Інші ГДЗ дивись тут...

Вправа 1. Прочитайте. Яка думка об'єднує всі речення?

1. Рідна мово моя, що є краще за тебе, що бринить наймиліш і співає ясніш? (І. Калиниченко). 2. Бринить, співає наша мова, ча­рує, тішить і п'янить (Олександр Олесь). 3. Наша мова українська всім світом визнана за одну з наймелодійніших мов (І. Огієнко). 4. В мені звучиш ти, мово пісенна, лунаєш шумом рідного гаю! Здаєш­ся звуком сопілки в полі, шелестом верб, калини, тополі (І. Кращук).

Усі речення об’єднує думка про мелодійність української мови.

Чому автори речень порівнюють звучання української мови з музикою? Співом сопілки? Шелестом дерев?

Українська мова милозвучна та мелодійна.

 

Вправа 2. Прочитайте. Поясніть, у чому полягає краса мови.

Що таке краса? Це привабливість, врода, вишуканість. Якщо в людини це виявляється передовсім через її зовнішність, то в мові — через її звучання, а в українській мові — через її мелодій­ність і милозвучність. Милозвучності українського мовлення досягають чергуванням голосних і приголосних звуків, уникненням важких для вимови чи неприємних для слуху поєднань звуків. Милозвучність забез­печує природну для української мови наспівність і гармонійність. Красу звучання української мови особливо відзначають іноземці. Звичними стали такі означення нашої мови, як солов'їна і джерельна.

                                                          (З посібника «Культура мовлення»)

Краса мови передається милозвучним звучанням: чергуванням голосних і приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, уподібнення приголосних звуків, тобто уникненням важких для вимови чи неприємних для слуху поєднань звуків.

Поясніть лексичне значення слова милозвучність.

Милозвучність – приємність для слуху.

• Назвіть особливості української мови, які забезпечують її милозвучність.

Чергування голосних і приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, уподібнення приголосних звуків.

• Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за поданим у кінці підручника Тлумачним словничком.

Милозвучність — приємність для слуху.

Гармонійність (від грец.) — основаність на гармонії — узгодженості, поєд­нанні, взаємній відповідності якостей (предметів, явищ, частин цілого); злаго­дженість.

• Розкрийте зміст прислів'я «Краса людини — в її устах й очах».

 

Чергування у-в

Вправа 3. Перепишіть, на місці крапок уставляючи прийменники у або в. Поясніть, чим зумовлено ваш вибір.

Жили в Умані (в пишуть між двома голосними); у рідному місті (у пишуть на початку речення перед приголосним); збудував у Львові (у пишуть між двома приголосними); у поштовій скриньці (у пишуть на початку речення перед приголосним); найсильніший у команді (у пишеться між двома приголосними); увійти в кімнату (в пишуть після голосного перед приголосним).

Від чого залежить уживання прийменників у-в у словосполученнях і реченнях?

Уживання прийменників у-в залежить від голосних та приголосних початкових та кінцевих звуків у словах, між якими вони знаходяться.

Чи впливає чергування у-в на милозвучність мовлення? Як саме?

Чергування у-в впливає на милозвучність мовлення. Чергування (заміна одного звука іншим) використовують, щоб уникнути збігу приголосних звуків.

 

Чергування і-й

Вправа 4. Перепишіть, вибираючи з дужок сполучник і-й. Свій вибір обґрунтуйте.

Удень і вночі (зіставлення протилежних понять); місяць і зорі (зіставлення протилежних понять); річки і озера (зіставлення протилежних понять); каштани й осокори (між голосними); жоржини й айстри (між голосними); орел і сокіл (між приголосними); верх і низ (зіставлення протилежних понять); батько і мати (зіставлення протилежних понять); брат і сестра (зіставлення протилежних понять); щастя й радість (після голосного перед приголосним); хто і як (зіставлення протилежних понять).

Від чого залежить уживання сполучників і—й у словосполученнях і реченнях?

Уживання сполучників і-й залежить від голосних та приголосних початкових та кінцевих звуків у словах, між якими вони знаходяться.

• Як упливає чергування і—й на милозвучність мовлення?

Можна уникнути повторення голосних звуків.

 

Вправа 6. Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери.

Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. Кожне слово — це ніби діамантова намистинка на величезному разку нашої пребагатої мови. Україн­ська мова входить до першої двадцятки найбагатших за словни­ковим складом мов світу.

У яких реченнях йдеться про красу української мови? У яких реченнях сказано про її багатство?

Про красу рідної мови сказано у першому реченні, адже краса виражається у звучанні. Про багатство сказано у другому та третьому реченнях, адже воно виражається у великій кількості слів.

 

Вправа 7. Прочитайте. Дайте відповідь на запитання: у чому виявляється ба­гатство української мови? Використайте виділені словосполучення.

