Загрузка...

Інші правила дивись тут...

1 КЛАС.

Слово по звуках записується в квадратних дужках [].

Буква       Звуки

А а            [а]

Б б            [б]

В в            [в]

Г г             [г]

Ґ ґ             [ґ]

Д д            [д]

Е е            [е]

Є є            [е]    або   [й] [е]

Ж ж           [ж]

З з            [з]     або  ']

И и            [и]

І і             [і]

Ї ї             [й][і]

Й й            [й]

К к            [к]

Л л            [л]     або   [л']

М м            [м]

Н н            [н]    або    [н']

О о            [о]

П п            [п]

Р р            [р]    або     [р']

С с            [с]    або     [с']

Т т            [т]    або     ']

У у            [у]

Ф ф           [ф]

Х х            [х]

Ц ц            [ц]

Ч ч            [ч]

Ш ш           [ш]

Щ щ           [ш][ч]

Ь ь            

Ю ю           [у]     або     [й] [у]

Я я            [а]     або     [й] [а]

               [дж] 

               [дз]     або     [дз']

 

Буква я, ю, є на початку слова (яблуко [й а б л у к о] , Юра [й у р а], єнот [й е н о т]), після голосного звуку (рояль [р о й а л'], приют [п р и й у т'], боєць [б о йе ц']) та апострофа (м’ята [м й а т а], в’юн [в й у н], п’єса [п й е с а]) позначає два звуки [й][а], [й][у], [й][е]. 

 

Якщо буква я, ю , є знаходиться  після приголосного звуку (шлях [ш л' а х], нюх [н' у х], синє [с и н' е]), тоді попередній приголосний м’який або пом’якшений твердий приголосний, букві я,ю,є відповідає звук [а], [у], [е]. Для пом’якшення твердого звуку після нього ставлять знак пом’якшення ’: [п а п’ і р]

Якщо після приголосного звуку ідуть букви І, Ь, тоді попередній приголосний звук буде м’яким (дім [д' і м]) або пом’якшеним твердим звуком (для пом’якшення твердого звуку після нього ставлять знак пом’якшення ’: папір [п а п’ і р]).

 

Звук [ш] завжди твердий: шість [ш і с т'].

 

Буква Ї завжди позначає два звуки [й][і]: їда [й і д а], солов’ї [с о л о в й і].

 

Якщо приголосний звук стоїть в кінці слова або після нього ідуть букви А, Е, И, О, У, апостроф чи інші приголосні, тоді він завжди твердий: рука [р у к а]. 

 

Буква щ завжди позначає два звуки [ш][ч] : дощ [д о ш ч], щука [ш ч у к а].

 

Коли буквосполучення дж, дз позначає один звук [дж], [дз], вимовляйте ці звуки злито, не ділячи їх на два: джміль [дж м’ і л'], дзвін [дз в’ і н']. 

 

Буква м’який знак і апостроф не є звуками, вони лише позначають відповідно м’якість чи твердість попередніх приголосних.

 

В українській мові м'якість звука [ц'] в кінці слів позначається знаком м'якшення (ь): молодець, прапорець, олівець, оселедець.

 

2 КЛАС. 

Зразок звукового аналізу слова

1. Вимовте слово вголос.

2. Назвіть послідовно всі звуки. Побудуйте звукову модель слова.

3. Поділіть слово на склади, позначте їх.

4. Позначте наголошений склад (звук).

5. Запишіть слово.

6. Вимовте послідовно голосні звуки.

7. Вимовте приголосні звуки.

 

Звуковий аналіз слова добуваю:

1. добуваю.

2. Звуків 8 [д], [о], [б], [у], [в], [а], [й], [у]

    [д о б у в а й у][ • | • | •' |= •]

3. До-бу-ва-ю

4. Добуваю

5 Добуваю.

6. [о], [у], [а], [у]

7. [д], [б], [в], [й]

 

3 КЛАС.

Вимовляємо:

Пишемо:

з'являє[ц':а]

з'являється

розвиває[ц':а]

розвивається

поповнює[ц':а]

поповнюється

збагачує[ц':а]

збагачується

ші[сн]адцять

шістнадцять

ші[с:]от

шістсот


Інші правила дивись тут...    

Загрузка...