ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ.

Вправа 7.1. Прочитайте висловлювання. Чи є воно текстом? Поясніть, чому ви так вважаєте.

   Який він, національний характер українця? Який його внутрішній світ, його душевна сутність?

   Науковці відзначають такі риси українця, як волелюбність, гордість, зневагу до дріб'язковості та нечесності. Українському національному характеру притаманні поетичність, душевність, висока духовність.

   Краса природи нашого краю виробила в українця схильність до споглядальності та глибокодумності. На острові Хортиця є Думна скеля, з якої відкриваються мальовничі краєвиди. На цій скелі запорожці любили посидіти наодинці зі своїми думками.

    Мандрівників приємно дивувала й дивує ввічливість українців, їхня повага до старших. З інших особливостей національного характеру слід відзначити оптимізм, гумор, любов до жартів і кепкувань. Українець охоче підсміюється й над самим собою, гумор не покидає його в найтяжчі хвилини, допомагає зберегти самовладання.

   Які ще риси властиві нашим предкам, батькам, родичам? Які риси помічаємо в себе? Що візьмемо за взірець, із чим змиримося, а що, можливо, слід підправити, від чого звільнитися?              (За В. Супруненком)

7.2. Як ви гадаєте: які риси національного характеру українця ви успадкували? Чи пишаєтеся ви ними? Чому?

 

7.3. Що б ви хотіли в собі виправити?

 

7.4. Чи є синонімами виділені слова? Звіртеся із Тлумачним словничком.

Душевність — щирість, відвертість, сердечність, доброта, чулість.

Духовність — властивість вдачі, що полягає в переважанні духовних, моральних та інтелектуальних інтересів над матеріальними, фізичними.

Духовність має ширше значення, душевність є його складовою.

7.5. Що називається текстом? Назвіть його основні ознаки.

ТЕКСТ — це група речень, об'єднаних темою й головною думкою. 

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТЕКСТУ такі:

• зв'язаність речень за змістом, тобто темою (його зміст, те, про що або про кого в ньому йдеться);

• наявність головної думки (те, до чого він закликає, що схвалює чи заперечує, від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного) та її розвиток;

• зв'язок речень між собою за допомогою: займенників; синонімів; повторів; спільнокореневих слів; сполучників.

 

Вправа 8.1. Прочитайте. Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком. Визначте тему й головну думку висловлювання. Доберіть до нього заголовок. Доведіть, що висловлювання є текстом.

                         Багатоетнічна національність.              

                         Український народ.                  

  Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом населення.

  Нашу країну неможливо уявити без росіян, білорусів, молдаван, кримських татарів, євреїв, циган.

  Українці в різних частинах України мають певні особливості, які виявляються в мові, одязі, житлі, звичаях, обрядах, фольклорі, декоративно-прикладному мистецтві. На основі цього виділяють етнографічні групи українського народу. Наддніпрянщина, Слобожанщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина — у кожного кутка України своє обличчя, свої відмінності, традиції та мовні особливості.

  Та попри несхожість характерів мешканців різних місцевостей України та представників різних національностей народ завжди звертав і нині звертає увагу передовсім на те, наскільки людина щира й товариська, яка від неї користь іншим. Цьому можна знайти підтвердження в багатьох наукових працях.

   У результаті змішаних шлюбів змішуються національності, плутаються мови. Але ніхто не ділить Батьківщини. Вона в усіх одна — Україна.   (За В. Супруненком)

Багатоетнічний — такий, що включає багато етносів — історично сформованих на певній території стійких сукупностей людей, що мають спільні риси й особливості культури та мови; синонім: поліетнічний.

Етнічна група, етнос, народ — історично сформована на визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину мову, загальні риси й стабільні особливості культури і психології (характеризується окремою етнічною територією - батьківщиною, своєрідною мовою, культурою, власною самосвідомістю, характером, специфічними нормами господарського життя).

Етнографічна група — внутріетнічна локальна частина етносу, що має з ним єдину етнічну самосвідомість, але різниться деякими рисами традиційно-побутової культури.

8.2. Укажіть зачин і кінцівку тексту.

ЗАЧИН.  Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом населення.

ЗАКІНЧЕННЯ. У результаті змішаних шлюбів змішуються національності, плутаються мови. Але ніхто не ділить Батьківщини. Вона в усіх одна — Україна.

8.3. Що в сприйнятті кожної людини найважливіше особисто для вас? Складіть про це невеликий роздум (усно). Розпочніть його так: Для мене найважливішим у сприйнятті людини є...

