Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 9

Поділ на склади

Ег-ег-ег — ви-бі-гли на бе-рег.  Іг-іг-іг — ви-пав бі-лий сніг. Уг-уг-уг — у ме-не гар-ний друг. Ги-ги-ги — з гри-ба-ми пи-ро-ги.

� Заголовок: «Городина», «Вітаміни на городі», «Корисна городина»

  На го-ро-ді

  У ді-да Бо-гда-на і ба-бу-сі Га-нни ве-ли-кий го-род. Во-ни до-брі го-спо-да-рі.

  На го-ро-ді гар-но вро-ди-ла го-ро-ди-на. Он по-мі-до-ри і зе-ле-ні о-гір-ки. А там — мор-ква, кру-глі гар-бу-зи, го-лів-ки ка-пу-сти.

  До ді-да Бо-гда-на й ба-бу-сі Га-нни за-ві-та-ли о-ну-ки Сер-гій-ко і Га-лин-ка. На го-ро-ді Га-лин-ка ла-су-ва-ла о-гір-ка-ми. А Сер-гій-ко си-дів у го-ро-сі.

  Го-ро-ди-на ко-ри-сна. Во-на ба-га-та на ві-та-мі-ни.

 

СТОРІНКА 10

Буква ґ

Буква ґ позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

� буква ґ на початку слова: ґердан

буква ґ у середині слова: аґрус

Одягає ґердан. Збирає аґрус

аґрус, ґанок, ґрунт

аґру́с   а-ґрус    [ ●́ | — — ● — ]   [а ґ р у с]

ґа́нок   ґа-нок   [ — ●́ | — ● — ]     [ґ а н о к]

ґрунт  [ — — ● — — ]    [ґ р у н т]  

� Заголовок: «Ґердан», «Прикраса для мами», «Ґердан для мами», «Прикраса», «Гарна прикраса»

   Га-лин-ка ку-пи-ла бі-сер — дрі-бні бар-ви-сті на-ми-стин-ки. Із бі-се-ру во-на  зро-би-ла ґер-дан. Це гар-на при-кра-са.

   Ґер-дан Га-лин-ка по-да-ру-ва-ла ма-мі.

 

СТОРІНКА 11

Слова-синоніми

ворона, ґава

воро́на   во-ро-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]  [в о р о н а]

ґа́ва   ґа-ва   [ — ●́ | — ● ]   [ґ а в а]

господар, ґазда

госпо́дар  го-спо-дар  [ — ● | — — ●́ | — ● — ]    [г о с п о д а р]

ґа́зда    ґа-зда    [ — ●́ | — — ● ]   [ґ а з д а]

прикраса, ґердан

прикра́са    при-кра-са   [ — — ● | — — ●́ | — ● ]   [п р и к р а с а]

ґерда́н    ґер-дан   [ — ● — | — ●́ — ]   [ґ е р д а н]   

палка, ґирлига

па́лка   пал-ка    [ — ●́ — | — ● ]     [п а л к а]

� Заголовок: «Сергійкові ґави», «Ґави»

Ло-ви-ти ґав

Ді-ти ста-ра-нно пи-са-ли бу-кву ґ. А Сер-гій-ко по-зи-рав то у ві-кно, то на стріл-ки го-ди-нни-ка. Він ду-мав про пе-рер-ву.

Га-ли-на Пе-трів-на ска-за-ла:

— Сер-гій-ку, не ло-ви ґав, пи-ши.

Не-за-ба-ром у-сі ді-ти на-пи-са-ли бу-кви. А Сер-гій-ко — ні, бо ло-вив ґав.

Ловити ґав – бити байдики. Байдикувати – нічого не робити.

Сергійко байдикує на уроці (на малюнку справа).

