Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 85

Вправа 3  Поділ слів на склади

Тема: опис українського лялькового театру – вертепу

Головна думка: вертеп – улюблена розвага дітей

Заголовок: «Вертеп»

Зачин. У-кра-їн-ський на-ро-дний ляль-ко-вий те-атр на-зи-ва-ють вер-те-пом.

Основна думка. Те-атр вер-теп був схо-жий на бу-ди-нок. У ньо-му бу-ло два по-вер-хи. На вер-хньо-му по-вер-сі ро-зі-гру-ва-ли рі-здвя-ні і-сто-рі-ї з жи-ття свя-тих. На ни-жньо-му і-сто-рі-ї з жи-ття лю-дей. І-сто-рі-ї ро-зі-гру-вав ляль-кар за до-по-мо-го-ю ля-льок.

Кінцівка. Ви-ста-ви вер-те-пу по-ка-зу-ва-ли на ву-ли-цях. Вер-теп у-лю-бле-но-ю ро-зва-го-ю ді-тей.

• Хто розігрував історії? Історії розігрував лялькар.

Що зроблять на різдвяні свята? На різдвяні свята покажуть вистави вертепу.

Коли можна побачити вистави вертепу? Вистави вертепу можна бачити на різдвяні свята.

Про що вистави вертепу? Вистави вертепу про різдвяні історії.

З чого складались різдвяні історії? Різдвяні історії складалися з історій про життя святих і людей.

 

Вправа 4  Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

У неділю учні йдуть у театр.

(Хто?) учні (що роблять?) йдуть. Йдуть (куди?) у театр. Йдуть (коли?) у неділю.

Олесь розповів Дарині про вертеп.

(Хто?) Олесь (що зробив?) розповів. Розповів (про що?) про вертеп. Розповів (кому?) Дарині.

•  Створили афішу вистави «Кіт-детектив»

Запрошуємо на виставу

 «Кіт-детектив»

• Початок о 12 год у міському театрі ляльок.

• Вистава для дітей 5-10 років.

• Ціна квитка 30 грн.

• Квитки можна придбати у касі театру.

Відвідайте нашу виставу! Вам буде дуже цікаво та весело!

 

СТОРІНКА 86

Вправа 1

Я в клі-тин-ку і в лі-ній-ку, па-пе-ро-вий і тон-кий, не вла-што-ву-ю я бій-ку: ци-фри, бу-кви і ма-люн-ки на-пи-са-ти ти зу-мій.

У пор-тфе-лі є ха-тин-ка — ру-чки там жи-вуть, ре-зин-ка, клей, лі-ній-ка, ку-тни-ки — шко-ля-рів по-мі-чни-ки.

Відгадка: зошит

Відгадка: пенал

Зошит у клітинку лежить на парті. На уроках з математики я використовую зошит у клітинку. Домашнє завдання я записую в зошитах.

Мама купила мені зручний пенал. У пеналі знаходиться шкільне приладдя. У мене є гарний і зручний пенал.

 

Вправа 2  Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

У портфелі лежав новий зошит.

(Що?) зошит (що робив?) лежав. Зошит (який?) новий. Лежав (де?) у портфелі.

Бабуся подарувала Олі пенал.

(Хто?) бабуся (що зробила?) подарувала. Подарувала (кому?) Олі. Подарувала (що?) пенал.

 

Вправа 3  Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

У портфелі лежав дерев'я­ний пенал.

(Що?) пенал (що робив?) лежав.  Пенал  (який?) дерев'я­ний.  Лежав (де?) у портфелі.

Учителька розповідала казку учням.

(Хто?) учителька (що робила?) розповідала. Розповідала (кому?) учням. Розповідала (що?) казку.

 

Вправа 4  Текст

Тема: розповідь про електронний документ

Головна думка: користуйся комп’ютером і пиши електронні листи

Заголовок: «Електронний документ»

Зачин. Ти ко-ри-сту-є-шся при-ла-ддям для пись-ма. Ти за-пи-су-єш при-кла-ди з ма-те-ма-ти-ки на па-пе-рі. Ти пи-шеш сло-ва ру-чкою в зо-ши-ті.

Основна частина. При-кла-ди, сло-ва ти мо-жеш за-пи-са-ти за до-по-мо-го-ю ком-п'ю-те-ра. Для цьо-го ви-ко-ри-стай кла-ві-а-ту-ру. На кла-ві-а-ту-рі ба-га-то кла-віш, я-кі до-по-ма-га-ють вво-ди-ти не-о-бхі-дні бу-кви і ци-фри в е-ле-ктро-нний до-ку-мент.

Кінцівка.  Та-кож ти мо-жеш на-би-ра-ти текст, ві-дправ-ля-ю-чи по-ві-дом-ле-ння з те-ле-фо-ну.

• За допомогою діаграми Венна порівняли чим відрізняється лист, написаний на аркуші паперу, від електронного листа

Лист

Спільне

Електронний лист

Використовується приладдя

Передається поштовою службою

Передача повідомлення

Є відправник і одержувач кореспонденції

Використовуються складні пристрої

Передається за допомогою Інтернету

• Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

Ганна надіслала електронного листа.

(Хто?) Ганна (що зробила?) надіслала. Надіслала (що?) листа. Листа (якого?) електронного.

Олег написав повідомлення.

(Хто?) Олег (що зробив?) написав. Написав (що?) повідомлення.

 

СТОРІНКА 87, 88

Вправа 1  Оповідання «Довгожданий лист» Анатолія Григорука

Тема: розповідь про Павлуся і поштаря.

Головна думка: «отримає листа — і сонечко йому засвітить веселіше».

