Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Вправа 345. Прочитайте. Виберіть і запишіть лише прикметники складеної форми найвищого ступеня порівняння.

Найбільш переконливий, найдобріший, найлагідніший, най­менш цікавий, найвитриваліший, найстрункіший, найдрібніший, найменш спритний.

 

Найбільш переконливий, най­менш цікавий, найменш спритний.

Поясніть, як утворюються проста і складена форми найвищого ступеня порівняння прикметників.

Проста форма утворюється додаванням префікса най- до прикметника вищого ступеня: найдобріший, найлагідніший, найвитриваліший, найстрункіший, найдрібніший, значення можна підсилити префіксами як-, що-: якнайдобріший, якнайлагідніший.

Складена форма утворюється додаванням до початкової форми прикмет­ника слів найбільш, найменш: найбільш переконливий, най­менш цікавий, найменш спритний, іноді може утворюватися з форми вищого ступеня та слів над усе, за всіх: переконливіший за всіх, переконливіше над усе.

Із двома прикметниками найвищого ступеня порівняння складіть і запи­шіть речення.

Василь є найстрункішим хлопцем у класі. Василькові відповіді були найбільш переконливими.  

Поясніть значення фразеологізмів.

Найболючіше місце - те, що турбує;

Іти шляхом най­меншого опору - уникати труднощі;

На найвищій ноті - підвищений тон від обурення.