Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 27

� Заголовок «Хуга», «Що стукало?»

Слова, близькі за значенням (синоніми): хуга, хуртовина, віхола, заметіль

Зи-ма. Хри-стин-ка бу-ла вдо-ма са-ма. Ра-птом хтось по-сту-кав у ві-кно. Хри-стин-ка на-сто-ро-же-но за-пи-та-ла:

— Хто там?

Ні-хто не від-по-вів. Зно-ву за ві-кном за-гур-ко-ті-ло. Хри-стин-ка за-хо-ва-лась за што-ру. Ра-птом хтось від-хи-лив две-рі.

— Хто там? — три-во-жи-лась Хри-стин-ка.

— Де ти, Хри-стин-ко? — ска-зав зна-йо-мий го-лос.

— Ма-мо! — зра-ді-ла донь-ка. — Хтось сту-кав до ме-не у ві-кно.

— То ху-га.

— Хто-хто? — пе-ре-пи-та-ла Хри-стин-ка.

— Хур-то-ви-на, ві-хо-ла, за-ме-тіль.

— Так ба-га-то сту-ка-ло?

— Та ні, од-на! — по-сміх-ну-лась ма-ма (за А. Свашенко)

Ребус

Муха + омор

Відгадка: мухомор

 

СТОРІНКА 28

Велика буква

Хома, Харитон, Хоменко, Ханенко, Харків, Херсон

Хома́  Хо-ма   [ — ● | — ●́ ]      [х о м а]

Харито́н   Ха-ри-тон   [ — ● | — ● | — ●́ — ]     [х а р и т о н]

Хоме́нко   Хо-мен-ко  [ — ● | — ●́ — | — ● ]    [х о м е н к о]  

Хане́нко   Ха-нен-ко   [ — ● | — ●́ — | — ● ]      [х а н е н к о]

Ха́рків   Хар-ків  [ — ●́ — | -- ● — ]      [х а р к´ і в]

Херсо́н   Хер-сон  [ — ● — | — ●́ — ]    [х е р с о н]     

Поділ на склади

— Хто сьо-го-дні на льо-ду?

— Хо-ма і Ха-ри-тон.

— У ко-го шай-ба?

— Шай-ба у Хо-ми.

— Хто за-бив гол?

— Ха-ри-тон.

— Хо-кей — гра для смі-ли-вих і спри-тних

�  У слона замість носа хобот. На спині у равлика хатка.

На морі пінились великі хвилі. Діти грали у хованки.

 

СТОРІНКА 29

� Заголовок «Хитра хвороба»

Хи-трий Хо-ма

  Хо-ма не хо-тів хо-ди-ти до шко-ли. Він у-да-вав, ні-би за-хво-рів. Ле-жав ти-хо в ліж-ку. Хо-вав го-ло-ву під пу-хо-ву ко-вдру.

  Ма-ма схви-льо-ва-но ме-ту-ши-лась ко-ло Хо-ми. По-ста-ви-ла тер-мо-метр. За-ва-ри-ла чай з лі-кар-ських трав. Ді-ста-ла ма-ли-ну, ка-ли-ну, смо-ро-ди-ну.

   Хо-ма все спо-жи-вав, а-ле не ви-ду-жу-вав. По-ки не прий-шли йо-го дру-зі. Во-ни хо-ті-ли за-про-си-ти Хо-му по-гра-ти в хо-кей. А-ле ж він хво-рий!

   Сло-во «хо-кей» ма-ло ди-во-ви-жну си-лу. У Хо-ми о-дра-зу зни-кла хво-ро-ба. Він по-ве-се-лів і став про-си-ти ма-му від-пу-сти-ти йо-го на хо-кей.

— Ох і хи-тра в те-бе хво-ро-ба! — у-смі-хну-лась ма-ма

 

СТОРІНКА 30

Буква ч позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

� буква ч на початку слова: чашка

буква ч у середині слова: річка

буква ч у кінці слова: меч

П’є чай. Відпочиває на річці. Побачив меч.

