Інші правила дивись тут...

Слово по звуках записується в квадратних дужках [].

Буква       Звуки

А а            [а]

Б б            [б]

В в            [в]

Г г             [г]

Ґ ґ             [ґ]

Д д            [д]

Е е            [е]

Є є            [е]    або   [й] [е]

Ж ж           [ж]

З з            [з]     або  ']

И и            [и]

І і             [і]

Ї ї             [й][і]

Й й            [й]

К к            [к]

Л л            [л]     або   [л']

М м            [м]

Н н            [н]    або    [н']

О о            [о]

П п            [п]

Р р            [р]    або     [р']

С с            [с]    або     [с']

Т т            [т]    або     ']

У у            [у]

Ф ф           [ф]

Х х            [х]

Ц ц            [ц]

Ч ч            [ч]

Ш ш           [ш]

Щ щ           [ш][ч]

Ь ь            

Ю ю           [у]     або     [й] [у]

Я я            [а]     або     [й] [а]

               [дж] 

               [дз]     або     [дз']

 

Буква я, ю, є на початку слова (яблуко [й а б л у к о] , Юра [й у р а], єнот [й е н о т]), після голосного звуку (рояль [р о й а л'], приют [п р и й у т'], боєць [б о й е ц']) та апострофа (м’ята [м й а т а], в’юн [в й у н], п’єса [п й е с а]) позначає два звуки [й][а], [й][у], [й][е]. 

 

Якщо буква я, ю , є знаходиться  після приголосного звуку, тоді попередній приголосний звук м’який (шлях [ш л' а х], нюх [н' у х], синє [с и н' е]) або пом’якшений твердий приголосний звук (мята [м ’ а т а], рюша [р ’ у ш а]), букві я,ю,є відповідає звук [а], [у], [е]. 

 

Якщо після приголосного звуку ідуть букви І, Ь, тоді попередній приголосний звук буде м’яким (дім [д' і м]) або пом’якшеним твердим звуком (для пом’якшення твердого звуку після нього ставлять знак пом’якшення ’: папір [п а п ’ і р]).

 

Звук [ш] завжди твердий або пом'якшений: шість [ш і с т'].

 

Буква Ї завжди позначає два звуки [й][і]: їда [й і д а], солов’ї [с о л о в й і].

 

Якщо приголосний звук стоїть в кінці слова або після нього ідуть букви А, Е, И, О, У, апостроф чи інші приголосні, тоді він завжди твердий: рука [р у к а]. 

 

Буква щ завжди позначає два звуки [ш][ч] : дощ [д о ш ч], щука [ш ч у к а].

 

Коли буквосполучення дж, дз позначає один звук [дж], [дз], вимовляйте ці звуки злито, не ділячи їх на два: джміль [дж м ’ і л'], дзвін [дз в ’ і н']. 

 

Буква «знак м’якшення» і апостроф не є звуками, вони лише позначають відповідно м’якість чи твердість попередніх приголосних.

 

В українській мові м'якість звука [ц'] в кінці слів позначається знаком м'якшення (ь): молодець, прапорець, олівець, оселедець.

 

Зразок звукового аналізу слова

1. Вимовте слово вголос.

2. Назвіть послідовно всі звуки. Побудуйте звукову модель слова.

3. Поділіть слово на склади, позначте їх.

4. Позначте наголошений склад (звук).

5. Запишіть слово.

6. Вимовте послідовно голосні звуки.

7. Вимовте приголосні звуки.

 

Звуковий аналіз слова добуваю:

1. добуваю.

2. Звуків 8 [д], [о], [б], [у], [в], [а], [й], [у]

    [д о б у в а й у][ • | • | •' |= •]

3. До-бу-ва-ю

4. Добува́ю

5 Добуваю.

6. [о], [у], [а], [у]

7. [д], [б], [в], [й]

 

Вимовляємо:

Пишемо:

з'являє[ц':а]

з'являється

розвиває[ц':а]

розвивається

поповнює[ц':а]

поповнюється

збагачує[ц':а]

збагачується

ші[сн]адцять

шістнадцять

ші[с:]от

шістсот

Інші правила дивись тут...