Інші завдання дивись тут...

Завдання 301. Розглянь малюнок. Скільки на малюнку чотирикутників; прямокутників; трикутників? Назви всі кути з вершиною в точці А.

Чотирикутників: 3 (DABK, DAKC, DABC).

Прямокутників: 1 (DAKC).

Трикутників: 3 (DAK, DCK, AKB)

Завдання 302. 5 кг лучного сіна за поживністю замінюють 7 кг вівсяної соломи. Скільки потрібно кілограмів вівсяної соломи, щоб замінити 15 кг лучного сіна?

Розв'язання:

15 : 5 = 3 (р) – у стільки разів 15 кг більше, ніж 5 кг.

7 • 3 = 21 (кг) – стільки кілограмів вівсяної соломи замінюють 15 кг лучного сіна.

Відповідь: 21 кілограм.

Завдання 303°. Бригада сантехніків мала встановити 160 лічильників води, по 8 лічильників за день, але встановлювала по 10 лічильників. На скільки днів раніше строку бригада виконала роботу?

Розв'язання:

160 : 8 = 20 (дн.) – за стільки днів бригада мала  встановити лічильники.

160 : 10 = 16 (дн.) – за стільки днів бригада встановила лічильники.

20 – 16 = 4 (дн.) – на стільки днів раніше строку бригада виконала роботу.

Відповідь: на 4 дні.

Віднови вираз для розв'язування задачі та знайди його значення.

160 : 8 - 160 : 10 = 20 – 16 = 4

Завдання 304°. На пошиття сукні йде 5 м тканини, а сорочки - 2 м. Зі 114 м тканини пошили 18 суконь та сорочки. Скільки пошили сорочок?

Розв'язання:

5 • 18 =  90 (м) – тканини пішло на пошиття суконь.

114 – 90 = 24 (м) – тканини пішло на пошиття сорочок.

24 : 2 = 12 (с.) – пошили сорочок.

Відповідь: 12 сорочок.

Завдання 305. Прочитай і спиши числа.

340    505       6006    502    620    345    500    4025

Підкресли третє число. 

Який вищий розряд у цьому числі? тисяча.

Одиниць яких розрядів у ньому немає? десятків, сотень.

Скільки всього в числі одиниць першого класу; другого класу? 

Скільки в числі сотень; десятків; тисяч? 60; 600; 6.

Назви десятковий склад цього числа. 

Обведи одиницю другого розряду другого класу.

Завдання 306. Прочитай про десяткову систему числення.

Перелічуючи будь-які предмети, називають числа: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і т. д. Це натуральні числа. Якщо записати їх так, що за кожним натуральним числом буде йти число, на одиницю більше від попереднього, то дістанемо натуральний ряд чисел. У ньому найменше число - одиниця, а найбільшого не існує.

Спочатку кожному новому числу давали окрему назву. Але поступово почали застосовувати спеціальні способи для називання й позначення чисел. Яким би великим не було число, його можна записати за допомогою тільки десяти числових знаків - цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Записуючи й читаючи числа, використовують групування по 10: десять одиниць - десяток; десять десятків - сотня; десять сотень - тисяча; десять тисяч - десяток тисяч і т. д. Такий спосіб лічби групами по 10 характерний для десяткової системи числення, або десяткової нумерації. Десяткове групування чисел зумовило появу поняття про розряд, розрядні числа, розрядні одиниці.

Щоб прочитати багатоцифрове число, його запис розбивають на групи, по три цифри в кожній. Три перші цифри справа утворюють клас одиниць, три наступні - клас тисяч.

Так само утворюють класи для чисел, які більші за мільйон. Читаючи числа, називають число одиниць кожного класу, сам клас. На письмі значення цифри залежить від її місця в запису числа. Якщо цифру переставити на одне місце вліво, її значення збільшується в 10 разів, а якщо на одне місце вправо, її значення зменшується в 10 разів.

Можна сказати, що нумерація ґрунтується ще на принципі додавання, оскільки число є ні що інше, як запис суми його розрядних доданків.

Наприклад: 34 415 = 30 000 + 4000 + 400 + 10 + 5.

Звдання 307. Прочитай число 723 574. Скільки в цьому числі одиниць у класі тисяч; у класі одиниць?

Завдання 308. 1) Порівняй числа в кожному стовпчику.

1                5                 30         

10              50               300 350

100            500              3000 3500

1000          5000            30 000 35 000

У скільки разів збільшується число, коли до нього справа дописати один нуль; два нулі; три нулі?

У 10 разів; у 100 разів; у 1000 разів.

2) Як зміниться число 9000, якщо відкинути в його запису один нуль; два нулі; три нулі?

Зменшиться у 10 разів; зменшиться у 100 разів; зменшиться у 1000 разів.

Завдання 309. У математиці використовують також римські цифри.

1         5         10            50          100          500            1000

 І         V         Х              L            C             D                M

Для запису чисел римськими цифрами застосовують правила:

1) Якщо цифри в запису повторюються, числа додають.

