Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

§ 1 ЗВУКО-БУКВЕНИЙ СКЛАД СЛОВА

Сторінка 5

Вправа 1  Склади і запиши слова з таких звуків

[ш], [о], [л], [а], [к] – школа

[о], [р], [у], [к] – урок

[к], [о], [дз], [і], [в], [н] – дзвінок

• [ш к о л а], [у р о к], [дз в´ і н о к]

 

Вправа 2

Виділене сполучення слів «йдемо у світ пізнання» образно означає навчання.

Для школярів пролунав шкільний дзвінок.

Шкільний дзвінок покликав учнів на урок.

• слова для звукових схем

дзвенить [ — — ● | — ●́ =]   [дз в е н и т']

йдемо     [ = — ● | — ●́ ]      [й д е м о]

 

Вправа 3

4 звуки:  «зайве» слово уроки

учень у́-чень [ ●́ | — ● = ] [у ч е н']

уроки у-ро́-ки [ ● | — ●́  | — ● ] [у р о к и]

ім’я і-м'я [ ●  | — = ●́ ] [і м й а]    

5 звуків: «зайве» слово щастя

щастя ща́-стя [ — — ●́  | — = ● ]  [ш ч а с т' а]

свято свя́-то [ — – ●́  | — ● ] [с в´ а т о]

мрія мрі́-я [ — – ●́  | = ● ] [м р' і й а]

6 звуків: «зайве» слово країна

країна  кра-ї́-на [ — — ● | = ●́  |  — ● ]  [к р а й і н а]

радість ра́-дість [ — ●́ | = ● — = ] [р а д' і с т']

дзвоник дзво-ник [ — — ●́ | — ● —] [дз в о н и к]

 

Вправа 4

Що було б, якби в українській мові не стало звуків...?

 

Сторінка 6

Хвилинка спілкування  В українській мові є десять голосних букв...

 

Сторінка 7

Вправа 5

Поет Дмитро Павличко порівнює школу з вуликом, а дітей – з працьовитими бджолами

діти  [= ●́  |  — ● ]   [ д' і т и]

бджоли  [ — — ●́  |  — ● ]    [ б дж о л и ]

Розкажи, що нагадує твоя школа...

 

Вправа 6

• Слова, у яких словах звуків менше, ніж букв:

учіться   [ ● | – ●́  |  =: ● ]       [ у ч´ і ц': а]  

букв 7, звуків 5, бо «знак м’якшення» не є звуком   

бджілка  [ —  ●́ — | — ● ]   [ б дж´ і л  к а ]

букв 7, звуків 6, бо буквосполучення дж передає один звук [дж]

 

Сторінка 8

Вправа 7

З м — я сіра та маленька, хвостик довгий і тоненький (мишка)

З ш знайдеш мене між хвої в лапках білочки рудої (шишка)

• Звуки і букви у словах-відгадках:

мишка – звуків 5 [ м и ш к а], букв 5 («ем», «и», «ша», «ка», «а»)

шишка – звуків 5 [ ш и ш к а], букв 5 («ша», «и», «ша», «ка», «а»)

• Гра у слова: ґанок – ранок, злива – слива, думка – гумка – сумка, череда – середа, корона – ворона – колона, карта – варта – парта – Марта, калина – малина – Галина.

 

Вправа 8

Рік – рак, клітку – квітку, «Колосок» – «Колобок»

• Послідовно вимов звуки в цих словах та назви букви, якими вони позначаються

рік – 3 звуки [р' і к], 3 букви («ер», «а», «ка»)

рак – 3 звуки [р а к], 3 букви («ер», «а», «ка»)

клітку – 6 звуків [к л' і т к у], 6 букв («ка», «ел», «і», «те», «ка», «у»)

клітку – 6 звуків [к в´ і т к у], 6 букв («ка», «ве», «і», «те», «ка», «у»)

колосок – 7 звуків [к о л о с о к], 7 букв («ка», «о», «ел», «о», «ес», «о», «ка»)

колобок – 7 звуків [к о л о б о к], 7 букв («ка», «о», «ел», «о», «бе», «о», «ка»)

 

Сторінка 9

Вправа 9

Додаю букви: коса – косар, рука – рукав, перо – перон, їжа – їжак, кран – краник

Вилучаю букви: казкар – казка, робота – робот, страва – трава, спорт – порт, комар – кома, омар

 

Вправа 10

Нові слова шляхом перестановки літер, складів: актор – токар, ракета – карета, лісок – сокіл, шарф – фарш, масло – смола, сосна – насос, атлас – салат

 

Вправа 11

Рима (співзвуччя закінчень слів у віршованих рядках) до слів: роса — коса, діти — квіти, квасолька — парасолька, веселі — каруселі

• Учителям діти подарують квіти.

А для мами діти, мов найкращі квіти.

Інші завдання дивись тут...

  • Таня
    Дякуємо вам
    21 вересня 2021 16:55