Інші завдання дивись тут...

Завдання 686

1) Додай два рівних числа. Яку частину від суми складає перший доданок?

Розв’язання

1) 3 + 3 = 9 – сума двох однакових чисел.

2) 9 : 3 = 3 (р.) – у стільки разів менше.

Відповідь: перший доданок складає третину від суми.

2) Груша дорожча за яблуко у 2 рази. Що дорожче — 8 яблук чи 4 груші?

Розв’язання

яблуко = груша : 2

8 яблук = 8 груш : 2 = 4 груші

Відповідь: вартість однакова.

3) У скільки разів зменшиться число, якщо від нього відняти половину?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 – половина числа.

2) 8 : 4 = 2 (р.) – у стільки разів зменшиться.

Відповідь: число зменшиться у 2 рази.

4) Площа прямокутника 36 см2. Якої довжини можуть бути його сторони?

Розв’язання

• 6 = 36, 9 • 4 = 36, 18 • 2 = 36, 36 • 1 = 36

Відповідь: можуть бути сторони 6 см і 6 см, 9 см і 4 см, 18 см і 2 см, 36 см і 1 см.

5) У скільки разів половина більша за свою половину?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 – половина числа.

2) 8 : 4 = 2 (р.) – у стільки разів більше.

Відповідь: число більше за свою половину 2 рази.

 

Завдання 687

1) Яку одиницю площі зручно взяти для вимі­рювання площі шкільного коридору? м2

пло­щі сторінки учнівського зошита? см2

площі поверхні стола? дм3

2) Як зміниться площа прямокутника, якщо:

а) довжину збільшити у 2 рази, а ширину не змінювати; Збільшиться у 2 рази

б) довжину та ширину збіль­шити у 3 рази; Збільшиться у 9 разів

в) довжину збільшити в 4 рази, а ширину зменшити у 2 рази? Збільшиться у 2 рази

 

Завдання 688

Довжина ділянки прямокутної форми 84 м, а її ширина — у 2 рази менша. 1/3 площі ділянки засіяли соєю, а решту — просом. Яка площа ділянки, засіяної просом?

Короткий запис

Довжина — 84 м

Ширина — ?, у 2 рази менша, ніж довжина

Соя — ?, 1/3 всієї площі

Просом — ?, решта площі

_84 |  2 

 8     42

  _4

    4

    0

х 84

  42

 168

336 

3528

_3528 |  3  

 3       1176

 _5

   3

  _22

    21

    _18

      18

        0

_3528

  1176

  2352

Розв’язання

1) 84 : 2 = 42 (м) – ширина ділянки.

2) 84 • 42 = 3528 (м2) – площа ділянки.

3) 3528 : 3 = 1176 (м2) – площа під соєю.

4) 3528 – 1176 = 2352 2) – решта площі.

Відповідь: просом засіяли 2352 м2.

Завдання 689

За планами ділянок знайди, яку площу від­ведено окремо для вирощування цибулі, моркви й редису.

Розв’язання

1) 6  5 = 30 (м2) – площа ділянки під цибулею.

2) 10 • 4 = 40 (м2) – площа ділянки під морквою.

3) 10 • (6 – 4) = 10 • 2 = 20 (м2) – площа ділянки під редискою

Відповідь: 30 м2; 40 м2; 20 м2.

 

Завдання 690

Площа саду 6 а. Це 1/4 площі ділянки, засадженої овочами. На скільки площа ділянки, засадженої овочами, більша, ніж площа ді­лянки саду?

Короткий запис

Сад — 6 а, 1/4 площі під овочами.

Овочі — ?

На скільки більше — ?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (а) – площа під овочами.

2) 24  6 = 18 (а)

Відповідь: на 18 арів більша площа ділянки, засаджена овочами, ніж площа ділянки саду.

