Інші завдання дивись тут...

Завдання 629 Порядок дій

48 : (48 : 4 + 4) = 48 : (12 + 4) = 48 : 16 = 3

48 : (48 : 8) = 48 : 6 = 8

36 • 20 = 36 • 2 • 10 = 72 • 10 = 720

25 • 60 = 25 • 6 • 10 = 150 • 10 = 1500

640 : 80 : 2 = 8 : 2 = 4

640 : (80 : 2) = 640 : 40 = 16

 

Завдання 630 Іменовані числа

19 діб 72 год - 48 год 10 хв = 19 діб 24 год - 10 хв = 19 діб 23 год 50 хв  

56 год 15 хв  19 год 36 хв = (55 год – 19 год) + (75 хв – 36 хв) = 36 год 39 хв

11 год 42 хв 20 с + 6 год 32 хв 40 с = 17 год 74 хв 60 с = 18 год 15 хв

5 діб 17 год + 3 доби 7 год = 8 діб 24 год = 9 діб

 

Завдання 631, 632

_7176 | 23  

  69     312 

  _27

    23

    _46

      46

        0

_1122 | 17 

  102    66 

  _102

    102

       0

_9889 | 31    

  93     319 

  _58

    31

   _279

     279

        0

_6059 | 73 

  584    83 

  _219

    219

       0

х  160372

       306

   962232

481116   

49073832

х  2108

     406

  12648

8432   

855848

Завдання 633 Запиши вирази та обчисли їх значення.

1) Від числа 500000 відняти добуток чисел 487 і 209

500000 – (487 • 209) = 398217

х  487

   209

  4383

974   

101783

_500000

  101783

  398217

Завдання 633

2) Число 708 помножити на різницю чисел 7450 і 6948.

708 • (7450 – 6948) = 355416

_ 7450

   6948

     502

х   708

     502

   1416

3540   

355416

Завдання 634

В один потяг навантажили 1200 т зерна, а в другий — 950 т. У першому потягу було на 5 вагонів більше, ніж у другому. Скільки вагонів було в кожному потягу, якщо в кож­ний вагон навантажили зерна порівну?

 
Маса 1 вагона
Кількість вагонів
Загальна маса
I
?, однакова
?, на 5 в. більше
1200 т
II
?
950 т 
Розв’язання
1) 1200  950 = 250 (т) – на стільки більше зерна в I вагоні
2) 250 : 5 = 50 (т) – маса 1 вагона
3) 1200 : 50 = 24 (в.) – вагонів в I потязі
4) 950 : 50 = 19 (в.) – вагонів в II потязі
Відповідь: у першому потязі було 24 вагони, а в другому потязі було 19 вагонів.

 

Завдання 635

Полічи за добу: скільки годин ти спиш? 8 год

Скільки перебуваєш у школі? 5 год

Скільки зай­маєшся спортом? 2 год

Скільки допомагаєш удома? 1 год

Скільки займаєшся іншими справами? 8 год

Побу­дуй лінійну діаграму.

Побудували діаграму за умови, що □ = 1

Сон       

Школа     □□

Спорт      □□

Допомога  

Справи     □□□□□□□□

 

Завдання 636

Периметр прямокутника 20 см. Одна зі сторін у 4 рази більша за другу. Побудуй такий прямокутник і знайди його площу.

Короткий запис

Периметр  20 см

 ?, у 4 рази більша

II  ?

Розв'язання

1) 20 : 2 = 10 (см) – довжина і сторона разом

2) 10 : 5 = 2 (см) – одна сторона
3)  4 = 8 (см)  друга сторона
4) 8 • 2 = 16 (см2 площа прямокутника

 

Завдання 637

Василькові 7 років. Він старший за свою сестру на 2 роки 6 місяців і молодший за сво­го брата на 4 роки 8 місяців. Скільки років Васильковій сестрі і скільки років братові?

Розв'язання

1) 7 років – 2 роки 6 міс. = (6 років – 2 роки) + (12 міс. – 6 міс.) = 4 роки 6 міс. – сестрі

2) 7 років + 4 роки 8 міс. = (7 років + 4 роки) + 8 міс. = 11 роки 8 міс. – братові

 

Завдання 638

Машина-автомат загортає за 20 с 165 цукерок. Скільки цукерок загортає такий автомат за 1 хв? за 1 год?

Короткий запис

20 с  165 ц.

1 хв  ?

1 год  ?

Розв'язання

1 хв = 60 с, 1 год = 60 хв

1) 60 : 20 = 3 (р.) – у стільки разів більше секунд

2) 165 • 3 = 495 (ц.) – загортає автомат за 1 хв
3) 495  60 = 29700 (ц.)  загортає автомат за 60 хв
Відповідь:  автомат загортає за 1 хвилину 495 цукерок, а за 1 годину 29700 цукерок. 

