Інші правила дивись тут...

1 КЛАС.

Слова з рядка в рядок переносять по складах за правилами

1. Односкладові слова не переносять: мак, рак.

 

2. Не переносять склад, що складається з одної букви (неправильно о-рел, о-чі, ши-я).

 

3. Букви й та ь під час переносу слів не можна відривати від попередньої букви. Перенось так: ліній-ка або лі-нійка, ляль-ка або ля-лька.

 

4. Буквосполучення ьо, буквосполучення йо при переносі не розривається: пеньо-чок (пе-ньочок, пеньо-чок), міль-йон (мі-льйон)

 

5. Не можна розривати буквосполучення дж, дз, коли воно позначає один звук [дж], [дз]: ґу-дзик, си-джу, за-дзеленчав (задзе-ленчав, задзелен-чав), по-дзвонив (подзво-нив), хо-джу

 

2 КЛАС.

6. Слова, де приголосні звуки збігаються, можна переносити по-різному: ли-стки лис-тки лист-ки, си-ничка сини-чка синич-ка, го-стрий гос-трий гост-рий

 

7. Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Не можна переносити: син-ичка (розірвано злиття ни), літ-ечко (розірвано злиття те).

 

8. При переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви: бур'-ян (бу-р'ян), солов'-їний (со-лов'їний, соло-в'їний, солов'ї-ний), комп'-ютер (ком-п'ютер, комп'ю-тер).

 

3 КЛАС.

При переносі префіксів роз-, без- не можна від­ривати букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня. Треба переносити так: роз-бити (розби-ти), без-хмарний (безхмар-ний), роз-віяв (розві-яв). 

 

Якщо дж, дз не становлять одного звука, а знаходяться на межі морфем слова, то їх слід розривати: під-живляти (піджив-ляти, підживля-ти), над-звичайний (надзви-чайний, надзвичай-ний) 

 

Коли співпадають однакові звуки на межі морфем слова, що  позначається на письмі подвоєнням літер, одна з них залишається в попередньому рядку, інша переноситься в наступний: від-даль, від-дячує (віддя-чує), займен-ник (зай-менник), буден-ний (бу-денний).

Подовжені м’які приголосні мають два способи переносу: знан-ня і зна-ння; воло-сся і волос-ся (во-лосся)

Інші правила дивись тут...