 

Завдання 691 Порядок дій

213 • 3 + 57 • 4 = 867

488 : 4 + 35 • 6 = 332

х 213

     3

  639

х 57

    4

 228

+ 639

   228

   867

_488|  4 

 4     122

 _8

   8

    _8

      8

      0

х 35

    6

 210

х 122

   210

   332

960 : 16 – 328 : 8 = 19

23 • 31  350 : 7 = 663

_960| 16

 96    60

   0

_328| 8 

 32    41

   _8

     8

     0

_ 60

   41

   19

х 23

   31

   23

  69 

  713

_350| 7

  35  50

    0

_ 713

    50

   663

Завдання 692 Одиниці вимірювання площі

50 м2 > 500 см2

2 дм2 3 см2 = 230 см2

2 га >  20 а

3 га > 35 а

4000 м2 < 1 га

15 а  = 1500 м2

1 га < 1000 а

10 м2 > 120 см2

Завдання 693 

Між цифрами постав знаки дода­вання або множення так, щоб значення виразу було найбільшим.

1 +  4 = 1 + 24 = 25

 

Завдання 694

Визнач відстань між містами Львів і Харків через Київ, якщо 1 см на малюнку відповідає 100 км.

Короткий запис

Відстань від Львова до Києва  6 см 5 мм
Відстань від Києва до Харкова  5 см 5 мм
Всього  ?
Розв’язання
1) 6 см 5 мм + 5 см 5 мм = 12 см – загальна відстань в сантиметрах.
2) 12  100 = 1200 (км) – загальна відстань в кілометрах.

Відповідь: відстань від Львова до Харкова 1200 км.

 

Завдання 695

Довжина прямокутної ділянки — 243 м. Її ширина становить 1/3 довжини. Посіви гречки займають 1/9 площі цієї ділянки. Знайди площу ділянки, засіяної гречкою.

Короткий запис

Довжина — 243 м

Ширина — ?, 1/3 довжина

Гречка — ?, 1/9 всієї площі

_243 |  3 

 24     81

   _3

     3

     0

х  243

     81

   243

1944 

19683

_19683 |  9   

 18        2187

 _16

    9

   _78

     72

     _63

       63

         0

Розв’язання

1) 243 : 3 = 81 (м) – ширина ділянки.

2) 243  81 = 19683 (м2) – площа ділянки.

3) 19683 : 9 = 2187 (м2) – площа гречки.

Відповідь: площа гречки 2187 м2.

Завдання 696

32 • 8 + 46 • 9 = 670

19 • 9 + 36 • 5 = 351

 

х 32

    8

 256

х 46

    9

 414

+ 256

   414

   670

х 19

    9

 171

х 36

    5

 180

+171

  180

  351

58 • 7 – 69 • 4 = 130

38 • 7 – 18 • 9 = 104

х 58

    7

 406

х 69

    4

 276

_ 406

   276

   130

х 38

    7

 266

х 18

    9

 162

_266

  162

  104

Завдання 697

х • 3 = 36

х = 36 : 3

х = 12

12 • 3 = 36

36 = 36

48 : x = 16

х = 48 : 16

х = 3

48 : 3 = 16

16 = 16

8 • х = 240

х = 240 : 8

х = 30

8 • 30 = 240

240 = 240

1000 : х = 10

х = 1000 : 10

х = 100

1000 : 100 = 10

10 = 10

Завдання 698

Знайди розмір невідомої сторони кожного прямокутника, якщо площа першого 12 см2, а другого — 8 см2.

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (см) – довжина сторони першого прямокутника.

2) 8 : 4 = 2 (см) – довжина сторони другого прямокутника.

Відповідь: 6 сантиметрів; 2 сантиметри.

 

Завдання 699

Площа прямокутника дорівнює 100 м2. Зна­йди периметр цього прямокутника, якщо довжина кожної його сторони виражена цілим числом сантиметрів. У якого з таких прямо­кутників периметр найменший?

Розв’язання

10 • 10 = 100, 20 • 5 = 100, 25 • 4 = 100, 50 • 2 = 100, • 100 = 100

1) (10 + 10) • 2 = 20 • 2 = 40 (м) – периметр прямокутника зі сторонами 10 м.

2) (20 + 5) • 2 = 25 • 2 = 50 (м) – периметр прямокутника зі сторонами 20 м і 5 м.

