Інші завдання дивись тут...

Завдання 233

Одиниці лічби. Як вони співвід­носяться між собою? Запиши відповідні рівності

 

Завдання 234

Другий клас — клас тисяч

Перший клас — клас одиниць

розряд

розряд

ІІІ (VІ)

ІІ (V)

I (ІV)

ІІІ

ІІ

I

сотні тисяч

десятки тисяч

одиниці тисяч

сотні

десятки

одиниці

Завдання 235

Числа в порядку спадання: 834 213, 400 001, 45 067, 32 088, 845, 674, 87, 9, 8, 6

 

Завдання 236 Сума розряд­них доданків

435 204 = 400 000 + 30 000 + 5 000 + 200 + 4

604 017 = 600 000 + 4 000 + 10 + 7

22 009 = 20 000 + 2 000 + 9

197 700 = 100 000 + 90 000 + 700

8 012 = 8 000 + 10 + 2

89 067 = 80 000 + 9 000 + 60 + 7

 

Завдання 237 Порівняй числа

4567 > 508     

44210 > 44209

8032 < 8041

51237 > 5123

256008 > 25608

82350 < 82499

Завдання 238 Утвори число 67 082 різними способами.

60 000 + 7 082 = 67 082

67 000 + 82 = 67 082

67 080 + 2 = 67 082

Завдання 239 

Склади найбільше та найменше чотирицифрові числа із цифр 7, 0, 3, 5 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися. 7530 i 3057 

 

Завдання 240

Пропущено числа: 3, 12, 15

6 + 1 = 7

9 - 1 = 8

Завдання 241

Відлік на координатному промені починається з точки О.

До числа 1 відкладено один від­різок. До числа 4 відкладено чотири від­різки.

 

Завдання 242 

Яким числам на координатному промені відповідають точки А, В, С, D, K, L, M? 

А(3), В(7), С(10), D(14), K(5), L(12), M(15)

 

Завдання 243

Накресли координатний промінь із початком у точ­ці О. За одиничний відрізок візьми відрізок довжиною 1 см. Познач точки: Z(3), N(7), S(8), Q(10).

Завдання 244

Накресли координатний промінь із початком у точці О . За одиничний відрізок візьми відрізок довжиною 1 см . Познач точки: V, R, Y, G, якщо ОV = 2 см, ОR = 4 см, OY = 5 см, OG = 9 см.

Координати цих точок: V(2), R(4), Y(5), G(9)

 

Завдання 245

Точці K координатного променя відповідає чис­ло 24 — K(24) . Запиши три числа, яким відповідають точ­ки, розташовані:

1) ліворуч від точки K; A(21), B(22), C(23)

2) праворуч від точки K. M(25), N(26), K(27)

 

Завдання 246

Познач на координатному промені всі точки, які відповідають числам, меншим від 11, але більшим за 5

 

Завдання 247

Знайди відстань між точками А(15) і 5(18) коорди­натного променя, якщо одиничний відрізок дорівнює 1 см; 3 см.

Між точками А(15) і 5(18) три одиничні відрізки (18  15 = 3), тому

• 3 = 3 (см) – відстань між точками, якщо одиничний відрізок дорівнює 1 см. 

• 3 = 9 (см) – відстань між точками, якщо одиничний відрізок дорівнює 3 см.

 

Завдання 248

Паркан тримається на стовпах. Відстань між сусідними стовпами — 15 дм Яка відстань між четвертим і сьомим стовпами паркану?

15 • 3 = 45 (см) – відстань між четвертим і сьомим стовпами.

 

Завдання 249

Побудуй координатний промінь із одиничним відрізком довжиною 1 см. Познач на координатному промені точки: M(2), P(5), C(6), Z(8), K(12).

Завдання 250

Сашко вважає, що координатний про­мінь схожий на лінійку. На лінійці також є початок відліку — нульова поділка, а числа відповідають кількості одиничних відрізків — сантиметрів. Чи погоджуєшся ти з хлопчиком? Так.

 

Завдання 251

Оленка зазначила, що поділки та числа лінійки утворюють шкалу. На лінійці між дво­ма великими поділками вміщується 1 см, але ми бачимо ще й маленькі поділки, на які розділено кожний сантиметр .Відстань між цими поділками — 1 мм; 10 маленьких поділок складають одну велику: 10 мм = 1 см . Число одиниць вимірювання, яке відповідає одній поділці шкали, називають ціною поділки.

 

Завдання 252

Ціна поділки: 1 мм. З Тарасом я погоджуюся.

 

Завдання 253

Визнач ціну поділки шкали й познач на ко­ординатному промені точки: К(8), А(10), В(15), С(18)

Завдання 254

Визнач ціну поділки кожної шкали.

