Інші правила дивись тут...

АНТОНІМИ  слова, протилежні за лексичним значенням. Завжди виступають парами і є словами тієї самої частини мови. 

Антоніми утворюють антонімічні пари: день — ніч, великий — малий, до­зволяти — забороняти, голосно — тихо, там — тут, холодно  тепло, біле – чорне, друг — ворог, працювати — відпочивати.

У цих парах антоніми завжди є словами тієї самої частини мови, тобто відповідають на однакове питання: (як?) холодно  тепло, (яке?) біле – чорне, (який?) великий — малий, (хто?) друг — ворог, (що робити?) працювати — відпочивати. 

Багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар. Наприклад, тихий (який здійснюється повільно) — швидкий; тихий (який звучить слабо) — голосний; тихий (без хвилювання) — тривожний.

Значення антонімів: 

• допомагають чітко розрізнити поняття; 

• точно висловити протилежні думки; 

• яскраво й образно показати різні явища (збагачують мовлення). 

Слід розрізнятиНаприклад, слова старий — нестарий не є антонімами, бо перше слово стверджує наявність ознаки, а друге – просто її заперечує. Проте слова воля — неволя, друг — недруг є антоні­мами, бо в цих випадках префікс не – формує слово з новим лексичним значенням.

Існують спеціальні словники антонімів.

 

СИНОНІМИ  слова, які звучать по-різному, але близькі за лексичним значенням, належать до однакової частини мови (називають той самий предмет, ознаку чи дію по-різному): турботлива матуся — дбайлива матуся; завірюха, заметіль, метелиця, хурделиця, віхола, хуртовина; говорити, розмовляти, балакати; красивий, гарний, хороший. 

Синоніми утворюють синонімічні ряди, або гнізда, для кож­ного такого синонімічного ряду є опорне (стрижневе) слово, яке найчіткіше виражає загальне значення синонімів: швидкий — прудкий, хуткий, квапливий, миттєвий, рапто­вий, блискавичний, моторний, жвавий, енергійний, рухливий. Слова, що утворюють синонімічний ряд, здебільшого нале­жать до однієї частини мови.

Щоб уникнути повторення в тексті таких самих слів, слід добирати синоніми. 

Значення синонімів:

• допомагають точніше висловити думку (увиразнюють);

• уникнути повторів одного і того слова;

• зв'язати речення в тексті;

• зробити мовлення образним (прикрашають);

• часто використовуються для пояснення значень слів у тлумачних словниках.

Існують спеціальні словники синонімів. 

 

ОМОНІМИ  слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням (збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою лексичні значення). Вони утворилися внаслідок випадкового збігу звучан­ня слів: водяна пара — пара коней, читання байки — сорочка з байки, коса дівоча  коса гостра, веснянка обря­дова — веснянка на щоці, знайома шотландка — картата шотландка. Значення омонімів найкраще можна зрозуміти тільки в сполученні з іншими словами.

Омонімічні пари виникають найчастіше внаслідок запозичен­ня іншомовних слів, за звуковим складом тотожних зі словами, що вже були в нашій мові, наприклад: чайка — птах і чайка (з тур.) — бойовий човен козаків.

Групи омонімів:

• абсолютні омоніми — омоніми, що збігаються за звуковим складом у всіх формах, вони здебільшого належать до однієї частини мови(веснянка (хорова обря­дова пісня) — веснянка (крапочка ластовиння); шотландка (жін­ка шотландської національності) — шотландка (картата ткани­на). Довга коса у дівчини. Піщана коса на морі. Гостра коса в косаря.); 

• омофони  слова, в яких однаковим є тільки звучання, а значення й написання різні (Змія міцно я тримав, хоча в запасі ще три мав. Микола Коваль вправний коваль);

• омографи  слова, в яких однаковим є тільки написання, а звучання і значення різні (Марійка пішла в широке поле. Марійка поле грядку. Поле в зошиті не для письма. На дверях висів замо́к. На горі стояв за́мок). 

• омоформи  слова однаково пишуться у певних граматичних формах, проте мають різне значення  (маленькі діти – дівчатка і хлопчики, десь діти – знайти місце або притулок; собачу буду – невелике крите приміщення для собаки, я  буду – настане такий час; шию сорочку – заняття, мию шию – орган тіла. Дорога́ сестра, нас чекає далека доро́га).

Значення омонімів:

• збагачують наше мовлення.

 

Існують спеціальні словники омонімів. 

 

У тлумачному словнику омоніми подано як окремі (різ­ні) слова. наприклад:

 

ВІВСЯНКА 1. – Крупа, виготовлена з вівса.

ВІВСЯНКА 2. – Маленький жовтогрудий птах.

 

Омоніми слід відрізняти від багатозначних слів:

1) Бага­тозначні слова називають предмети, схожі за значенням, омоніми — різні за значенням.

2) У багатозначному слові одне значення основне, інші — побічні.

Багатозначні слова

Омоніми

крило (літака), крило (птаха)

лисичка (тварина), (гриб)

ключ (скрипковий), ключ (замковий)

равлик (символ), равлик (тварина)

Тлумачний словничок

Пароніми

Речення з багатозначними словами з різним лексичним значенням (тлумаченням)

Інші правила дивись тут...

  • Катя
    Спасибо)
    5 травня 2018 17:13