 

8.4 Чим цікаві для вас громадяни України — представники різних національностей? Складіть про це розповідь (усно).

 

Вправа 9.1. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. Укажіть зачин і кінцівку.

   Рідна, близька та зрозуміла кожному українцеві природа: ліс, річка, поле. їх наші предки населяли невидимими надприродними істотами — духами.

   Науковці стверджують, що давні українці вірили в духів-господарів та духів природи. Духи-господарі оберігали певні місця: пагорб, людську хату, шахту, покинуту домівку. Духи природи жили в лісах, річках, полях.

    Іноді надприродні істоти могли показуватися людині в образах лісовика, водяника, русалки. Вони творили і добро, і зло.

    Олюднення природи увиразнює такі риси національного характеру українця: містицизм і поетичність.  (З книжки «Українська міфологія»)

9.2. Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за Тлумачним словничком. Як ви вважаєте, чи властивий містицизм сучасним українцям? Свою думку аргументуйте й підтвердіть прикладами.

Містицизм — віра в існування надприродних сил та їхній вплив на життя людей.

 

9.3. В Інтернеті з'явилися жартівливі повідомлення про те, що в комп'ютері живуть Банерник (від слова банер), Хомовик (від англійського слова home — домівка) і Хранитель, які створюють порожні папки і плутають файли. Складіть жартівливий текст «Капосні духи інформаційної доби». Попередньо обміркуйте тему та головну думку такого тексту. Подбайте, щоб у тексті були зачин і кінцівка.

 

Вправа 10.1. Прочитайте текст. Визначте, якими словами (займенниками, синонімами, спільнокореневими словами та ін.), пов'язані між собою речення тексту (ці слова виділено).

    Українському народові часто доводилося захищати свою землю від ворогів. Він долав їх сміливістю й силою. Мужністю й міццю наділені герої народних казок: богатир Котигорошко, козак Мамарига, Кирило Кожум'яка. Ці персонажі відважні, кмітливі й непоборні. Відвагою, а не хитрістю й лінощами перемагали вони ворогів. Їхніми помічниками часто ставали виручені або викуплені з неволі звірі чи люди.     (З підручника)

    Українському народові часто доводилося захищати свою землю від ворогів. Він (займенник) долав їх сміливістю й силою. Мужністю й міццю (іменники, синоніми) наділені герої народних казок: богатир Котигорошко, козак Мамарига, Кирило Кожум'яка. Ці (займенник) персонажі (іменник) відважні, кмітливі й непоборні. Відвагою (іменник, синоніми до мужність та міць), а не хитрістю й лінощами перемагали вони ворогів. Їхніми (займенник) помічниками часто ставали виручені або викуплені з неволі звірі чи люди.  

10.2. Хто з героїв прочитаних в дитинстві народних казок подобається вам найбільше? Назвіть його позитивні риси. Чи є в цього героя бодай одна негативна риса? Якщо є, то яка? Поясніть, чому народ не приховував недоліків своїх улюбленців.

 

10.3. Як ви вважаєте, чи потрібно дорослим читати казки? Свою думку обґрунтуйте.

 

Вправа 11.1. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку.

Безумовно, українці наділені гарними рисами характеру: волелюбністю, відкритістю, кмітливістю, щедрістю. Та є в їхніх характерах, на жаль, і негативне. Кажуть, українці легко гніваються, сердяться, ображаються, запалюються, підпадають під чужий вплив, легко вірять наклепам, трапляється, швидко змінюють свої оцінки й погляди.

До того ж у декого з українців сильний інстинкт самопіднесення. Такому небагато треба, аби повірити в свій успіх. У праці він керується не розумом, а настроєм, тому сьогодні готовий гори вернути; а завтра — лінуватися. Цю рису відображає народне прислів'я: «Якось воно буде».

ТЕМА: зображення позитивних та негативних рис українців.

ГОЛОВНА ДУМКА: заклик до українців намагатися бути кращими.

11.2. Як ви гадаєте, чи входить до переліку рис українця самокритичність? Якою мірою ця риса характеру властива особисто вам? Позитивною чи негативною.

Самокритичність -  вміння критично ставиться до себе, до своєї діяльності, поведінки.

Самокритичність – позитивна риса, проте її перебільшення стає негативною рисою, адже не дає змоги повірити у свої сили.

11.3. Складіть і запишіть текст (обсягом 5-6 речень) на тему «Чи хотів би я щось у собі змінити».

 

11.4. За допомогою карти Тетяни Зеленченко розкажи про український рік.