Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 96

Поділ на склади

�  Зіна, Ліза, Назар, мороз, казка, візок

Зі́на   Зі-на  [ = ●́ | — ● ]   [з' і н а] 

Лі́за   Лі-за  [ = ●́ | — ● ]   [л' і з а] 

Наза́р   На-зар   [ — ● | — ●́ — ]    [н а з а р] 

моро́з   мо-роз    [ — ● | — ●́ — ]   [м о р о з] 

ка́зка   каз-ка    [ — ●́ — | — ● ]    [к а з к а]

візо́к    ві-зок    [ -- ● | — ●́ — ]    [в´ і з о к]

� Заголовок: «Казка»

Ма-ма роз-ка-за-ла Зі-ні каз-ку про ко-зу-де-ре-зу. А Зі-на пе-ре-ка-за-ла каз-ку ко-ти-ко-ві Ко-тик за-до-во-ле-но мур-ко-тів

— Ма-ма роз-ка-за-ла каз-ку про ко-ти-ка?

— Ні! Про ко-зу-де-ре-зу.

— Ко-му Зі-на пе-ре-ка-за-ла каз-ку?

— Ко-ти-ко-ві.

— Ко-тик слу-хав?

— Слу-хав! І за-до-во-ле-но мур-ко-тів

 

СТОРІНКА 97

Дід ку-пив ко-зу. Ма-лі ді-тки у ко-зи. Дід ко-сив тра-ву ко-зі. Зра-ді-ла ді-до-ва ко-за

� Заголовок «Казкова гра», «Гра», «Цікава гра», «Гра про казки»

Ми ві-дга-ду-ва-ли каз-ки.

Лі-за і На-зар роз-по-ві-да-ли у-ри-вок із каз-ки і за-пи-ту-ва-ли наз-ву. А ми від-по-ві-да-ли.

— Він від ді-да втік, і від вов-ка втік...

— Це каз-ка «Ко-ло-бок».

— І-ва-си-ку! Те-ле-си-ку!

— Так кли-ка-ла си-на ма-тін-ка із каз-ки «І-ва-сик-Те-ле-сик».

— Пів-ник ви-мо-ло-тив з ко-ло-ска зер-но.

— Це каз-ка «Ко-ло-сок».

— За три ко-пи ку-пле-на.

— А це про ко-зу з каз-ки «Коза-де-ре-за».

Гра ці-ка-ва! Ді-ти ра-ді

 

СТОРІНКА 98

У-да-рив мо-роз. Ков-зан-ка в дво-рі. Ков-за-ни у нас. На ков-зан-ку всі!

Ков-за-ни. Ков-зан-ка. У дво-рі ков-зан-ка. Ко-ло ков-зан-ки ді-ти. Ді-ти ста-ли на ков-за-ни

� Заголовок: «Ковзанка», «На ковзанці»

Ві-та-лик і Лі-за си-ді-ли ко-ло те-ле-ві-зо-ра. Ра-птом за ві-кном про-лу-на-ло:

— У-ра! Ков-зан-ка за-мер-зла! У-сі на ков-зан-ку! Ді-ти вим-кну-ли те-ле-ві-зор

і по-спі-ши-ли на-двір. Там дув ві-тер з мо-ро-зом. А-ле мо-роз і ві-тер не за-ва-да, ко-ли у дво-рі та-ка ве-ли-ка ков-зан-ка.

Ско-ро ко-ло ков-зан-ки ста-ло пов-но ді-тво-ри. У-сі ста-ва-ли на ков-за-ни і ве-се-ло ка-та-лись.

На лід за-ліз і ко-тик. А-ле він не мав ков-за-нів. По-ков-зав ла-пка-ми і впав. У-ста-ти не зу-мів. Ді-ти кри-кну-ли:

— Мур-чи-ку, ста-вай на ков-за-ни!

Лі-за з Ві-та-ли-ком ві-дне-сли ко-ти-ка на лав-ку.

— Си-ди тут! — на-ка-за-ли ді-ти. Ко-тик по-кір-но мур-кнув

 

СТОРІНКА 99

Котик не мав ковзанів.

 

СТОРІНКА 100

Буква й завжди позначає м’який звук =

� буква й у середині слова: майка

буква з у кінці слова: клей

Купує майку. Має клей.

