Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 21

Поділ на склади  Ша-ша-ша — со-лод-ка жов-та гру-ша. Шу-шу-шу — ва-ри-ла ма-ма ка-шу.  Ши-ши-ши — бу-кви ста-ра-нно пи-ши. Ші-ші-ші — за-ро-би-ти гро-ші

� Заголовок: «Школа», «У школі»

  Ма-лий Ми-шко впер-ше прий-шов до шко-ли. Йо-го при-вів стар-ший брат Са-шко. Са-шко вже в шо-сто-му кла-сі. А Ми-шко ли-ше на-сту-пно-го ро-ку пі-де в пер-ший клас.

  У шко-лі кра-си-во й за-ти-шно. Ши-ро-кі ко-ри-до-ри, про-сто-рі сві-тлі кла-си.  У кла-сі Ми-шко пі-дій-шов до до-шки і спро-бу-вав пи-са-ти.

   По-тім Са-шко по-ка-зав Ми-шко-ві спор-тив-ний зал, бі-блі-о-те-ку.

   Ми-шко був за-до-во-ле-ний.

— Ско-рі-ше б у-же в пер-ший клас, — про-ше-по-тів він.

У школі мені дуже цікаво

 

СТОРІНКА 22

Знак м’якшення

Знак м’якшення звуку не позначає, а тільки пом’якшує попередній приголосний звук

� буква ь у середині слова: кульбаба

буква ь у кінці слова: олень

Дує на кульбабу. Спостерігає за оленем.

кульба́ба  куль-ба-ба   [ — ● = | — ●́ | — ● ]  [к у л' б а б а]  

о́лень    о-лень    [ ●́ | — ● = ]  [о л е н'] 

М’який приголосний звук

 сіль, біль, постіль

сіль  [ = ● = ]   [с' і л'] 

біль   [ -- ● = ]   [б´ і л']

по́стіль  по-стіль [ — ●́ | — = ● = ]   [п о с т' і л']

день, тінь, осінь

день   [ — ● = ]     [д е н'] 

тінь     [ = ● = ]     [т' і н']

о́сінь  о-сінь  [ ●́ | = ● = ]   [о с' і н']

пальто, пальма     

па́льма  паль-ма  [ — ●́ = | — ● ]    [п а л' м а]

пальто́    паль-то  [ — ● = | — ●́ ]    [п а л' т о]

сіренький, біленький, сивенький

сіре́нький   сі-рень-кий   [ = ● | — ●́ = | — ● = ]  [с' і р е н' к и й]

біле́нький   бі-лень-кий   [-- ● | — ●́ = | — ● = ]  [б´ і л е н' к и й]

сиве́нький   си-вень-кий   [— ● | — ●́ = | — ● = ]  [с и в е н' к и й]

легенький, маленький, тоненький

леге́нький   ле-гень-кий   [— ● | — ●́ = | — ● = ]  [л е г е н' к и й]

мале́нький   ма-лень-кий   [— ● | — ●́ = | — ● = ]  [м а л е н' к и й]

тоне́нький   то-нень-кий   [— ● | — ●́ = | — ● = ]  [т о н е н' к и й]

 

СТОРІНКА 23

Ось-ось-ось — з лі-су вий-шов лось. Ень-ень-ень — ви-ліз жук на пень. Інь-інь-інь — під де-ре-вом тінь. Ась-ась-ась — у став-ку ка-рась. Іль-іль-іль — по-дай, будь ла-ска, сіль

� Заголовок «Скоро весна», «Очікування весни»

Буль-ка і бу-руль-ка

  Сі-рень-кий ко-тик Буль-ка вий-шов з бу-дин-ку. На мить він зу-пи-нивсь на ґан-ку. Ле-гень-кий ві-тер за-ло-ско-тав йо-му то-нень-кі ву-са.

   Ра-птом на но-сик ко-ти-ко-ві впа-ла кра-пель-ка во-ди. Буль-ка за-дер го-ло-ву до-го-ри. Над ним ви-сі-ла про-зо-ра бу-руль-ка.

