Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 3

Першокласники у класі. Їм дуже цікаво. Там багато книг. Вони гортають сторінки підручника. Попереду цікаве навчання!

 

СТОРІНКА 4

Звуковий розбір слова

� імена людей: Віталик, Дмитрик, Оксанка, Маринка

Віта́лик   Ві-та-лик  [ – ● | — ●́ | — ● — ]    [в´ і т а л и к]

Дми́трик  Дми-трик   [ — — ●́ | — — ● — ]    [д м и т р и к]

Окса́нка   О-ксан-ка  [ ● | — — ●́ — | — ● ]   [о к с а н к а]

Мари́нка  Ма-рин-ка  [ — ● | — ●́ — | — ● ]   [м а р и н к а]

клички тварин: Рекс, Барбос, Димок, Маркіз

Рекс  [ — ● — — ]    [р е к с]

Барбо́с   Бар-бо́с  [ — ● — | — ●́ —]   [б а р б о с] 

Димо́к   Ди-мок   [ — ● | — ●́ — ]    [д и  м о к]

Маркі́з  Мар-кіз   [ — ● — | – ●́ — ]    [м а р к´ і з] 

назви тварин: песик, котик, рибки, канарейка

пе́сик  пе-сик   [ — ●́ | — ● — ]    [п е с и к]

ко́тик  ко-тик   [ — ●́ | — ● — ]    [к о т и к]

ри́бки  риб-ки  [ — ●́ — | — ● ]    [р и б к и]

канаре́йка  ка-на-рей-ка   [— ● | — ● | — ●́ =| — ● ]   [к а н а р е й к а]

Поділ на склади  Рекс. Риб-ки і ко-тик. У Дми-три-ка Рекс. У О-ксан-ки риб-ки. А в Ма-рин-ки? У Ма-рин-ки бу-де ко-тик

� Заголовок: «Домашні тварини», «Маринчине бажання», «Бажання Маринки»

  На пе-рер-ві ді-ти за-ве-ли ро-змо-ву про до-ма-шніх тва-рин. Дми-трик роз-по-ві-дав про сво-го пе-си-ка Ре-кса. О-ксан-ка — про ри-бок в а-ква-рі-у-мі. А Ма-ри-ні не бу-ло про ко-го роз-ка-зу-ва-ти. Во-на не ма-ла тва-ри-нок у до-мі.

  Ма-рин-ка дав-но про-си-ла ма-му ку-пи-ти ко-ти-ка. А-ле ма-ма ка-за-ла:

— З ним бу-де ба-га-то кло-по-ту. Ко-ти-ка тре-ба го-ду-ва-ти, при-би-ра-ти за ним. Ме-ні ні-ко-ли це ро-би-ти, а ти ма-ла. От ко-ли пі-дро-стеш, то-ді й ку-пи-мо.

  Ма-рин-ка хо-ті-ла ско-рі-ше пі-дро-сти.

 

СТОРІНКА 5

� Поясни, чому одна дівчинка сумна? Оксанка має рибок у акваріумі. У Дмитрика є песик Рекс. Тільки Маринка сумна. Вона не має домашньої тваринки.

� Імена дітей на малюнку: Оксанка, Дмитрик, Маринка

� Заголовок: «Мурчик», «Котик Мурчик»

голу́бчик   го-луб-чик  [ — ● | — ●́ — | — ● — ]   [г о л у б ч и к]

Ко-тик Мур-чик — наш го-луб-чик:

ла-пки сі-рі, хво-стик бі-лий.

Хо-дить ко-тик  ти-хо,

бу-де ми-шкам ли-хо

 

СТОРІНКА 6

Буква г позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

� буква г на початку слова: гірка

буква г у середині слова: виноград

буква г у кінці слова: пиріг

Спускається з гірки. Їсть виноград. Спекла пиріг.

гі́рка   гір-ка  [ -- ●́ — | — ● ]    [г´ і р к а]

виногра́д  ви-но-град  [ — ● | — ● | — — ●́ — ]   [в и н о г р а д]   

пирі́г   пи-ріг   [ — ● | = ●́ — ]   [п и р' і г]

герой, генерал

геро́й   ге-рой  [ — ● | — ●́ = ]   [г е р о й]  

генера́л   ге-не-рал   [ — ● | — ● | — ●́ — ]   [г е н е р а л]  

другий, дорогий

дру́гий  дру-гий  [ — — ●́ | — ● = ]    [д р у г и й]

дороги́й  до-ро-гий   [ — ● | — ● | — ●́ = ]   [д о р о г и й]

 

СТОРІНКА 7

Ві-тер, бли-скав-ка і грім. На-су-ну-ло, бли-сну-ло, за-гур-ко-ті-ло.  За-та-ра-ба-нив град. По-ли-ла зли-ва. Гро-за!

� Заголовок: «Райдуга»

  Не-спо-ді-ва-но на-су-ну-ла ве-ли-ка хма-ра. Ста-ло тем-но. По-дув ві-тер. Не-бо про-рі-за-ла бли-скав-ка.

— Гур! Гур! — за-гур-ко-тів грім. З не-ба впа-ли ве-ли-кі кра-плі до-щу. А зго-дом по-ли-ла зли-ва. Во-да за-ли-ва-ла до-ро-ги. Ві-тер гнув до зем-лі де-ре-ва, ла-мав гіл-ки. По до-ро-зі стри-бав бі-лий град. Гро-за дов-го не вга-ва-ла.

   Ра-птом не-бо про-сві-тлі-ло. Пе-ре-став і-ти дощ. За-гра-ла рі-зни-ми бар-ва-ми рай-ду-га.

  Дов-ко-ла ста-ло так гар-но!

 

СТОРІНКА 8

Звукова схема

�  Галинка, Григорій, Ганна

Гали́нка   Га-лин-ка   [ — ● | — ●́ — | — ● ]   [г а л и н к а]

Григо́рій   Гри-го-рій  [ — — ● | — ●́ | — ● = ]    [г р и г о р і й]  

Га́нна  Га-нна   [ — ●́ | —: ● ]   [г а н: а]

гніздо, гвіздок, годинник

гніздо́   гні-здо  [ — = ● | —  — ●́ ]    [г н' і з д о]  

гвіздо́к  гві-здок  [ — -- ● | — — ●́ — ]    [г в´ і з д о к] 

подовжений приголосний звук 

годи́нник  го-ди-нник  [ — ● | — ●́ | —: ● — ]    [г о д и н: и к]

�  У Ге-ни но-вий го-ди-нник.

— Ко-тра го-ди-на? — за-пи-та-ла Га-лин-ка.

— У-же пів на дру-гу, — від-по-вів Ге-на.

— Спа-си-бі! — ска-за-ла Га-лин-ка

— У ко-го го-ди-нник?

— У Ге-ни.

— Ко-тра го-ди-на?

— Пів на дру-гу.

— Спа-си-бі!

— Будь ла-ска!

Інші завдання дивись тут...