ча́шка   ча-шка   [ — ●́ | — — ● ]   [ч а ш к а]

рі́чка   рі-чка  [ = ●́ | — — ● ]    [р' і ч к а]

меч  [ — ● — ]     [м е ч]

Звукова схема

часто, часник, частина

ча́сто   ча-сто  [ — ●́ | — — ● ]  [ч а с т о]

часни́к   ча-сник  [ — ● | — — ●́ — ]    [ч а с н и к]

части́на   ча-сти-на   [ — ● | — — ●́ | — ● ]    [ч а с т и н а]

число, чисто, чистий

число́     чи-сло  [ — ● | — — ●́ ]   [ч и с л о]      

чи́сто    чи-сто   [ — ●́ | — — ● ]   [ч и с т о]     

чи́стий   чи-стий  [ — ●́ | — — ● = ]  [ч и с т и й]

чайка, чайник    

ча́йка    чай-ка   [ — ●́ = | — ● ]      [ч а й к а]

ча́йник   чай-ник  [ — ●́  = | — ● — ]    [ч а й н и к]

очі, овочі, чуб, чубчик, читати, читачі

о́чі    о-чі    [●́ | -- ● ]    [о ч´ і]

о́вочі    о-во-чі   [●́ | — ● | -- ● ]  [о в о ч´ і]

чуб     [ — ● — ]     [ч у б]      

чу́бчик   чуб-чик  [ — ●́ — | — ● — ]   [ч у б ч и к]     

чита́ти   чи-та-ти   [ — ● | — ●́ | — ● ]   [ч и т а т и] 

́читачі́    чи-та-чі   [ — ● | — ● | -- ●́ ]   [ч и т а ч´ і]  

 

СТОРІНКА 31

� Заголовок: «Увічливість», «Рятівна ввічливість», «Врятувала ввічливість», «Як ввічливість зайчика врятувала»

Жив со-бі зай-чик. Ду-же скром-ний і вві-чли-вий. О-дно-го ра-зу він ви-рі-шив пе-ре-но-чу-ва-ти в пе-че-рі.

Спо-ча-тку — за-зир-нув у-се-ре-ди-ну. Там ні-ко-го не по-ба-чив. А-ле ви-рі-шив при-ві-та-тись із пе-че-ро-ю.

— Здра-стуй-те, до-бра пе-че-ро! Будь ла-ска, до-зволь-те ме-ні у-вій-ти.

А в тем-но-му ку-то-чку пе-че-ри вже від-по-чи-ва-ла ли-си-чка. По-чув-ши зай-чи-ків го-ло-сок, зра-ді-ла.

— За-ходь, за-ходь, зай-чи-ку, — го-сти-нно за-про-си-ла во-на. Зай-чик у-пі-знав ли-си-ччин го-лос. Від-чув не-без-пе-ку.

— Ви-ба-чте, — по-спі-шно ска-зав він, — не бу-ду вас тур-бу-ва-ти.

І швид-ко пом-чав від пе-че-ри по-да-лі.

Так у-ві-чли-вість у-бе-ре-гла зай-чи-ка від бі-ди

� Ребус  ч + майка

Відгадка:  чайка

 

СТОРІНКА 32

Звуковий розбір слова

Черкаси, Чернігів, чайки

Черка́си   Чер-ка-си  [ — ● — | — ●́ | — ● ]    [ч е р к а с и]

Черні́гів    Чер-ні-гів  [ — ● — | = ●́ | -- ● — ]    [ч е р н' г´ і в]

ча́йки   чай-ки  [ — ●́ = | — ● ]    [ч а й к и]

Чайченко, Чумаченько, Черненко    

Чайче́нко   Чай-чен-ко   [ — ● = | — ●́ — | — ● ]    [ч а й ч е н к о]

Чумаче́нко  Чу-ма-чен-ко  [ — ● | — ● | — ●́ — | — ● ]   [ч у м а ч е н к о]

Черне́нко   Чер-нен-ко   [ — ● — | — ●́ — | — ● ]   [ч е р н е н к о]

річка, ручка, качка, свічка

рі́чка  рі-чка  [ = ●́ | — — ● ]   [р' і ч ка]    

ру́чка   ру-чка  [ — ●́ | — — ● ]     [р у ч к а]

ка́чка  ка-чка  [ — ●́ | — — ● ]  [к а ч к а]

сві́чка    сві-чка  [ — -- ●́ | — — ● ]    [с в´ і ч к а]

суничка, синичка, водичка, криничка

суни́чка  су-ни-чка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]   [с у н и ч к а]

сини́чка   си-ни-чка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]  [с и н и ч к а]

води́чка  во-ди-чка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]  [в о д и ч к а]

крини́чка  кри-ни-чка  [ — ● | — ●́ | — — ● ]   [к р и н и ч к а]

За-сві-ти-ло со-не-чко у на-ше ві-ко-не-чко. Бі-жи-мо до рі-че-чки зу-стрі-ча-ти лі-те-чко

Інші завдання дивись тут...