   Українську мову вважають однією з найбагатших мов світу. Багатство мови виявляється передусім у величезній кількості слів. Виданий у 70-х роках минулого століття 11-томний «Тлу­мачний словник української мови» містить понад 134 тисячі слів. «Великий тлумачний словник сучасної української мови», 2009 року видання, зафіксував понад 250 тисяч слів. Однак цей словник охоплює лише найуживаніші слова. Насправді їх набага­то більше.

   Нині колектив мовознавців готує новий «Тлумачний словник української мови». Він складатиметься з 20 томів. Уже вийшли з друку два томи цього видання.

   В українській мові безліч синонімів, які дають змогу точно й виразно висловити будь-яку думку.

   В українській мові існують різноманітні способи словотворення. Наша мова має струнку та гнучку граматичну й синтаксичну бу­дову, тобто словозміну та будову речення, у ній обмаль винятків.

   Отже, мовою нашого народу можна щонайточніше передавати і найскладніші наукові поняття, і найтонші відтінки переживань людської душі. (З газети «Слово Просвіти»)

Багатство української мови проявляється у величезній кількості слів, безлічі синонімів, різних способах словотворення, стрункій та гнучкій граматичній та синтаксичній будові.

Уявіть, що вам потрібно виступити на засіданні мовного гуртка з допо­віддю «Багатство української мови». Про що ви говоритимете? На основі тексту визначте чотири опорні думки свого виступу.

Українська мова має:

а) передусім величезну кількість слів;

б) багато синонімів;

в) різноманітні способи словотворення;

г) струнку та гнучку граматичну і синтаксичну будову.

 

Вправа 8. Прочитайте уривок із наукового тексту. Виберіть із уривка слова, які ви вжили б, характеризуючи: змістовне, правильне й вишукане мовлення; недосконале мовлення (зі змістовими, граматичними, орфоепічними недоліками).

Особливості «говоріння», манеру ведення розмови передаємо українською мовою дуже різноманітно: говорити, розмовляти, казати, промовляти, балакати, висловлюватися, мовити, рек­ти, глаголити, бесідувати, бубоніти, бурмотати, щебетати, воркувати, жебоніти, лепетати, цвенькати, просторікувати, белькотіти, варнякати, патякати, верзти, подейкувати, та­рахкотіти, гугнявити, мимрити...

Цей кількісно значний ряд слів — своєрідний вияв уваги укра­їнців до живого мовлення, а ще — свідчення потреби через слово схарактеризувати мовця, оцінити його поведінку й манеру мов­лення, визначити особливості інтонування тощо. (За О. Сербенською).

Правильне й вишукане мовлення: говорити, розмовляти, промовляти, балакати, висловлюватися, щебетати, воркувати, жебоніти, лепетати, бубоніти, верзти, мимрити.

Недосконале мовлення: казати, мовити, рек­ти, глаголити, бесідувати, бубоніти, бурмотати, цвенькати, просторікувати, белькотіти, варнякати, патякати, подейкувати, та­рахкотіти, гугнявити.

• Складіть усно два речення, уживаючи подані в тексті синоніми.

Тарас верзе казна що. Дві подруги стояли біля вікна та розмовляли про щось дуже цікаве. Воркувала зозуленька на високому дереві.

Зробіть висновок: яким роблять мовлення синоніми?

Синоніми роблять мову неповторювальною.

 

Мова та мовлення

Вправа 9. Прочитайте. Визначте стиль уривка. Дайте відповідь на запитання: як пов'язані мова і мовлення?

Розрізняють мовлення багате й бідне. Багатим мовлення нази­вають тоді, коли в ньому зрідка повторюються ті самі слова, коли урізноманітнена мовна структура. А це, у свою чергу, залежить від запасу мовних засобів (слів, їхніх синонімів, моделей слово­сполучень і речень, запасу інтонацій). Багатство мовлення люди­ни залежить, по-перше, від знання нею мови, по-друге, від багат­ства мови, якою вона послуговується.

Багатство української мови забезпечує можливість висловити свої думки й почуття точно, виразно, образно. Проте необхідно бути обізнаним із різноманітністю граматичних форм слів і син­таксичних конструкцій (речень), навчитися граматично оформ­лювати думку відповідно до мети й умов спілкування. Важливо опанувати словниковий склад мови, що неможливо без уміння ко­ристуватися словниками.

Новий «Академічний тлумачний словник української мови» матиме дві версії — паперову та електронну. Очевидно, спершу кожний том буде представлено в Інтернеті, потім — у вигляді ла­зерного диска, а відтак черга дійде до книжкового багатотомника. Без нього цей благородний проект буде, ясна річ, не завершеним. (З журналу «Дивослово»)

Якщо добре вивчати мову, відповідно буде багате мовлення.

Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком, поданим у кінці підручника.

Версія (франц.) — одне з кількох тлумачень певного факту, події.

Проект (від лат. projectus – кинутий вперед) - сукупність документів, необхідних для виготовлення дечого, попередній текст якого-небудь документа, щось незакінчене, намічене лише в загальних рисах, задуманий план дій; задум, намір.

