Інші правила дивись тут...

ТЕКСТ — це група речень, об'єднаних спільним змістом (темою), головною думкою та граматичними засобами.

Тема тексту — це те, про що (або про кого) в ньому йдеться, тобто зміст.

Головна думка тексту — задум його автора, те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує, від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного. 

Мета тексту — це ціль, з якою цей текст створено. Метою текстів є: розказати комусь про щось, покри­тикувати, повідомити, навчити, застерегти, описати, роз'яснити, довести, подякувати, повідомити та ін. 

Здебільшого текст має заголовок, який виражає його тему або головну думку.

 

Основні ознаки тексту:

пов’язаність речень за змістом (темою);

наявність головної думки;

розвиток змісту та головної думки в послідовність речень;

зв’язок між реченнями за допомогою займенників, сполучників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів.

 

Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Зачин готує до сприйняття того, про що йтиметься в тексті. В основній частині розкривається тема тексту (його зміст). Кінцівка — це завершення тексту, своєрідний підсумок усього висловленого.

У розповіді (йдеться про дії особи або предмета, про події, можна поставити питання що відбулося?) будова наступна: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка.

В описі (йдеться про ознаки предмета або особи) будова наступна: вступ (загальне враження), опис окремих частин, висновок.

У роздумі чи міркуванні (йдеться про причинно-наслідкові зв’язки між явищами, діями, ознаками) будова наступна: вступ, теза, доведення та висновок.

 

Тема тексту розбивається на мікротеми (основний зміст абзацу), адже кожен текст складається з кількох змістових частин – абзаців ( вони утворюються кількома реченнями, перше речення записуються з нового рядка із від­ступом, при читанні між абзацами роблять довші паузи). Речення, що передає основний зміст абзацу (мікротему), називається тема­тичним.

Стисло й чітко сформульована мікротема — це пункт плану тексту.

Інші правила дивись тут...