Інші завдання дивись тут...

§ 22. ТКАНИНИ РОСЛИН.

 

 

1. Що таке тканина?

Клітини багатоклітинних організмів можуть відрізнятися за формою, розмірами, будовою, функціями, але не існують самі по собі, а об'єднуються в окремі групи, утворюючи певну тканину. Тканина рослини — це сукупність клітин, які ви­конують спільну функцію або функції.

Основні тканини рослин :

 

2. Чим відрізняються твірні і постійні тканини?

Тканини бувають твірні та постійні. Клітини твірних тканин здатні до поділів, утворюють нові тканини і органи, забезпечуючи ріст та розвиток. Постійні тканини утворюються з клітин твірних тканин, коли клітина спеціалізується, вона втрачає здатність ділитись і перетворюється на клітину однієї з постійних тканин. Ці тканини забезпечують усі процеси життє­діяльності рослинного організму, окрім росту.

 

 

3. Які основні типи твірних тканин та їхні функції?

Основними типами твірних тканин е верхівкові і бічні. Верхівкові твірні тканини розташовані на верхівках коренів і па­гонів, завдяки ним відбувається ріст рослини в довжину та утво­рення нових частин кореня і пагона. Бічні твірні тканини зумовлюють ріст у товщину вже існуючих коренів і стебел — так зване потовщення.

 

ЗАВДАННЯ.

Охарактеризуйте основні функції кожного типу постійних тканин.

Постійні тканини відповідно до особливостей їх будови, розмі­щення та функцій поділяють на покривні, провідні й основні. Покрив­ні тканини регулюють обмін речовинами із зовнішнім середо­вищем; провідні тканини здійснюють транспорту­вання речовин між надземними і підземними органами рослини; основні тканини (фотосинтезуючі, запасаючі та механічні) відповідають за обмін речовин.

 

 

§ 23 ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН.

ТКАНИНИ РОСЛИН

Покривна тканина: шкірочка, корок.

Провідна тканина: деревина і луб.

деревина

луб

Разом деревина і луб у рослині за­звичай утворюють провідні пучки.

 

Основна тканина: фотосинтезуюча, запасаюча, механічна.

фотосинтезуюча

запасаюча

механічна

1. Яку роль відіграють покривні тканини?

Покривні тканини захищають рослину від несприятливих впливів середовища, забезпечують поглинання одних речовин і виділення інших, забезпечують газообмін.

 

2. У якому напрямку транспортує речовини деревина? А в якому луб?

    По судинах деревини рослина транспортує воду з розчи­неними в ній мінеральними речовинами у висхідному напрямку — від кореня до листків.

    По ситоподібних трубках лубу транспортуються про­дукти фотосинтезу з органів, де вони утворені або накопичені (переважно з листків), туди, де вони необхідні (переважно в ко­рені, у низхідному напрямку). Разом деревина і луб у рослині утворюють провідні пучки

 

3. До складу яких тканин входять мертві клітини?

Мертві клітини входять до складу покривних тканин (корок), провідних тканин (деревина), основної тканини (мертва механічна).

 

4. У чому полягає різниця в функціях клітин запасаючої і живої механічної тканини?

У запасаючих тканинах відкладається велика кількість органічних речовин: білків, жирів або вуглеводів — переважно крох­маль; жива механічна тканина  надає гнучкість та еластичність.

 

ЗАВДАННЯ

Установіть відповідність між тканинами та процесами, які вони забезпечу­ють. Запишіть у зошит пари: буква та відповідна цифра.

Тканини:

А Верхівкова твірна тканина       

Б Провідна тканина луб      

В Основна фото синтезуюча тканина   

Г Бічна твірна тканина        

Д Провідна тканина деревина     

Процеси:

1 Висхідний транспорт води

2 Низхідний транспорт органічних речовин

3 Фотосинтез

4 Ріст стебла у товщину

5 Ріст кореня вглиб ґрунту

А

Б

В

Г

Д

5

2

3

4

1

Інші завдання дивись тут...  

  • Darina
    Клас супер спасибо!!!
    8 січня 2018 12:30