§4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.

Для вивчення живої природи дослідники застосовують такі основні наукові методи: опис, спостереження, експеримент, порівняння тощо.

     Опис - дослідники описують різноманітні об'єкти і явища живої природи (давньо­грецький учений Арістотель, якого називають «батьком біології» , описав близько 500 видів відомих йому тварин, учень Теофраст, якого вважають засновником ботаніки, описав близько 500 видів рослин). Учені описують щорічно тисячі нових для науки видів рослин, грибів, тварин, мікроорганіз­мів.

      Спостереження – цілеспрямоване спостереження за визначеним об'єктом, найпоширеніший ме­тод дослідження живої природи, коли дослідник лише спостерігає за розвитком подій і не впливає на їхній перебіг. Він обирає об'єкт спостережен­ня (наприклад, представників тварин чи рослин), складає план спостереження, ставить мету і передбачає результат. Часто вико­ристовують відповідні оптичні прила­ди для наближення об'єкту або збільшення його розмірів (на­приклад, за перелітними птахами можна спостерігати за допомогою бінокля, телескопа, за дрібними організмами за допомогою мікроскопа). Спостереження проводять як у природі, так і в спеціальних наукових лабораторіях.

     У методі порівняння під час спостереження науковці один об'єкт, процес або явище порівнюють з іншими подібними. Так вони виявляють риси подібності й відмінності між ними.

     Для експерименту дослідник обирає об'єкт дослідження, ставить питан­ня, на яке буде намагатися відповісти за допомогою експерименту. Далі планує сам експеримент. Результати експерименту дають змогу підтвер­дити передбачення дослідника або спростувати його. Бувають польові (здійснюють у природних умовах,  наприклад, на експериментальних ділянках вивчають дію певних добрив на ріст рослин) та лаборатор­ні (проводять у спеціально обладна­них приміщеннях – лабораторіях).

       Дані, отримані науковцями за допомогою різних методів досліджень, обов'язково обробляються математично, що допомагає виявляти певні закономірності, спільні та відмінні риси в досліджуваних об'єктах, процесах чи явищах.

   Біологія тісно взаємодіє з багатьма галузя­ми промисловості. Фармакологічна промисловість виробляє ліки, більшість з яких отримують з рослин, грибів, тварин і з продуктів життєдіяльності бактерій; медицина використовує знання з біології для лікування хвороб і запобігання їм; харчова промисловість забезпечує продовольством; сільське господарство створює високопродуктивні сорти рослин і породи тварин; охорона природи забезпечує охорону навколишнього природного середовища та збереження різноманітності організмів на нашій планеті.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть метод у природознавстві, яким користувався Арістотель: а) спостере­ження та опис; б) польовий експеримент; в) лабораторний експеримент.

2. Метод, за допомогою якого виявляють риси подібності й відмінності між об'єктами, - це: а) опис; б) спостереження; в) експеримент; г) порівняння.

Поясніть значення лікарських рослин для збереження і поліпшення здоров'я людини.

Мають лікувальні властивості,  використовуються для лікування  та профілактики людського  організму.

Оцініть значення біології для розвитку медицини і сільського госпо­дарства.

Медицина використовує знання з біології для лікування хвороб і запобігання їм. Сільське господарство створює високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, для забезпечення продовольством.

Поміркуйте. Чому біологію вважають наукою майбутнього?

Бо результати досліджень у галузі біології мають вирішальне значення для збереження та поліпшення здоров'я людини та свійських тварин, забезпечення людства продовольством, збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища.