Інші правила дивись тут...

1 КЛАС

Слова з рядка в рядок переносять по складах за певними правилами.

 

1. Односкладові слова не переносять: мак, рак.

 

2. Не переносять склад, що складається з одної букви, тобто одну букву не залишаємо в попередньо­му рядку й не переносимо в наступний рядок: орел, очі, шия, ака-де-мія, Ма-рія, олі-вець, тому неправильно о-рел, о-чі, ши-я.

 

3. Букви й та ь під час переносу слів не можна відривати від попередньої букви. Перенось так: ліній-ка або лі-нійка, ляль-ка або ля-лька.

 

4. Буквосполучення ьо, буквосполучення йо при переносі не розривається: пеньо-чок (пе-ньочок, пеньо-чок), міль-йон (мі-льйон), па-йок, сльо-за.

 

5. Не можна розривати буквосполучення дж, дз, коли воно позначає один звук [дж], [дз], [дз']: ґу-дзик, си-джу, за-дзеленчав (задзе-ленчав, задзелен-чав), по-дзвонив (подзво-нив), хо-джу

 

2 КЛАС

6. Слова, де приголосні звуки збігаються, можна переносити по-різному, проте рекомендується дотримуватися правил словотвору (не розривати від кореня останню  літеру, односкладовий префікс): ли-стки, лист-ки; сини-чка, синич-ка; го-стрий, гос-трий.

 

7. Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним звуком (злиття). Не можна переносити: син-ичка (розірвано злиття ни), літ-ечко (розірвано злиття те).

 

8. При переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви: бур'-ян (бу-р'ян), солов'-їний (со-лов'їний, соло-в'їний, солов'ї-ний), комп'-ютер (ком-п'ютер, комп'ю-тер), Лук'-ян (Лу-к'ян).

 

3 КЛАС

Якщо дж, дз не становлять одного звука, а знаходяться на межі морфем слова, то їх слід розривати: під-живляти (піджив-ляти, підживля-ти), над-звичайний (надзви-чайний, надзвичай-ний). 

 

Коли корінь починається приголосним звуком, тоді при переносі префіксів роз-, без- не можна від­ривати букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня. Треба переносити так: роз-бити (розби-ти), без-хмарний (безхмар-ний), роз-віяв (розві-яв). 

 

Подовжені м’які приголосні мають два способи переносу: знан-ня і зна-ння; воло-сся і волос-ся (во-лосся).

 

4 КЛАС

Коли співпадають однакові звуки на межі морфем слова (збігу приголосних звуків), що позначаються на письмі подвоєнням літер, одна з них залишається в попередньому рядку, інша переноситься в наступний: від-даль, від-дячує (віддя-чує), займен-ник (зай-менник), буден-ний (бу-денний), розріс-ся (роз-рісся).

 

5 КЛАС

• Односкладові слова не переносять.

Правильно: мак, пень.

Неправильно: пе-нь.

 

 Одну букву не залишаємо в попередньо­му рядку й не переносимо в наступний.

Правильно: оло-во, яли-на.

Неправильно: о-лово, я-лина.

 

 Не можна розривати буквосполучення дж, дз, якщо вони позначають один звук – [дж], [дз], [дз'].

Правильно: гу–дзик, хо–джу, во–джу.

Неправильно: гуд–зик, ход–жу, вод–жу.

 

 Не можна розривати буквосполучення йо, ьо.

Правильно: ра–йон, по–льовий.

Неправильно: рай–он, поль–овий.

 

 М'який знак, апостроф, букву й зали­шаємо біля попередньої букви (але не розриваємо буквосполучення йо).

Правильно: шість–ма, роз'–їхатися, май–ка.

Неправильно: шіст–ьма, роз–'їхатися, ма–йка.

 

 Не розриваємо в переносах односкладові префікси перед приголосними.

Правильно: над–мірний, під–пливти.

Неправильно: на–дмірний, пі–дпливти.

 

 Коли корінь починається на голосний, то переносимо довільно, а коли на приголосний, то від кореня його не відриваємо.

Правильно: ро–зорати, роз–орати, розо–рати, ви–правдання, роз–крити.

Неправильно: вип–равдання, розк–рити.

 

 Під час переносу складних слів (мають два корені) не можна залишати в по­передньому рядку букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу.

Правильно: овоче–сховище, восьми–гранний, вогне–тривкий.

Неправильно: овочес–ховище, восьмиг–ранний, вогнет–ривкий.

 

 У разі збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, а другу переносимо.

Правильно: ран–ній, осін–нього, розріс–ся.

 

 Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення.

Правильно пишемо в одному рядку

Т. Г. Шевченко; п. Іваненко.

Неправильно

Тарас Григорович

Шевченко.

 Не можна відривати скорочені назви мір від цифр.

Правильно

2021 р.

50 га

Неправильно

2021

р.

50

га

 У решті випадків слова довільно переносимо за складами: Дні-про, Дніп-ро; се-стра, сест-ра.

 

Зауваження

Не слід плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу:

Поділ на склади

Частини для переносу

о – зе – ро

озе – ро

Інші правила дивись тут...