 

СТОРІНКА 12

Звукова схема

Рі-рі-рі — га-мір-но в дво-рі. Ра-ра-ра — га-ла-сли-ва ді-тво-ра. Ву-ву-ву — злі-пи-ли ба-бу сні-го-ву. На-на-на — ми за-лі-зли на сло-на

відлига, драбинка, вибігли, зліпили, запропонував, приставили

відли́га   ві-дли-га  [ – ● | — — ●́ | — ● ]   [в´ і д л и г а]  

драби́нка  дра-бин-ка   [ — — ● | — ●́ — | — ● ]   [д р а б и н к а]

ви́бігли   ви-бі-гли  [ — ●́ | -- ● | — — ● ]    [в и б´ і г л и] 

зліпи́ли   злі-пи-ли [ — = ● | — ●́ | — ● ]    [з л' і п и л и]  

запропонува́в  за-про-по-ну-вав  [— ● | — — ● | — ● | — ● | — ●́ —]   [з а п р о п о н у в а в]     

приста́вили   при-ста-ви-ли  [— — ● | — — ●́ | — ● | — ●]   [п р и с т а в и л и]   

� Заголовок: «Слонова гірка», «Гірка», «Весела гірка», «На гірці», «На веселій  гірці», «Весело на гірці»

  За ві-кном ві-дли-га. Ді-ти ви-бі-гли на-двір. Ста-ли лі-пи-ти сні-го-ву ба-бу. А по-тім злі-пи-ли ве-ли-ко-го сло-на з дов-гим хо-бо-том.

  Слав-ко за-про-по-ну-вав:

— Да-вай-те зро-би-мо зі сло-на гір-ку!

— Да-вай-те! — го-ло-сно за-гу-ка-ли ді-ти.

  При-ста-ви-ли до сло-на дра-бин-ку. По дра-би-ні Слав-ко за-ліз сло-но-ві на спи-ну. По-тім сів на го-ло-ву і по хо-бо-ту вниз — ні-би з гір-ки.

  У-сі ді-ти й со-бі по-лі-зли по дра-би-ні на сло-на. А по-тім о-дин за о-дним по хо-бо-ту до-ни-зу.

   Сло-но-ва гір-ка та-ка ве-се-ла!

 

СТОРІНКА 13

Звуковий розбір слова

Діти зробили слонову гірку. Весело спускаються з такої гірки.

слонова гірка 

слоно́ва    сло-но-ва   [ — ● | — ●́ | — ● ]   [с л о н о в а]

гі́рка     гір-ка     [-- ●́ — | — ● ]    [г´ і р к а]

 

СТОРІНКА 14

Буква ж позначає твердий звук — або пом’якшений звук --

� буква ж на початку слова: жаба

буква ж у середині слова: книжка

буква ж у кінці слова: ніж 

Побачив жабу. Читає книжку. Узяв ніж

жа́ба   жа-ба   [ — ●́ | — ● ]   [ж а б а]

кни́жка    книж-ка   [ — — ●́ — | — ● ]    [к н и ж к а]

ніж      [ = ● — ]    [н' і ж]

жити, житло, житловий

 жи́ти  жи-ти   [ — ●́ | — ● ]   [ж и т и]

житло́   жи-тло  [ — ● | — — ●́ ]     [ж и т л о]  

живи́й   жи-вий  [ — ● | — ●́ = ]     [ж и в и й]  

журнал, жуйка, жувати

журна́л   жур-нал   [ — ● — | — ●́ — ]    [ж у р н а л]

жу́йка   жуй-ка   [ — ●́ = | — ● ]    [ж у й к а] 

жува́ти   жу-ва-ти   [ — ● | — ●́ | — ● ]    [ж у в а т и]   

жовтий, жовток, жовтіти

жо́втий    жов-тий   [ — ●́ — | — ● = ]   [ж о в т и й]  

жовто́к  жов-ток   [ — ● | — ●́ — ]      [ж о в т о к]   

жовті́ти   жов-ті-ти   [ — ● — | = ●́ | — ● ]      [ж о в т' і т и]  

дружба, дружити, жмурки, жмурити

дру́жба   дру-жба   [ — — ●́ | — — ● ]     [д р у ж б а]  

дружи́ти   дру-жи-ти   [ — — ● | — ●́ | — ● ]    [д р у ж и т и]    

жму́рки    жмур-ки   [ — — ●́ — | — ● ]     [ж м у р к и]    

жму́рити   жму-ри-ти   [ — — ●́ — | — ● | — ● ]     [ж м у р и т и]   

Інші завдання дивись тут...