Інші завдання дивись тут...

Завдання 228 Ознайомлення з дробами

Скільки годин в 1/6 доби, у 3/4 доби?

24 год : 6 • 1 = 3 год

24 : 4 • 3 = 6 год • 3 = 18 год

 

Завдання 229

1/3 доби > 7 год (24 год : 3 = 8 год)

1/6 хв > 6 с    (60 с : 6 = 10 с)

3/5 год > 20 хв   (60 хв : 5 • 3 = 12 хв • 3 = 36 хв)

3/5 доби > 15 год  (24 год : 3 • 5 = 8 год • 5 = 40 год)

 

Завдання 230

Заасфальтували 3/5 дороги, що становить 48 км. Яка довжина всієї дороги?

Розв'язання

1) 48 : 3 = 16 (км)  міститься в 1/5 дороги

2) 16 • 5 = 80 (км)

Вираз: 48 : 3 • 5 = 80 (км).

Відповідь: довжина всієї дороги — 80 км.

 

Завдання 231

Знайди число, якщо його 3/5 дорівнює: 27, 78, 150, 510.

27 : 3 • 5 = 9 • 5 = 45

78 : 3 • 5 = (60 + 18) : 3 • 5 = (20 + 6) • 5 = 100 + 30 = 130

150 : 3 • 5 = 50 • 5 = 250

510 : 3 • 5 = (300 + 210) : 3 • 5 = (100 + 70) • 5 = 500 + 350 = 850

  

Завдання 232

Кожний із трьох онуків отри­мав від бабусі по 2 пиріжки. Це становить 3/11 усіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки всього пиріжків спекла бабуся?

Розв'язання

1) 2 • 3 = 6 (п.)  отримали

2) 6 : 3 • 11 = 22 (п.)

Відповідь: бабуся спекла всього 22 пиріжки.

 

Завдання 233

Іван прочитав 60 сторінок. Це становить 5/8 усієї книжки. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання

60 : 5 • 8 = 96 (с.)

Відповідь: у книжці 96 сторінок.

 

Завдання 234 Рівняння

x • 7 – 3567 = 17489

x • 7 = 17489 + 3567

x • 7 = 21056

x = 21056 : 7

х = 3008

20000 – с : 4 = 15745

с : 4 = 20000 – 15745

с : 4 = 4255

с = 4255 • 4

с = 17020

+ 17489

     3567

   21055

_21056 | 7  

 21        3008

     _56

       56

         0

_ 20000

   15745

     4255

х 4255

       4

 17020

Завдання 235

Третьокласники провели опитування учнів шко­ли про те, який вид спорту їм подобається.

1) Велосипедний спорт подобається 25 учням.

Найпопулярніший вид спорту серед опита­них учнів баскетбол.

На третьому місці за популярністю перебуває вид спорту: футбол.

2) Cкільком учням подобається плавання?

Який вид спорту найнепопулярніший серед опитаних учнів?

Який вид спорту за популярністю перебуває на другому місці?

3) Проведіть у класі своє опитування про улюб­лені види спорту та побудуйте діаграму.

Завдання  236

Знайди число, 2/3 якого дорівнює: 16, 78, 204, 500, 1268.

16 : 2 • 3 = 8 • 3 = 24 

78 : 2 • 3 = 117

204 : 2 • 3 = 306

500 : 2 • 3 = 750

1268 : 2 • 3 = 1902

_78 | 2 

  6    39

 _18

   18

     0

х 39

    3

 117

_204 | 2  

  2     102

   _4

     4

     0

х 102

     3

  306

_500 | 2  

  4     250

 _10

   10

     0

х 250

     3 

   750

_1268 | 2  

  12      634

    _6

      6

       _8

         8

         0

х 634

      3

 1902

Завдання 237

Сума трьох чисел дорівнює 6000. Перше число — 2610, друге число становить 3/5 першого числа. Знайди третє число.

Короткий запис

Сума — 6000

— 2610

II —?, становить 3/2 I числа

III —?

Розв'язання

1) 2610 : 5 • 3 = 1566  II число

2) 2610 + 1566 = 4176  сума I і II числа

3) 6000 – 4176 = 1824

Відповідь: третє число 1824.

_2610 | 5    

 15       522

 _11

   10

     0

х 522

     3

 1566

+ 2610

   1566

   4176

_ 6000

   4176

   1824

Завдання 238

1) У 2/5 склянки міститься 80 г цукру. Скільки грамів цукру міститься в одній склянці?

Розв'язання

80 : 2 • 5 = 200 (г)

Відповідь: в одній склянці міститься 200 грам цукру.

2) Залізна руда містить 3/5 заліза. Яку масу заліза можна отримати з 1 т руди?

Розв'язання

1 т : 5 • 3 = 10 ц : 5 • 3 = 6 ц

Відповідь: можна отримати 6 ц заліза.

