Інші завдання дивись тут...

Вправа 41.1. Запиши, поділяючи для переносу імена людей.

Олена, Ірина, Олег, Галина, Софія, Борис, Юрій, Лідія.

Оле – на, Іри – на, Олег, Га – ли – на, Со – фія, Бо – рис, Юрій, Лі – дія.

41.2. Назви імена, які не вдалося поділити для переносу. Поясни свою думку.

Олег, Юрій. 

Склад, позначений однією буквою О-лег, Ю-рій, не залишається в рядку і не переноситься.

41.3. Наведи власні приклади таких імен.

Оля, Іван, Аля, Ася, Орест, Аня.

 

Вправа 42.1. Прочитай. 

Вересень відчиняє двері осені. Кажуть, що він красне літо проводжає, а золоту осінь зустрічає.

42.2. Поясни, як ти розумієш прочитане. Поміркуй, чому осінь називають золотою.

Вересень – перший осінній місяць. Осінь називають золотою, бо листя дерев жовтіє. 

42.3. Спиши речення, поділяючи виділені слова для переносу. Назви слово, яке можна перенести різними способами.

Ве – ре – сень , осе – ні, крас – не, кра – сне.

Красне — гарне, любе, прекрасне. 

 

Вправа 43.1. Послухайте загадку і відгадайте її.

Коли вона загляне в сад —

наллється соком виноград.

А пізні яблука ранет 

солодкі стануть, наче мед. 

І ми її уклінно просим: 

— Заходь у гості, щедра …

                      (Інна Кульська)

Відгадка: осінь.

43.2. Послухайте текст загадки ще раз. Запам'ятайте слова, які закінчуються на звуки [д], [д'].

Сад, виноград, мед.

43.3. Потренуйтеся у правильному вимовлянні слів зі звуками [д], [д'].

Сад [с а д], виноград [в и н о г р а д], мед [м е д].

43.4. Розкажіть, які ще фрукти і ягоди достигають у вересні. 

У вересні достигають груші, сливи, айва, кавуни, дині.

43.5. Запишіть їх назви. Одне слово поділіть для переносу.

Груші, сливи, айва, кавуни, дині.

Гру – ші, сли – ви, ай – ва, ка – ву – ни, ди – ні.

 

Вправа 44.1. Прочитай народні прикмети.

Грім у вересні — на теплу осінь. Рано опадає листя — на холодну зиму.

44.2. Випиши слова, які можна поділити для переносу різними способами.

Ве – ресні, вере – сні, верес – ні, ли – стя, лис – тя, хо – лодну, холо – дну, холод – ну.

44.3. Прочитай виділене слово по складах. Полічи, скільки в ньому складів. Поясни, на скільки частин можна поділити його для переносу.

О-па-да-є (4 склади).

Опа-дає.

 

Вправа 45.1. Прочитайте загадку і відгадайте її.

Тільки дощик прошумів 

над лужком, над лісом, 

хтось у небі рушничок 

вишитий повісив.

Відгадка: веселка.

45.2. Розкажіть, якими різними словами в нашій мові називають відгадку.

Веселка, райдуга, веселуха. 

45.3. Усно поділіть для переносу слова веселка, райдуга.

Ве – селка, весе – лка, весел – ка,  рай – дуга, райду – га.

 

Вправа 46.1. Прочитайте і спишіть слова, поділяючи їх для переносу одним зі способів. Перевірте одне в одного, чи правильно виконали роботу.

Чайка, літає, їжак, жайворонок, сойка, мальви, Юрасик, Василько.

Чай – ка, лі – тає, їжак, жай – воронок , сой – ка, маль – ви, Юра – сик, Ва – силько.

Жай – воронок, жайво – ронок, жайворо – нок, маль – ви, ма – льви, Ва – силько, Васи – лько, Василь – ко.

46.2. Назвіть слово, яке не можна поділити для переносу.

Їжак.

 

Вправа 47.1. Прочитай речення.

1. Над морем пролітає чайка. 2. У небі в'ється жайворонок. 3. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає (Тарас Шевченко).

47.2. Запиши слова — назви птахів у стовпчик. Через риску поділи їх для переносу різними способами.

Чайка               чай – ка

Жайворонок       жай – воронок,   жайво – ронок, жайворо – нок

Соловейко         со – ловейко , соло – вейко, соловей – ко 

47.3. Пригадай правило, яким довелося скористатися.

Букви й під час переносу слів не можна відривати від попередньої букви.

 

Вправа 48.1. Прочитай текст. Розкажи, які ще осінні квіти ти знаєш.

Назва квітки «айстра» походить від німецького слова, що означає зірка. Уважніше придивися до цих квітів. Вони нагадують розкидані по небу зірки (3 журналу).

48.2. Запиши слова — назви осінніх квітів. Поділи слова для переносу.

Хризантема, троянда, чорнобривці, гладіолуси, жоржина. 

Хри – зантема, хризан – тема, хриза – нтема, хризанте – ма.

Тро – янда, троя – нда, троян – да.

Чор – нобривці, чо – рнобривці, чорно – бривці, чорноб – ривці, чорнобри – вці, чорнобрив – ці.

Гла – діолуси, гладі – олуси, гладіо – луси, гладіолу – си.

Жо – ржина, жор – жина, жоржи – на.

 

Вправа 49.1. Прочитай і відгадай загадки. Поділи слова-відгадки для переносу.

1. П'ять братів-близнюків: 

один — товстенький, 

другий — маленький,

третій — високий,

а два менші — збоку.

2. Квітка сонячна, красива буде згодом сива-сива. 

Вітерець її подмуха — 

стане миттю сивим пухом.

Па – льці, паль – ці.

Ку – льбаба, куль – баба, кульба – ба.

49.2. Спиши одну загадку і відгадку до неї (на вибір).

2. Квітка сонячна, красива буде згодом сива-сива. 

Вітерець її подмуха — 

стане миттю сивим пухом.

Відгадка: кульбаба.

49.3. Розкажи правила переносу слів, якими довелося скористатися.

Букви ь під час переносу слів не можна відривати від попередньої букви.

 

§ 3. Голосні звуки. Позначення їх буквами

Вправа 50.1. Вимовте різні голосні звуки.

А, о, у, е, и, і.

50.2. Поміркуйте, чому вони мають таку назву.

Голосні звуки складаються із голосу.

50.3. Порівняйте свої міркування з правилом.

Звуки [а], [о], [у], [в], [и], [і] - голосні, тому що: утворюються за допомогою голосу; під час їх вимови повітря через рот проходить вільно, не натрапляє на перешкоди; ці звуки утворюють склад.

Інші завдання дивись тут...