II - 2            III - 3                  XX – 20               CCC -  300

2) Якщо менша за значенням цифра стоїть за більшою, числа додають.

VII: 5 + 1 + 1 = 7                                        XII: 10 + 1 + 1 = 12

                                       LX: 50 + 10 = 60

3) Якщо менша за значенням цифра стоїть перед більшою, то від більшого числа віднімають менше.

IV: 5 - 1 =4                         XL: 50 - 10 = 40                     XС: 100 - 10 = 90

Прочитай числа: 

VIII : 5 + 1 + 1 + 1 = 8, 

XXXV : 10 + 10 + 10 + 5 = 35, 

СМ : 1000 – 100 = 900, 

СD : 500 – 100 = 400, 

VVС : 100 – 5 – 5 = 90,  

LD : 500 – 50 = 450,

СХХ : 100 + 10 + 10 = 120, 

LX : 50 + 10 = 60, 

CCLVI : 100 + 100 + 50 + 5 + 1 = 256 .

Завдання 310. 

1) (Усно.) Розв'яжи рівняння з невідомим діленим.

х : 4 = 24                                         х : 7 = 14  

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

х = 24 • 4                                         х = 14 • 7                                       

х = 106                                            х = 98 

106 : 4 = 24                                     98 : 7 = 14

24 = 24                                            14 = 14

2) х - 340 = 260

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 260 + 340

х = 600

600 – 340 = 260

 

850 - х • 60 = 430

Оскільки першою виконується дія множення,  то запишемо її у дужках

850 – (х • 60) = 430

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х • 60 = 850 – 430

х • 60 = 420

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 420 : 60 

х = 7

850 - 7 • 60 = 430

430 = 430

 

(730 - 190) : х = 60

540 : х = 60

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

х = 540 : 60

х = 9

(730 - 190) : 9 = 60

60 = 60

Завдання 311. У саду зібрали 428 кг слив. Усі сливи розклали порівну в 20 великих і 12 малих ящиків. У великий ящик клали по 16 кг слив. Скільки кілограмів слив клали в малий ящик?

Розв'язання:

16 • 20 = 320 (кг) – кілограмів слив у великих ящиках.

428 – 320 = 108 (кг) – кілограмів слив у малих ящиках.

108 : 12 = 9 (кг) – кілограмів слив клали в малий ящик.

Відповідь: 9 кілограмів.

Завдання 312. Учень записав усі чотирицифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює 3:

3000 2100 2010 2001 1101

1110 1200 1020 1002 1011

Запиши всі чотирицифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює 2.

2000, 1001, 1010, 1100.

Завдання 313°. 1 ц 80 кг огірків розклали у 12 ящиків порівну. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти порівну 3 ц огірків?

Розв'язання:

180 : 12 = 15 (кг) – кілограм огірків в одному ящику.

300 : 15 = 20 (ящ.) – таких ящиків потрібно.

Відповідь: 20 ящиків.

Завдання 314°. 

43 • 23 – 379 = 989 – 379 = 610

   43                       989

х 23                     - 379

 129                       610

 86  

 989

984 : 24 + 248 = 41 + 248 = 289

984| 24                       248                               

96  |41                      +  41                            

  24                             289                                        

  24

    0 

216 : 24 • 18 =9 • 18 = 162

216| 24                        18                               

216|9                      х     9                            

    0                            162                                        

753 - 187 • 3 = 753 – 561 = 192

 187                             753

х   3                           - 561

 561                             192

(442 - 294) • 4 = 148 • 4 = 592

 442                        148

-294                      х    4

 148                        592

8 • 109 – 618 = 872 – 618 = 254

 109                             872

х   8                          -  618

 872                             254

 

Одиниці вимірювання величин.  Одиниці вимірювання довжини.

Завдання 315. 1) Назви відомі тобі одиниці довжини, починаючи з найменшої (міліметр) і закінчуючи найбільшою (кілометр).

Міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр.

2) Прочитай і запам'ятай.

1 м = 10 дм           1 км = 1000 м

1 м = 100 см          1 дм = 10 см

1 м = 1000 мм        1 см = 10 мм

3) У скільки разів 1 м більший від 1 см; 1 дм; 1 мм?

1 м : 1 см = 100 см : 1 см = 100 . У 100 разів.

1 м : 1 дм = 10 дм : 1 дм = 10. У 10 разів.

1 м : 1 мм = 1000 мм : 1 мм = 1000. У 1000 разів.

Завдання 316. Запиши в кілометрах і метрах: 67 250 м; 5080 м; 3008 м; 157 888 м.

Зразок міркування. 1000 м = 1 км. 

Отже, у 67 250 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 67 250, тобто 67, тому 67 250 м = 67 км 250 м.

Отже, у 5080 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 5080, тобто 5, тому ; 5080 м = 5 км 80 м.

Отже, у 3008 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 3008, тобто 3, тому ; 3008 м = 3 км 8 м.

Отже, у 157 888 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 157 888, тобто 157, тому ; 157 888 м = 157 км 888 м.