ма́йка   май-ка   [ — ●́ = | — ● ]    [м а й к а]     

клей    [ —  — ● = ]    [к л е й]

йти, йде, йду

йти  [ = — ● ]    [й т и]

йде  [ = — ● ]    [й д е]

йду  [ =  — ● ]   [й д у]

мій, твій, свій

мій   [ -- ● = ]    [м´ і й]

твій   [ — -- ● = ]    [т в´ і й]

свій   [ — -- ● = ]    [с в´ і й]

лійка, лінійка, копійка

лі́йка   лій-ка  [ = ●́ = | — ● ]      [л' і й к а]     

ліні́йка  лі-ній-ка  [ = ● | = ●́ = | — ● ]  [л' і н' і й к а] 

копі́йка  ко-пій-ка  [ — ● | -- ●́ = | — ● ]    [к о п´ і й к а] 

рій, дуй, клей

рій   [ = ● = ]     [р' і й]

дуй  [ — ● = ]    [д у й]

клей   [ — — ● = ]   [к л е й]

знайду, зайду, вийду

знай   [ — — ● = ]    [з н а й] 

зайду́  зай-ду  [ — ● =| — ●́ ]    [з а й д у] 

ви́йду  вий-ду    [ — ●́ = | — ● ]    [в и й д у]

 

СТОРІНКА 101

Ли-па. Ли-по-вий. Со-сна. Со-сно-вий. Клен. Кле-но-вий.

— Мед кле-но-вий?

— Ні, ли-по-вий!

— Ли-сток со-сно-вий?

— Ні, кле-но-вий!

� Заголовок: «Змій», «Паперовий змій»

У Ма-рій-ки й Ан-дрій-ка ве-ли-кий і кра-си-вий змій. Йо-го змай-стру-вав та-то А-на-то-лій. Він — май-стер на всі ру-ки.

Ра-зом із та-том ді-ти май-стру-ва-ли змі-я. По-тім за-пу-ска-ли йо-го в не-бо.

— О! Змій по-ле-тів! — зра-ді-ла Ма-рій-ка.

— Да-вай за ним! — кри-кнув Ан-дрій-ко. Змій ле-тів у-се да-лі й да-лі. А ді-ти ра-ді-сно бі-гли за ним

 

СТОРІНКА 102

Звуковий розбір слова

йод, Йосип

йод    [ = ● — ]   [й о д]

Йо́сип   Йо-сип  [ = ●́ | — ● — ]    [й о с и п]

район, майонез, знайомий

райо́н    ра-йон    [ — ● | = ●́ — ]     [р а й о н]

майоне́з   ма-йо-нез   [ — ● | = ● | — ●́ — ]    [м а й о н е з]

знайо́мий  зна-йо-мий   [ — — ● | = ●́ | — ● = ]   [з н а й о м и й]

підйомний, серйозна, вирій

підйо́мний   під-йом-ний   [ -- ● — | = ●́ — | — ● =]   [п´ д й о м н и й]

серйо́зна  сер-йо-зна   [ — ● — | = ●́ | — — ● ]    [с е р й о з н а]

ви́рій   ви-рій   [ — ●́ | = ● = ]    [в и р' і й]

� Заголовок: «Вирій і зимівля», «Зимівля», «Зимівля птахів», «Не покинули край», «Рідний край», «Пташина зимівля», «Зимівля пташок»

Ле-ле-ки й ла-стів-ки на зи-му по-ле-ті-ли у ви-рій. А си-ни-чки, со-ро-ки й во-ро-ни не по-ки-ну-ли рі-дний край.

У-зим-ку ді-ти при-но-си-ли корм пер-на-тим

— Зо-зу-лі по-ле-ті-ли у ви-рій?

— Так, по-ле-ті-ли.

— А си-ни-чки?

— Ні! Во-ни не по-ки-ну-ли рі-дний край.

— Да-вай при-не-се-мо пер-на-тим корм.

— Да-вай!

 

СТОРІНКА 103

Звукова схема

За-ле-тів у ву-лик. Ми при-не-сли клей. По-ле-ті-ли в те-плий край

� Заголовок: «Друзі», «Дружня допомога», «Справжні друзі», «Друзі пізнаються в біді»

Ан-дрій-ко, Йо-сип і На-дій-ка дав-но зна-йо-мі. Во-ни дру-зі.

О-дно-го ра-зу Ан-дрій-ко за-ві-тав до Йо-си-па. Во-ни ста-ли май-стру-ва-ти клі-тку па-пу-зі. Йо-сип не-на-ро-ком по-ра-нив ру-ку.

— Ой! — скри-кнув він.

До-по-мо-гу Йо-си-пу на-да-ла На-дій-ка. Во-на зма-сти-ла ран-ку йо-дом і за-лі-пи-ла пла-сти-ром. Ско-ро ру-ка пе-ре-ста-ла бо-лі-ти. — Спа-си-бі, На-дій-ко! — ска-зав Йо-сип

� район, знайомий, майонез

райо́н    ра-йон  [ — ● | = ●́ — ]    [р а й о н]

знайо́мий   зна-йо-мий  [ — — ● | = ●́ | — ● = ]     [з н а й о м и й] 

майоне́з    ма-йо-нез    [ — ● | = ● | — ●́ — ]     [м а й о н е з]

Інші завдання дивись тут...