Будова тексту

Зачин: «Щодня по обіді Павлусь вибігав за ворота…»

Основна частина: «Тата вже давненько як дома нема…»

Кінцівка: «Павлусь біг додому й уявляв…»

• Хлопчик вирішив написати листа дідусю, щоб підбадьорити самотнього поштаря добрим словом.

• Спільнокореневі словапоштар, поштарською, пошти

• Узяв Павлусь чистий аркуш, фарби. Намалював небо. На небі — сонце.

Намалював (що?) небо.

 

Вправа 6

Від кого я хочу отримати листа?

   Я хочу отримати листа від улюбленої співачки.

   Було би цікаво дізнатися про нові пісні, міста майбутніх концертів. Хотів би, щоб у листі був автограф такої відомої постаті в музичному світі.

    Коли виросту, теж хочу стати відомою співачкою.  

 

Кому б я хотів на­писати листа?

    Я хотів би написати листа святому Миколаю.

    Залюбки розкажу йому про свою велику родину. Подякую за щедрі подарунки для мене і всіх дітей. Пообіцяю бути чемним, щоб нікого не засмучувати.

    А взимку з нетерпінням чекатиму новий подарунок від святого Миколая.

 

СТОРІНКА 89

Че-ре-па-ха ці-лий ти-ждень о-гля-да-ла вер-ні-саж. В по-не-ді-лок ро-здив-ля-лась лі-тній со-ня-чний пей-заж. У вів-то-рок зве-ла о-чі на чу-до-вий на-тюр-морт, а у се-ре-ду вив-ча-ла ко-льо-ри кар-тин про спорт. У че-твер — пор-тре-ти, в п'я-тни-цю — де-кор, у су-бо-ту ро-згля-да-ла Ки-їв-ський со-бор. У не-ді-лю че-ре-па-ха ви-гу-кну-ла: «О! Бу-ду ма-лю-ва-ти ка-пці та паль-то!».

• Чому черепаха вирішила малювати пальто й капці? На мою думку, в неділю вона згадала, що пора повертатися додому.

• Дні тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя.

У суботу я роблю домашнє завдання на понеділок. У неділю я відпочиваю.

Мій вихідний день…

 

Вправа 2  Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

Діти посадили маленьку липу.

(Хто?) діти (що зробили?) посадили. Посадили (що?) липу. Липу (яку?) маленьку.

 

Вправа 3  Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

Черепаха малює м'які капці. 

(Хто?) черепаха (що робить?) малює. Малює (що?) капці. Капці (які?) м'які.

Діти розглядали картини у музеї.

(Хто?) діти (що робили?) розглядали. Розглядали (що?) картини. Розглядали (де?) у музеї.

 

СТОРІНКА 90

Вправа 4  Зв'язок слів у реченні за допомогою питань

Уранці тато узув чорні черевики.

(Хто?) тато (що зробив?) узув. Узув (що?) черевики. Черевики (які?) чорні. Узув (коли?) уранці.

Сьогодні Ніна одягнула теплу куртку.

(Хто?) Ніна (що зробила?) одягнула. Одягнула (що?) куртку. Куртку (яку?) теплу. Одягнула (коли?) сьогодні.

Удома дідусь узув м'які капці.

(Хто?) дідусь (що зробив?) узув. Узув (що?) капці. Капці (які?) м'які. Узув (де?) удома.

Узимку Сашко одягнув хутряну шапку.

(Хто?) Сашко (що зробив?) одягнув. Одягнув (що?) шапку. Шапку (яку?) хутряну. Одягнув (коли?) взимку.

 

Вправа 1 

Речення не утворюють текст, бо не пов’язані за змістом

Текст

На на-шій ву-ли-ці є лі-хтар. А най-сма-чні-ше ва-ре-ння — ви-шне-ве. Лі-хтар о-сві-тлю тем-ну ву-ли-цю. Зе-бри жи-вуть у зо-пар-ку. Йо-го вми-ка-ють у-ве-че-рі та вно-чі.

Зачин.На на-шій ву-ли-ці жив лі-хтар.

Основна частина.У-день він спав, а вно-чі сві-тив. Пе-ре-хо-жі ра-ді-ли, що мо-жуть й-ти о-сві-тле-но-ю ву-ли-це-ю. А лі-хтар су-му-вав, бо йо-го вми-ка-ли ли-ше в тем-ря-ві. А так хо-ті-ло-ся сві-ти-ти і вдень, і вно-чі.

Кінцівка.Ді-зна-ли-ся ді-ти про мрі-ю лі-хта-ря і по-да-ру-ва-ли йо-му смай-лик. Те-пер лі-хтар у-но-чі о-сві-тлю-є ву-ли-цю, а вдень у-смі-ха-ться.

• Тема: розповідь про ліхтар на вулиці.

Заголовок: «Вуличний ліхтар», «Ліхтар», «Ліхтар на вулиці»

Вилучили «зайві» речення з першого тексту:

На нашій вулиці є ліхтар. Ліхтар освітлює темну вулицю. Його вмикають увечері та вночі.

• Тема: розповідь про ліхтар, якому подарували смайлик

Головна думка: «так хотілося світити і вдень, і вночі»

Заголовок: «Ліхтар і смайлик»

На нашій вулиці жив ліх­тар.

(Що?) ліхтар (що робив?) жив. Жив (де?) на вулиці. Вулиці (чиїй?) нашій.

• Слова в переносному значенні (уособлення – наділили предмет рисами живих істот): ліхтар жив, спав, сумував, усміхався.

Інші завдання дивись тут...