3) (25 + 4) • 2 = 29 • 2 = 58 (м) – периметр прямокутника зі сторонами 25 м і 4 м.

4) (50 + 2) • 2 = 52 • 2 = 104 (м) – периметр прямокутника зі сторонами 50 м і 2 м.

5) (100 + 1) • 2 = 101 • 2 = 202 (м) – периметр прямокутника зі сторонами 100 м і 1 м.

Відповідь: найменший периметр 40 м має прямокутник зі сторонами 10 м.

 

Завдання 700

Площа вікон у кімнаті має становити не мен­ше ніж 1/5 площі підлоги. Якою має бути площа вікон у класі завдовжки а м і завширшки 6 м?

Короткий запис

Довжина  а м

Ширина  6 м

Підлога — ?

Вікна — ?, 1/5 площа підлоги

Розв’язання

1) 6 • а 2) – площа підлоги.

2) • а : 5 2) – площа вікна.

Якщо а = 10, тоді • а : 5 = • 10 : 5 = 60 : 5 = 12 (м2)

Відповідь: площа вікон має бути 12 м2.

 

Завдання 701

Площа килима для карате складає 1/4 площі килима для дзюдо. Яка площа килима для карате, якщо площа килима для дзюдо 256 м2?

Короткий запис

Площа для дзюдо  256 м2

Площа для карате  ?, 1/4 площі для дзюдо

Розв’язання

256 : 4 = 64 2

Відповідь: площа килима для карате 64 м2.

 

Завдання 702

Сума трьох чисел дорівнює 90. Сума першого і другого дорівнює 70, а сума першого і тре­тього дорівнює 30. Знайди ці числа.

Короткий запис

Сума  90

I i II  70

I i III  30

 ?, II  ?, III  ?

Розв’язання

1) 90 – 70 = 20 – третє число.

2) 30 – 20 = 10 – друге число.

3) 70 – 10 = 60 – перше число.

Відповідь: 60, 10, 20.

 

Завдання 703 Порівняй

46 • 6 > 53 • 5

18 • 9 < 23 • 8

264 : 4 > 357 : 7

459 : 9 > 235 : 5

х 46

    6

 276

х 53

    5

 265

х 18

    9

 162

х 23

    8

 184

_264 |  4 

 24     66

 _24

   24

     0

_357 |  7

 35     51

   _7

     7

     0

_459 |  9

 45     51

   _9

     9

     0

_235 |  5

 29     47

 _35

   35

     0

Завдання 704

В одному із шести сувоїв було 3 м полотна, а в кожному наступному — на 2 м більше, ніж у попередньому. Як розподілити полотно між трьома магазинами порівну, не розрізаючи жодного із сувоїв? 

Маємо в сувоях 3 м, 5 м, 7 м, 9 м, 11 м, 13 м, тому отримаємо:

в першому магазині 3 м + 13 м = 16 м

в другому магазині 5 м + 11 м = 16 м

в третьому магазині 7 м + 9 м = 16 м

Відповідь: кожен магазин отримає  16 метрів полотна.

 

Завдання 705

Площа дитячого басейну реабілітаційного центру 640 м2. Одна зі сторін має довжину 40 м. Знайди периметр басейну.

Короткий запис

 640 м2

 40 м

 ?

 ?

Розв’язання

1) 640 : 40 = 16 (м) – довжина басейну.

2) (40 + 16) • 2 = 56  2 = 112 (м)

Відповідь: периметр басейну 112 метрів.

 

Завдання 706

1) Суму чисел 407 і 295 зменшити на їх різницю.

(407 + 295) – (407 – 295) = 590 

+ 407

   295

   702

_ 407

   295

   112

_ 702

   112

   590

х 23

    8

 184

2) Добуток чисел 135 і 6 збільшити на їх суму.

135 • 6 + (135 + 6) = 951 

х 135

     6

  810

+ 135

      6

   141

+ 810

   141

   951

3) Частку чисел 364 і 4 збільшити на їх різницю:

364 : 4 + (364  4) = 451 

_364 |  4

 36     91

   _4

     4

      0

_ 364

      4

  360

+ 360

    91

   451

Інші завдання дивись тут...