Загрузка...

Інші правила дивись тут...

1 КЛАС.

Слова з рядка в рядок переосять по складах за правилами.

1. Односкладові слова не переносять: мак, рак.

2. Не переносять склад, що складається з одної букви (неправильно о-рел).

3. Букви й та ь під час переносу слів не можна відривати від попередньої букви. Перенось так: ліній-ка або лі-нійка, ляль-ка або ля-лька.

4. Буквосполучення ьо, буквосполучення йо при переносі не розривається: пеньо-чок, пе-ньочок, пе-ньо- чок, міль-йон.

5. Не можна розривати буквосполучення дж, дз, коли воно позначає один звук [дж], [дз]: ґу-дзик

 

 

2 КЛАС.

6. Слова, де приголосні звуки збігаються, можна переносити по-різному: ли-стки лис-тки лист-ки, си-ничка сини-чка синич-ка, го-стрий гос-трий гост-рий

7. Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Не можна переносити: син-ичка (розірвано злиття ни), літ-ечко (розірвано злиття те).

8. При переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви: бур'- ян, солов' - їний, комп'- ютер.

 

3 КЛАС.

При переносі префіксів роз-, без- не можна від­ривати букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня.

Треба переносити так: роз-бити, без-хмарний, роз-віяв. 

Інші правила дивись тут... 

Загрузка...