Для чого укладають словники? Які словники вам відомі? Яким словником ви користуєтеся найчастіше? Чому?

У словниках систематизують досягнуті знання певної науки. Мовні словники бувають різними : тлумачний, орфографічний, фразеологічний, іншомовні, словник синонімів, слів іншомовного походження, словник антонімів.

Розкажіть про роль словників у житті школяра. Як ви вважаєте, навіщо потрібні словники дорослим людям? Школярі користуються орфографічним словником, тлумачним, фразеологічним, орфоепічним, словником синонімів, словником слів іншомовного походження, англо-українським словником. Ніхто не може запамятати усі слова, тому при потребі звертається до словників.

 

Вправа 10. Запишіть речення. У яких із них ідеться про милозвучність української мови? Які речення увиразнюють її багатство? Поясніть.

Процвітай, українська мово, заохочуй красою нас! Що багат­ший твій слів запас, легше вибрати влучне слово. Тож співай, моя мовонько! Кажуть, ти солов'їна. Дбайливе ставлення до багатства рідної мови має привчити людину не стирати її барвистості, не обмежувати можливостей. Безмежно багатою, гнучкою і доско­налою стала наша мова під пером поетів і прозаїків.

Визначте слова, ужиті в переносному значенні, витлумачте це значення. Як ви розумієте вислови «багата мова» та «гнучка мова»?

Слова «багата мова» вжито у переносному значенні, бо багатством для мови є не матеріальний достаток, а краса, різнобарвність, мелодійність.  

У чому, на вашу думку, полягає дбайливе ставлення до мови?

Дбайливе ставлення до мови означає знання мови, правильне вживання слів, уникання поганих слів.

 

Вправа 12. Перепишіть прислів'я, уставляючи замість крапок пропущене слово. Прочитавши подане нижче правило, витлумачте лексичне зна­чення цього слова.

Слово до слова — зложиться мова. Рідна мова — не полова, її за вітром не розвієш. Без знання чужої мови сиди собі вічно вдома.

МОВА — це сукупність засобів, які використовують для спілкування: звуки (фонетичні засоби); слова (лексичні засоби); форми слів (морфологічні засоби); словосполучення і речення (синтаксичні засоби).

 

Мова та мовлення

Вправа 13. Прочитайте прислів'я та поміркуйте, про які види мовленнєвої діяльності йдеться в кожному з них. Готуючись до відповіді, скорис­тайтеся схемою «Види мовленнєвої діяльності».

Слово вух шукає, щоб у них гніздо звити (про говоріння). Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш (про говоріння та письмо). З розумним розговориться, що меду напиться (про говоріння). Написаного сокирою не вирубаєш (про писання). Хто багато читає, той багато знає (про читання). Написав писака, що не прочита читака (про письмо, читання).

Прочитайте вголос і запишіть ті прислів'я, у яких ідеться одночасно про два види мовленнєвої діяльності.

Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш. Написав писака, що не прочита читака (про письмо, читання).

 

Мова та мовлення

Вправа 14. Прочитайте народну легенду «Знахар». Поясніть, що дала чарівна квітка юна­кові й чого позбавила його змія. Чи можливе мовлення без знання мови?

Цвіт папороті дав йому чарівну здатність розуміти мову тварин і рослин, а змія зробила його німим, позбавила говоріння.

Дайте відповіді на запитання: що таке мовлення? Як пов'язані між собою мова і мовлення?

До якого виду мовленнєвої діяльності ви не вдавалися, виконуючи вправу?

Писання, аудіювання.

Доведіть, що текст легенди містить і монолог, і діалог.

Діалог – розмова двох осіб.

— Чула, що царівна тяжко захворіла? — щебече перша пташка.

— Чула. Я знаю, як її вилікувати, — відповідає друга.

— А як? А як? — запитує перша.

— Завтра вранці випаде така роса, що всі недуги лікуватиме.

Діалог складається з монологів (висловлювання однієї особи) кожного.

Які почуття охопили батька, коли його дочку було зцілено? Що відчували люди, яких вилікував знахар? Тлумачення слів, які називають ці почуття, відшукайте в поданому в кінці підручника Словничку назв почуттів.

Батька охопило багато почуттів: вдячність (почуття поваги до іншої людини за зроблене нею добро, надану допомогу, підтримку чи послугу), довіра (почуття, спричинене впевненістю в чиїйсь правоті, чесності, щирості, порядності, доброзичливості, надійності), задоволення (приємне почуття, спричинене чим-небудь: досягненням мети, забезпеченням потреби та ін.), захоплення (переживання радісних почуттів як вияву найбільшого задоволення, замилування кимось або чимось; відчуття великого інтересу до когось або чогось), повага (почуття пошани, прихильне й поважливе ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на визнанні позитивних якостей або заслуг), радість (почуття задоволеності своїми діями або спільними діями групи людей, посилюється схваленням з боку інших осіб), щастя (стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдово­лення й безмежної радості).

План. 

Інші ГДЗ дивись тут...