3) Від мотка дроту відрізали шматок, завдовжки 12 м, що становить 2/5 усього мотка. Скільки метрів дроту було в мотку?

Розв'язання

12 м : 2 • 5 = 30 м

Відповідь: в мотку було 30 метрів дроту.

 

Завдання 239

Знайди число, якщо: його 2/3 дорівнює 34260; його 3/10 дорівнює 720; його 5/7 дорівнює 2550; його 1/6 дорівнює 40

Розв'язання

34260 : 2 • 3 = 51390

720 : 3 • 10 = 2400

2550 : 5 • 7 = 3570

40 : 1 • 6 = 40 • 6 = 240

_34260 | 2    

 2          17130

_14

  14

    _2

      2

      _6

        6

        0

_720 | 3    

 6       240

_12

  12

    0

_2550 | 5   

 25        510

   _5

     5

     0

х 510

    

 3570

Завдання 240

Від числа 2040 відніми його 2/3; його 5/8.

2040 – 2040 : 3 • 2 = 680

2040 – 2040 : 8 • 5 = 765

_2040 | 3   

 18      680

 _24

   24

     0

х 680

    

 1360

_2040

 1360

   680

_2040 | 8   

 16      255

 _44

   40

   _40

     40

       0

х 255

      5

 1275

_2040

 1275

   765

Завдання 241 Порівняй дроби

1/7 < 6/7

11/13 > 3/13

 9/100 < 99/100

10/50 > 5/50

Завдання 242 Іменовані числа

1/100 м < 1 дм   (100 см : 100 = 1 см) 

2/5 ц < 1/10 т    (100 кг : 5 • 2 = 40 кг, 1000 кг : 10 = 100 кг)

1/8 т < 2/5 т      (1000 кг : 8 = 125 кг, 1000 кг : 5 • 2 = 400 кг)

 

Завдання 243

Знайди значення виразу (у – 1320) : 8, якщо y = 2000, у = 3280, у = 12400.

Якщо у = 2000, тоді (у – 1320) : 8 = (2000 – 1320) : 8 = 85

Якщо у = 3280, тоді (у – 1320) : 8 = (3280 – 1320) : 8 = 245

Якщо у = 12400, тоді (у – 1320) : 8 = (12400 – 1320) : 8 = 1385

_2000

 1320

   680

_680 | 8  

 64     85

 _40

   40

     0

_3280

 1320

 1960

_1960 | 8   

 16      245

 _36

   32

   _40

     40

       0

_12400

   1320

  11080

_11080 | 8   

   8        1385

  _30

    24

    _68

      64

       _40

         40

           0

Завдання 244 Рівняння

х – 275 = 4056 • 4

х – 275 = 16224

х = 16224 + 275

х = 16499

с • 3 = 407 • 9

с • 3 = 3663

с = 3663 : 3

с = 1221

х 4056

       4

 16224

+ 16224

      275

   16499

х 407

     9

 3663

_3663 | 3  

 3      1221

 _6

   6

   _6

     6

     _3

       3

       0

Завдання 245

З маслозаводу в три супермаркети відправили 280 кг масла. Перший магазин одержав 2/7  усьо­го масла, другий — 3/7, а третій — решту. Скільки кілограмів масла одержав кожний магазин?

Короткий запис

Усього — 280 кг

— ?, 2/7 усього масла

II  ?, 3/7 усього масла

III — ?, решти

Розв'язання

1) 280 : 7 • 2 = 80 (кг)  I магазин

2) 280 : 7 • 3 = 120 (кг)  II магазин

3) 80 + 120 = 200 (кг)  I і II магазин разом

4) 280 – 200 = 80 (кг)  IIмагазин

Відповідь: перший магазин одержав 80 кг масла, другий — 120 кг, а третій — 80 кг.

 

Завдання 246

З 1/4 грядки сім'я зібрала 9 відер картоплі. Скільки відер картоплі вони зібрали з усієї грядки?

Розв'язання

9 : 1 • 4 = 36 (в.)

Відповідь: з усієї грядки зібрали 36 відер картоплі.

 

Завдання 247

Знайди значення виразу а – а : 9, якщо а = 2070, а = 1242, а = 9000.

Якщо а = 2070, тоді а – а : 9 = 2070 – 2070 : 9 = 1840

Якщо а = 1242, тоді а – а : 9 = 1242 – 1242 : 9 = 1104

Якщо а = 9000, тоді а – а : 9 = 9000 – 9000 : 9 = 9000 – 1000 = 8000 

_2070 | 9   

 18      230

 _27

   27

     0

_2070

   230

 1840

_1242 | 9   

   9      138

 _34

   27

   _72

     72

       0

_1242

   138

  1104

Інші завдання дивись тут...

  • Олексій
    В номері 236 помилка там замісь 16:2*3 має бути 16:3*2 ---> Там правильно, бо в умові сказано, що знайти число 2/3 якого дорівнює 16, а не знайти 2/3 від числа 16.
    12 лютого 2024 20:02