 

Завдання 255

Ціна поділки: 10

Координати кожної точки: T(10), P(30), N(50), R(70), L(80), M(90), S(110), K(120)

Ціна поділки: 100
Координати кожної точки: A(100), B(150), C(300), D(450)

 

Завдання 256 Познач на числовому промені:

1) чис­ла другого десятка, які діляться на 3 націло;

2) парні числа першого десятка;

3) числа, які більші за 10, але менші від 15.

 

Завдання 257

На якій відстані від початку відліку розташована точка A? 100 Точка D? 200 Точка B? 600 Точка F? 350 Точка E? 550 Точка С? 50

Відстань між точками А і B: 500; точками A і F: 250; точ­ками D і E: 350.

 

Завдання 258

На скільки одиничних відрізків і в якому напрям­ку слід переміститися, щоб із точки К(12), щоб потрапити в точ­ку з координатою 7? На 5 одиничних відрізків вліво.

 

Завдання 259

Скільки будинків із парними номерами розташо­вано на одному боці вулиці між будинками № 16 і № 36? Дев'ять.

 

Завдання 260

Одна група дітей лічила одиницями, десятками й сотнями, інша — тисячами, десятками тисяч і сотнями тисяч. Діти записали розрядні числа.

 

Завдання 261

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

...

10 000 000

20 000  000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

...

100000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

...

Завдання 262

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000 

10 000 000 000

20 000 000 000

30 000 000 000

40 000 000 000

50 000 000 000

60 000 000 000

100 000 000 000

200 000 000 000

300 000 000 000

400 000 000 000

500 000 000 000

600 000 000 000

Завдання 263 

               564

              208

               2

          238 564

         700 208

         56 002

     647 238 564

     12 700 208

  400 056 002

206 647 238 564

32 012 700 208

8 400 056 002

Завдання 264 Прочитайте числа       

34 009 405 006 34 мільярди 9 мільйонів 405 тисяч 6

8 900 456 8 мільйонів 900 тисяч 456

123 000 345 123 мільйони 345

103 085 700 045 103 мільярди 85 мільйонів 700 тисяч 45

5 000 743 067 5 мільярдів 743 тисячі 67

 

Завдання 265 Запиши число, яке містить:

1) 45 мільярдів, 321 мільйон, 207 тисяч, 589 одиниць; 45 321 207 589

2) 134 одиниці класу мільярдів, 78 одиниць класу мільйонів, 300 одиниць класу тисяч, 3 одиниці класу одиниць; 134 078 300 003

3) 5 десятків мільйонів, 7 одиниць мільйонів, 8 ти­сяч, 2 сотні, 6 одиниць. 57 008 206 

 

Завдання 266

1) 45 мільярдів, 128 мільйонів, 567 тисяч, 324 одиниці; 45 128 567 324

2) 120 мільярдів, 6 мільйонів, 45 тисяч, 70 одиниць; 120 006 045 070

3) 3 мільярди, 895 тисяч, 8 одиниць; 3 000 895 008

4) 309 мільярдів, 5 мільйонів, 6 тисяч, 300 одиниць; 309 005  006 300

5) 56 мільйонів, 5 тисяч, 4 одиниці; 56 005 004

6) 1 мільярд; 1 000 000 000

7) 10 мільйонів, 6 одиниць. 10 000 006

 

Завдання 267

Найбільше й найменше шестицифрові чис­ла із цифр 0, 1, 2, 3, 5, 9 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися. 953210 і 102359

 

Завдання 268

923 = 900 + 20 + 3

714923 = 700 000 + 10 000 + 4 000 + 900 + 20 + 3

407 = 400 + 7

38407 = 30 000 + 8 000 + 400 + 7

Число

Наступне число

Попереднє число

922

922 + 1 = 923

922  1 = 921

714 923

714 923 + 1 = 714 924

714 923  1 = 714 922

358 714 923

358 714 923 + 1 = 358 714 924

358 714 923  1 = 358 714 922

564358714923

564 358 714 923 + 1 = 564 358 714 924

564 358 714 923  1 = 564 358 714 922

Завдання 269 Порівняй числа

45809 < 245809

4 506 788 < 45 067 888 

495 404 < 495 605

90 000 002 > 9 000 002 

Завдання 270

Числа в порядку зростання: 500 743, 5 674 099, 5 680 008, 9 007 822, 543 000 760, 8 111 745 003, 9 000 000 765

 

Завдання 271

567 747 < 567 801

234 251 > 234 156

4 083 401 > 4 083 399

876 508 403 < 876 508 503

7 658 934 < 7 660 000

6 289 065 < 6 289 115

Інші завдання дивись тут...