Завдання 317.

Скільки всього сотень у числі 2800? 28.

Скільки метрів у 2800 см?

Міркуємо так. 100 см = 1 м.  Отже, у 2800 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 2800, тобто 28, тому 2800 см = 28 м.

Запиши 6785 см у метрах і сантиметрах.  

Міркуємо так. 100 см = 1 м.  Отже, у 6785 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 6785, тобто 67, тому 6785 см = 67 м 85 см.

Завдання 318. Віднови рівності.

Пригадаймо: 1 дм = 10 см = 100 мм; 1 м = 1000 мм = 100 см = 10 дм.

20 м 8 дм = 20 м + 8 дм = 2000 см +  80 см = 2080 см 

20 м 8 дм = 20 м + 8 дм = 200 дм + 8 м = 208 дм 

20 м 8 дм = 20 м + 8 дм = 2000 см + 80 см = 20 000 мм + 800 мм = 20 800 мм

Завдання 319. Із 3 кг сирої кави виходить 2 кг смаженої. Скільки кілограмів смаженої кави вийде з 12 кг сирої?

Розв'язання:

12 : 3 = 4 (р) – у стільки разів 12 кг більше, ніж 3 кг.

2 • 3 = 6 (кг) – стільки кілограмів смаженої кави вийде з 12 кг сирої.

Відповідь: 6 кілограмів.

Завдання 320. 

36 - 16 • 2 = 36 – 32 = 4

978 - 984 : 3 = 650

984| 3                        978                             

9    |328                   - 328                              

 8                               650                 

 6

 24

 24

   0

50 : 7 = 7 (ост.1)

810| 54                       

54  |15                   

270

270

   0

 

   238 

+ 475 

   713

 

540| 6                       

54  |90                   

  0

 

416| 4                       

4    |104                   

  16

  16

    0

76 : 9 = 8 (ост.4)

Завдання 321. На малюнку - карта України. Масштаб: в 1 см 100 км. Користуючись картою і масштабом, знайди протяжність території України із Заходу на Схід і з Півночі на Південь.

Завдання 322. Зі Львова до Києва курсом через Житомир одночасно вилетіли два літаки. Через годину одному літаку ще залишилося летіти до Житомира 50 км, а другий уже був на відстані 65 км за Житомиром. На скільки більше кілометрів пролетів другий літак?

Львів      літак1  50 км    Житомир     65 км       літак2         Київ

Розв'язання:

50 + 65 = 115 (км) - на стільки більше пролетів другий літак.

Відповідь: на 115 кілограмів.

Завдання 323. Прочитай, вставляючи пропущені числа.

Пригадаймо: 1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм

6 м = 600 см = 6 000 мм

6 м = 600 см

6 м = 60 дм

5 м 2 дм = 5 м + 2 дм = 50 дм + 2 дм = 52 дм

5 м 2 см = 5 м + 2 см = 500 см + 2 см = 502 см

5 м 20 мм = 5 м + 20 мм = 5 000 мм + 20 мм = 5 020 мм

Зразок міркування. 1000 м = 1 км. 

Отже, у 26 000 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 26 000, тобто 26, тому 26 000 м = 26 км

Отже, у 3030 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 3030, тобто 3, тому 3030 м = 3 км 30 м

Зразок міркування. 100 см = 1 м. 

Отже, у 9 000 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 9 000, тобто 90, тому 9 000 см = 90 м

Завдання 324*. Десятиметрову колоду розрізали на 8 рівних частин, а семиметрову - на 5. Частини якої колоди довші?

Розв'язання:

Пригадаймо: 10 м = 100 дм; 1 дм = 10 см.

10 м = 100 дм = 96 дм + 4 дм = 96 дм + 40 см

(96 дм + 40 см) : 8 = 96 дм : 8 + 40 см : 8 =12 дм + 5 см = 12 дм 5 см - довжина одної частини десятиметрової колоди. 

70 : 5 = 14 (дм) – довжина одної частини семиметрової колоди.

 14 дм > 12 дм 5 см

Відповідь: частини семиметрової колоди довші.

Завдання 325°. Запиши в метрах. 

Пригадаймо: 1 км = 1000 м.

10 км 80 м = 10 км + 80 м = 10 000 м + 80 м = 10 080 м; 

6 км 55 м = 6 км + 55 м = 6 000 м + 55 м = 6 055 м; 

Запиши у сантиметрах.

Пригадаймо: 1 м = 100 см.

4 м 36 см = 4 м + 36 см = 400 см + 36 см = 436 см; 

8 м 2 см = 8 м + 2 см = 800 см + 2 см = 802 см; 

Запиши у міліметрах.

Пригадаймо: 1 см = 10 мм; 1 дм = 10 см = 100 мм.

3 дм 7 см = 3 дм + 7 см = 300 мм + 70 мм = 370 мм; 

3 см 7 мм = 3 см + 7 мм = 30 мм + 7 мм = 37 мм.

Інші завдання дивись тут...