Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

СТОРІНКА 129

Будова тексту

Вправа 1, 2, 3 У тексті є зачин (початок), основна частина і кінцівка.

Зачин.

На сто-лі сто-яв ку-хлик з мо-ло-ком.

Основна частина.

Ки-цька йо-го по-ба-чи-ла — і за-хо-ті-­ло-ся їй мо-ло-ка. Ско-чи-ла на стіл — та до ку-хли-ка. Аж тут ли-хо. Го-ло-ва в ку-хлик не вла-зить. Ско-ро ки-цька змір-ку-ва-ла, що їй ро-би-ти. Во-на по-ча-ла вмо-ча-ти ла-пку в мо-ло-ко й об-смо-кту-ва-ти ї-ї.

Кінцівка.

Так і за-ста-ли ки-цьку над ку-хли-ком.

 

Вправа 4  Недолік у тексті — неправильний порядок речень

По-лем бі-гла ли-си-ця. А за не-ю ле-ті-ла згра-я гра-ків. Пта-хи ки-да-ли-ся на ли-си-цю. Сер-ди-то би-ли ї-ї дзьо-ба-ми.

Ма-буть, ли-си-ця до-би-ра-лась до гнізд. А пта-хи гур-том ї-ї по-ка-ра-ли.

Дво-є ми-слив-ців по-ба-чи-ли ди-во.

 

Вправа 5

Зачин

Двоє мисливців побачили диво.

Основна частина

Полем бігла лисиця. А за нею летіла зграя граків. Птахи кидалися на лисицю. Сердито били її дзьобами.

Кінцівка

Мабуть, лисиця добиралась до гнізд. А птахи гуртом її покарали.

 

СТОРІНКА 130

Вправа 6  Придумали кінцівку до тексту «Врятований горобець»

Ву-див я ри-бу.

Ра-птом щось у-да-ри-лось об мо-ю спи-ну. Я о-гля-нув-ся і по-мі-тив, як у мій рю-кзак за-ле-тів го-ро-бець і за-хо-вав-ся в ньо-му. А ко-ло ме-не в по-ві-трі кру-жля-є я-струб. Я застиг непорушно. Скоро великий птах полетів далі.

Горобець був врятований!

 

Вправа 7  Сказали, що відбувається на кожному малюнку

Котик шубовснув у воду.

Захотілося котикові поласувати рибкою.

Котик вперше побачив акваріум з рибками.

                                                                  

Вправа 8 

За малюнками не можна скласти текст. Спочатку їх треба переставити у відповідному порядку за планом:

1. Що побачив котик?

2. Що котикові захотілося зробити?

3. Що сталося з котиком?

 

Вправа 9  Розповідь про пригоду кота за малюнками

Заголовок: «Котяча пригода», «Мокра пригода», «Котик і рибки»

 

Вправа 10  Розташували речення у правильній послідовності

Він на-ле-тів на со-ба-ку й у-да-рив дзьо-бом. Тут з за ха-ти вий-шов пі-вень. Пес за-ска-ву-чав і по-ки-нув і-гра-шку. Пес схо-пив і-гра-шку.

Пес схопив іграшку. Тут з-за хати вийшов півень. Він налетів на собаку й ударив дзьобом. Пес заскавучав і покинув іграшку.

 

СТОРІНКА 131

Текст-розповідь і текст-опис

Вправа 1,2,3

Текст-опис (хтось або щось описується)

Текст-розповідь (про щось розповідається)

Описується зовнішній вигляд котика

Розповідається про поведінку котика

«Кіт Димок»

Кіт Ди-мок ве-ли-кий і пу-хна-стий. Шер-сть у ньо-го сі-ра, як дим. Хвіст дов-гий і роз-кі-шний. У ко-та ве-ли-­кі чор-ні о-чі і ма-лень-кі го-стрі ву-шка. А ще в Дим-ка пи-шні бі-лі ву-са.

Є у ме-не кіт Ди-мок. Він по-лю-бля-є си-ді-ти на ві-кні. А ще ко-то-ві по-до-ба-є-ться гра-ти-ся м'я-чи-ком. Ме-ні ці-­ка-во ди-ви-ти-ся, як Ди-мок я-зи-чком вми-ва-є-ться, а ла-п­ка-ми вти-ра-є-ться.

