§3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ.

  Основна причина різноманітності життя - це пристосування орга­нізмів до різних умов проживання. На Землі є чотири основні середовища (частина природи, де мешкають організми та отримують поживні речовини) життя організмів: водне, наземно-повітряне, ґрунтове, інші організми. Умови середовища життя визначають чинники неживої природи: освітленість, вологість, температура, солоність води тощо, а також інші організми. 

    На думку вчених, нині нашу планету населяють близько 2 млн. видів різних організмів, найбільше з них тварин - понад 1,5 млн. видів. Біорізноманіття організмів учені поділили на великі групи: бактерії, гриби, рослини, тварини.

     Бактерії - найменші істоти (побачити можна їх лише за допомогою мікроскопа) на нашій планеті (одноклітинна кишкова паличка, багатоклітинна нитчаста ціанобактерія) . Поширені скрізь: у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот.

      Гриби - живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша - з ознаками тварин. Подібно до рослин гриби можуть зростати на ґрунті і не здатні до активного руху. А от живляться гриби, як тварини, готовими органічними речо­винами. Переважно гриби багатоклітинні, мукор – одноклітинний. Бага­то грибів спричиняють захворювання рослин, тварин та людини.

      Рослини можуть існувати в будь-якому середовищі - від прісних чи морських водойм до найспекотніших пустель і гірських вершин. Рослини здатні до фотосинтезу - процес утворення організмами органічних речовин з неорганічних за допомогою енергії світла, під час фотосинтезу рос­лини виділяють у повітря кисень. Одноклітинні рос­лини трапляються серед водоростей: хлорела, хламідомонада. Мохи, папороті, хвойні та квітко­ві рослини - виключно багатоклітинні організми.

      Тварини не здатні до фотосинтезу (крім одноклітинних тваринних організмів амеба, інфузорія-туфелька). Більшість тварин здатна до активного руху: вони (креветки, каракатиці чи риби) можуть плавати, повзати (змії), біга­ти ( олені, вовки, гепарди) або літати (комахи, птахи, кажани). Лише окремі види тварин, як-от корали, ведуть прикріпле­ний спосіб життя.

Еволюція - процес необоротних змін у будові та процесах жит­тєдіяльності організмів  від одноклітинних бактерій до появи багато­клітинних рослин і тварин. Умови на нашій планеті неодноразово змінювалися, тому одні групи організмів вимирали, замість них з'являлися інші.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Кисень, необхідний для дихання організмів, виділяють: а) гриби; б) багато­клітинні тварини; в) рослини; г) віруси.

2. До неклітинних форм життя належать: а) гриби; б) тварини; в) рослини; г) віруси.

Поміркуйте. Чи можна назвати віруси організмами? Обґрунтуйте свою від­повідь.

Віруси не є організмами, вони не мають клітинної будови, вони перебувають на межі живого і неживого. Віруси — це подібні до кристалів структури, які, потрапивши в клітину, змушують його утворювати нові поко­ління вірусів, властивості живого (розмноження) вони проявля­ють тільки тоді, коли потрапляють у клітини людини, тварин, рослин, грибів і навіть бакте­рій. Вірус контролює та направляє цей процес. При цьому сам він не росте, не живиться, не виділяє продуктів обміну. Віруси спричиняють різноманітні захво­рювання : грип, жовтяниця (гепатит), кір, віспа, СНІД та ін. Відомо близько 10 тис. видів вірусів.