Слова із знаком м'якшення (ь) переносимо так: ма-льви, маль-ви.

Буквосполучення ьо при переносі не розривається: пеньо-чок, пе-ньочок, пе-ньо-чок.

1. Прочитайте загадку. У слові-відгадці вимовте звуки, назвіть букви.

Біля пеньочка 

шапочки кругленькі, 

ніжні, тоненькі. 

Це виросли ... .

Опеньки – 6 зв., 7 б.    [о п е н' к и ]

2. Прочитайте слова. Поділіть їх на склади для переносу. Запишіть три слова.

Бі-ле-нька, бі-лень-ка

го-лу-бе-нька, го-лу-бень-ки, 

зе-ле-нень-ка, зе-ле-не-нька,

сіль-ська, сільсь-ка.

3. Прочитайте текст. Слова із знаком м'якшення поділіть на склади для переносу. Спишіть речення з виділеними словами.

На зеленому лузі видніються золотенькі сонечка. То цвіте жовтенька кульбабка. На ніжних квіточках — росяні сльози. Пригріє сонечко й висушить кульбабчині сльози.

Видні-ються, ви-дніються, видніють-ся;

жов-тенька, жовтень-ка, жовте-нька;

ку-льбабка, куль-бабка, кульбаб-ка;

сльо-зи;

ви-сушить, вису-шить.

То цвіте жовтенька кульбабка. На ніжних квіточках — росяні сльози.

4. Прочитайте казку. Спишіть виділені речення. Поставте, де треба, знак м'якшення. Підкреслені слова поділіть для переносу.

Під стріхою старої хати жила сова. Вона цілий день спала.

— Добриден.. , тітон..ко! — весело пропищала мален..ка синичка. — Дозвол..те запросити вас на вечерю.

— Дякую, але я не голодна, — відповіла сова.

— Там, біля вікна, є годівничка! Там так усього багато! — продовжувала синичка.

— Щиро дякую за запрошення, — сонно мови¬ла сова.

— Мені шкода, — тихо пропищала синичка.

Але сова цього не чула. Вона спала.

— Добридень , тітонько! — весело пропищала маленька синичка. — Дозвольте запросити вас на вечерю.

Усьо-го, цьо-го.

Запишіть речення, використовуючи слова з довідки.

Сова — ... , ... , ... , ... .

Синичка — ... , ... ,

Довідка: мудра, весела, сонна, турботли¬ва, увічлива, уважна, добра, стара.

Сова — мудра, сонна, уважна, стара.

Синичка — весела, турботлива, увічлива, добра.