— Ско-ро ве-сна, — по-ду-мав ко-тик. — Роз-та-не сніг і по-бі-жать струм-ки. Де-ре-ва ста-нуть зе-ле-ни-ми. Пта-шки спі-ва-ти-муть ве-се-лі пі-сень-ки. То-ді  у-весь день бу-ду гра-тись у дво-рі

 

СТОРІНКА 24

Буквосполучення ьо

сьомий, сьогодні, польовий, кольоровий

сьо́мий  сьо-мий  [ = ●́ |  — ● = ]   [с' о м и й] 

сього́дні   сьо-го-дні  [ = ● | — ●́ | — = ● ]    [с' о г о д н' і]  

польови́й   по-льо-вий  [ — ● | = ● | — ●́ = ]   [п о л' о в и й]   

кольоро́вий    ко-льо-ро-вий  [ — ● | = ● | — ●́ | — ● = ]  [к о л' о р о в и й]

слон, сльози, сон, сьомга, дорога, бадьорий     

слон   [ — — ● — ]   [с л о н]  

сльо́зи  сльо-зи  [ — = ●́ | — ● ]  [с л' о з и]  

сон    [ — ● — ]    [с о н]

сьо́мга  сьом-га   [ = ●́ — | — ● ]    [с' о м г а]

доро́га   до-ро-га  [ — ● | — ●́ | — ● ]   [д о р о г а]     

бадьо́рий   ба-дьо-рий  [ — ● | = ●́ | — ● = ]   [б а д' о р и й]  

Сьо-го-дні гар-ний де-ньок. Ми у літ-ньо-му лі-сі. Ось ста-рий пе-ньок. На  ньо-го сів ко-льо-ро-вий ме-те-лик. А-ле ж пе-ньок не кві-тка?

� Заголовок «Мрія», «Петрикова мрія», «Стану льотчиком».

  У Пе-три-ка та-то льо-тчик. Сьо-го-дні у ньо-го тре-ну-валь-ні по-льо-ти. Пе-трусь та-кож  ма-рить лі-та-ка-ми. Він ви-ро-сте і ста-не льо-тчи-ком

 

СТОРІНКА 25

Ень-ень-ень — сьо-го-дні гар-ний день. Ри-ри-ри — бар-ви-сті ко-льо-ри. Ва-ва-ва — до-ро-га по-льо-ва. Ок-ок-ок — сі-ли на пе-ньок

� Заголовок «Іменини», «Іменини в Льоні»

У Льо-ні і-ме-ни-ни

  У ма-лень-ко-го Льо-ні сьо-го-дні і-ме-ни-ни. До ньо-го прий-шли дру-зі. Во-ни при-не-сли рі-зні по-да-рун-ки.

   І-вась по-да-ру-вав Льо-ні миль-ні буль-ба-шки. Во-ни бу-ли ле-гень-кі і віль-но пла-ва-ли в по-ві-трі. О-лесь при-ніс аль-бом і ко-льо-ро-ві о-лів-ці. А-лі-на по-да-ру-ва-ла і-гра-шко-ву ка-ру-сель. Ми-шко — по-ві-тря-ні куль-ки. А Пе-трусь при-ніс справ-жні-сінь-кий бі-нокль.

   Ма-ма Льо-ні за-про-си-ла го-стей до сто-лу і при-го-сти-ла пи-ро-гом. Ді-ти за-до-во-ле-но сма-ку-ва-ли

 

СТОІРНКА 26

Буква х позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

� буква х на початку слова: хліб

буква х у середині слова: сухарі

буква х у кінці слова: горіх

Спік хліб. Їсть сухарі. Збирає горіхи.

хліб    [ — = ● — ]   [х л' і б]     

сухарі́   су-ха-рі  [ — ● | — ● | = ●́ ]    [с у х а р' і] 

горі́х    го-ріх  [ — ● | = ●́ — ]   [г о р' і х]   

Звуковий розбір слова

хвіст, хмара

хвіст   [ — -- ● — — ]    [х в´ і с т] 

хма́ра   хма-ра  [ — — ●́ | — ● ]     [х м а р а] 

рух, дах, мох

рух     [ — ● — ]    [р у х]

дах     [ — ● — ]    [д а х]

мох     [ — ● — ]    [м о х]

горох, горіх

горо́х   го-рох   [ — ● | — ●́ — ]     [г о р о х]

горі́х   го-ріх  [ — ● | = ●́ — ]        [г о р' і х]

халат, халва, холод, хокей, хустка, художник

хала́т   ха-лат  [ — ● | — ●́ — ]  [х а л а т]    

халва́  хал-ва  [ — ● — | — ●́ ]   [х а л в а]

хо́лод    хо-лод   [ — ●́ | — ● — ]    [х о л о д] 

хоке́й   хо-кей  [ — ● | — ●́ =]    [х о к е й] 

ху́стка  ху-стка  [ — ●́ | — — — ● ]      [х у с т к а]

худо́жник   ху-до-жник  [ — ● | — ●́ | — — ● — ]   [х у д о ж н и к]      

Інші завдання дивись тут...