить кі-шка Я-ся. У Я-сі пу-хна-сте ко-ше-ня. Йо-го на-зва-ли Ясь-ком.

   Дядь-ко Ва-силь — гар-ний го-спо-дар. У ньо-го всі тва-ри-ни до-гля-ну-ті.

Інші завдання дивись тут...