Інші правила дивись тут...

1 КЛАС

Слова з рядка в рядок переносять по складах за певними правилами.

 

1. Односкладові слова не переносять: мак, рак.

 

2. Не переносять склад, що складається з одної букви, тобто одну букву не залишаємо в попередньо­му рядку й не переносимо в наступний рядок: орел, очі, шия, ака-де-мія, Ма-рія, олі-вець, тому неправильно о-рел, о-чі, ши-я.

 

3. Букви й та ь під час переносу слів не можна відривати від попередньої букви. Перенось так: ліній-ка або лі-нійка, ляль-ка або ля-лька.

 

4. Буквосполучення ьо, буквосполучення йо при переносі не розривається: пеньо-чок (пе-ньочок, пеньо-чок), міль-йон (мі-льйон), па-йок, сльо-за.

 

5. Не можна розривати буквосполучення дж, дз, коли воно позначає один звук [дж], [дз]: ґу-дзик, си-джу, за-дзеленчав (задзе-ленчав, задзелен-чав), по-дзвонив (подзво-нив), хо-джу

 

2 КЛАС

6. Слова, де приголосні звуки збігаються, можна переносити по-різному: ли-стки, лис-тки, лист-ки; си-ничка, сини-чка, синич-ка; го-стрий, гос-трий, гост-рий.

 

7. Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним звуком (злиття). Не можна переносити: син-ичка (розірвано злиття ни), літ-ечко (розірвано злиття те).

 

8. При переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви: бур'-ян (бу-р'ян), солов'-їний (со-лов'їний, соло-в'їний, солов'ї-ний), комп'-ютер (ком-п'ютер, комп'ю-тер), Лук'-ян (Лу-к'ян).

 

3 КЛАС

Якщо дж, дз не становлять одного звука, а знаходяться на межі морфем слова, то їх слід розривати: під-живляти (піджив-ляти, підживля-ти), над-звичайний (надзви-чайний, надзвичай-ний). 

 

Коли корінь починається приголосним звуком, тоді при переносі префіксів роз-, без- не можна від­ривати букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня. Треба переносити так: роз-бити (розби-ти), без-хмарний (безхмар-ний), роз-віяв (розві-яв). 

 

Подовжені м’які приголосні мають два способи переносу: знан-ня і зна-ння; воло-сся і волос-ся (во-лосся).

 

4 КЛАС

Коли співпадають однакові звуки на межі морфем слова (збігу приголосних звуків), що позначаються на письмі подвоєнням літер, одна з них залишається в попередньому рядку, інша переноситься в наступний: від-даль, від-дячує (віддя-чує), займен-ник (зай-менник), буден-ний (бу-денний), розріс-ся (роз-рісся).

 

5 КЛАС

Не розриваємо в переносах односкладові префікси перед приголосними: над-мірний (надмір-ний), най-більший (найбіль-ший).

 

Коли корінь починається на голосний, то переносимо довільно, а коли на при­голосний, то від кореня його не відриваємо: ро-зорати, роз-орати, розо-рати, ви-правдання.

 

Не можна переносити прізвища, зали­шаючи в кінці попереднього рядка іні­ціали або інші умовні скорочення. Пишемо а одному рядку Т. Г. Шевченко; п. Іваненко, але можемо писати Тарас Григорович / Шевченко.

 

Не можна відривати скорочені назви мір від цифр: 2021 р. (не 2021 / р), 50 га (не 50 / га). 

 

У решті випадків слова довільно переносимо за складами: Дні-про, Дніп-ро; се-стра, сест-ра.

Інші правила дивись тут...