 

Вправа 4  Текст-розповідь про те, як хлопчик Тико катався на нартах.

Заголовок: «Катання на нартах», «Нарти»

Хло-пчик Ти-ко за-пріг Во-ло-ха-на в сво-ї нар-ти. Це та-кі са-но-чки, що в них за-пря-га-ють со-бак.

Во-ло-хан швид-ко по-біг. На нар-тах си-дів Ти-ко. При-єм-но й хо-ро-ше бу-ло ка-та-тись. Кіль-ка ра-зів Во-ло-хан о-ббіг кру-гом ха-ти-ни.

 

Вправа 5 Поцікавилися в однокласників, чи хотілося би їм покататися на нартах (діалог)

 

СТОРІНКА 132

Вправа 6  Текст-опис про білочку

Заголовок: «Білочка», «Руденька красуня», «Білочка-красуня»

Хто це?  Білочка.

Якого вона розміру і кольору? Вона невеликого розміру та рудого кольору.  

Якого має хвоста? Має пухнастий хвіст.

Які в неї вушка? У неї маленькі загострені вушка.

Що нагадують очі? Очі нагадують намисто.

Опис білочки за малюнком

 

Вправа 7, 8

О-ГО-ЛО-ШЕ-ННЯ

За-гу-бив-ся со-ба-ка Сні-жок.

У ньо-го бі-ла ку-че-ря-ва шер-сть, ко-ро-ткі ла-пки, за-кру-че-ний ка-ла-чи-ком хво-стик. Ву-шка о-пу-ще-ні до-ни-зу. Но-сик чор-ний.

Хто знай-де, про-шу те-ле-фо-ну-ва-ти на но-мер (095) 822-58-49.

Ро-дзин-ка

Визначили, який із песиків належить Родзинці та довели свою думку.

На малюнку зліва собака має чорну шерсть, а на малюнку справа – білу.  Тому я вважаю, що Родзинці належить білий пудель, а не чорна такса.

 

Вправа 9  Щоб знайти господаря іншого собаки, написали оголошення з його описом.

Оголошення про пошуки собаки з його описом

 

СТОРІНКА 133

Слова, які прикрашають текст (прикметники, пестливі слова, порівняння, слова у переносному значенні)

Вправа 1  Порівняли тексти

1) По-дув ві-тер. За-зе-ле-ні-ли по-ля. За-цві-ли кві-ти. При-лі-та-ють ла-стів-ки. На кле-нах з’я-ви-лись брунь-ки.

2) Ве-сня-ний ві-тер при-ле-тів з да-ле-ко-го кра-ю. Ве-сна йде по-ля-ми, за-кві-тча-лась кві-та-ми. Ла-стів-ки на кри-лах не-суть бар-ви-сті стрі-чки. Клен зі-тхнув, роз-пра-вив пле-чі. За-зе-ле-ні-ли брунь-ки.

Схожі: розповідають про прихід весни.

Відрізняються: другий текст має більший обсяг, прикметники, слова в переносному значенні

 

Вправа 2

Ластівки на крилах несуть барвисті стрічки (повертаються з вирію птахи).

Клен зітхнув, розправив плечі (зазеленіють дерева).

 

Вправа 3

Звичайно, другий текст кращий, образно описує прихід весни.

У тексті наявні прикметники (Весняний вітер прилетів з далекого краю. Весна йде полями, заквітчалась квітами. Ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки) та слова у переносному значенні (Весняний вітер прилетів з далекого краю. Весна йде полями, заквітчалась квітами. Ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки)

Весна йде полями, заквітчалась квітами. Ластівки на крилах несуть барвисті стрічки

 

Вправа 4  Зробили текст красивим, доповнивши прикметниками.

Ро-сла у дво-рі бе-ре-за. У-зим-ку ї-ї по-кри-вав і-ній. А на-ве-сні з'яв-ля-лись се-ре-жки і ли-сто-чки.

Росла у дворі білокора береза. Узимку її покривав сріблястий іній. А навесні з'являлись жовті сережки і зелені листочки.

 

Вправа 5

На мою думку, утворився опис. У тексті описаний вигляд берези. Саме таким дерево можна бачити в ці пори року.

Інші завдання дивись тут...