 

Завдання 639 Письмове ділення

_17061 | 33  

  165      517 

   _56

     33

    _231

      231

         0

_35856 | 83  

  332      432 

  _265

    249

    _166

      166

         0

_7475 | 13  

  65      575

  _97

    91

    _65

      65

        0

х 517

    33

 1551

1551 

17061

х 432

    83

 1296

3456 

35856

х 575

    13

 1725

 575  

 7475

Завдання 640

16 • 20 • 5 = 16 • 100 = 1600

500 • 16 = 16 • 5 • 100 = 80 • 100 = 8000

18 • 25 • 4 = 18 • 100 = 1800

25 • 14 = 350

25 • 13 + 4900 : 7 = 325 + 700 = 1025

48 • 50 + 1600 : 44  1400 = 2400 + 1600 : 44  1400 = 1000 + 1600 : 44

 

Завдання 641

4284 : 21 = (4200 + 84) : 21 = 4200 : 21 + 84 : 21 = 200 + 4 = 204

 

Завдання 642, 643

_19026 | 63 

  189     302 

   _126

     126

        0

_32238 | 81 

  243     398 

  _793

    729

    _648

      648

         0

_44918 | 74  

  444      607

   _518

     518

        0

Завдання 644

В одній папці 17 електронних файлів, а в іншій — 19. Загальний розмір файлів в обох папках 7308 Мб. Який розмір кожної папки окремо?

 
Розмір 1 папки
Кількість файлів
Загальна розмір
I
?, однакова
17
? 7308 Мб
II
19
?  
Розв’язання
1) 17 + 19 = 36 (ф.) – всього файлів
2) 7308 : 36 = 203 (Мб) – розмір кожної  папки
3) 203 • 17 = 3451 (Мб) – розмір I папки
4) 203  19 = 3857 (Мб) – розмір II папки
Відповідь: розмір першої папки 3451 Мб, розмір другої папки 3857 Мб.

 

Завдання 645

8 електронних файлів з мультфільмами були розміром по 298 Мб кожний, 5 файлів — по 510 Мб і один файл — 316 Мб. Який загальний об'єм електронних файлів?

Короткий запис

8 ф.  по  298 Мб кожний

5 ф.  по  510 Мб кожний

1 ф.  316 Мб

Разом  ?

Розв’язання
1) 298  8 = 2384 (Мб) – розмір 8 електронних файлів
2) 510  5 = 2550 (Мб) – розмір 5 електронних файлів
3) 2384 + 2550 = 4934 (Мб) – розмір цих електронних файлів разом
4) 4934 + 316 = 5250 (Мб)
Відповідь: загальний об'єм електронних файлів 5250 Мб.

 

Завдання 646

У шкільних класах а комп'ютерів. З них 1/3 — ноутбуки, зокрема — 1/4  ноутбуків у початко­вих класах. На скільки менше ноутбуків у початкових класах, ніж у решті класів?

Короткий запис

Усіх  а к.

Ноутбуки  ?, 1/3 усіх

У початкових класах  ?, 1/4 ноутбуків. На скільки менше  ?

Розв’язання
1) а : 3 (к.) – ноутбуки
2) а : 3 : 4 (к.) – у початкових класах
3) а : 3 – а : 3 : 4 (к.) – у решти класах
4)  (а : 3 – а : 3 : 4) – (а : 3 : 4) (к.) – на стільки менше у початкових класах

 

Завдання 647

4 муляри за 3 год уклали 720 цеглин, працю­ючи однаково. Скільки цеглин укладав 1 муляр за 2 год?

Короткий запис

4 м., 3 год  720 ц.

1 м., 2 год  ?

Розв’язання

1) 720 : 3 = 240 (ц.) – укладали 4 муляри за 1 год
2) 240 : 4 = 60 (ц.) – укладав 1 муляр за 1 год
3) 60  2 = 120 (ц.)
Відповідь: за 2 години муляр укладав 120 цеглин.

 

Завдання 648

Знайди площу граней паралелепіпеда із шири­ною 2 см, довжиною 4 см, висотою 6 см.

Розв’язання

1) 4 • 2 • 2 = 16 (см2– площа двох граней розмірами 4 см х 2 см
2) • 2 • 2 = 24 (см2– площа двох граней розмірами 6 см х 2 см
3) • 4 • 2 = 48 (см2– площа двох граней розмірами 6 см х 4 см
4) 16 + 24 + 48 = 88 (см2)
Відповідь: площа всіх граней паралелепіпеда 88 см2.

 

Завдання 649

Муляр укладає 4000 цеглин за 8 год, а монтажник краном укладає один блок, що замінює 800 цег­лин, за 6 хв. У скільки разів менше часу потрібно монтажникові, ніж мулярові, щоб укласти блоки, що замінюють 4000 цеглин?

Короткий запис

Муляр  8 год  4000 ц.

Монтажник  6 хв  800 ц.

Монтажник  ? хв  4000 ц. У скільки разів менше часу - ?

Розв’язання

8 год = 480 хв

1) 4000 : 800 = 5 (р.) – у стільки разів більше центнерів
2) • 5 = 30 (хв) – часу потрібно монтажникові
3) 480 : 30 = 16 (р.)
Відповідь: у 16 разів менше часу  потрібно монтажникові.

 

Завдання 650 

Скільки квадратних сантиметрів у 4/5 дм2, у 2/5 м2

1 дм2 = 100 см2, тому 100 см2 : 5 • 4 = 20 • 4 = 80 см2

1 м2 = 10000 см2, тому 10000 см2 : 5 • 2 = 2000 • 2 = 4000 см2

Скільки квадратних дециметрів у 3/4 м2?

1 м2 = 100 дм2, тому 100 дм2 : 4 • 2 = 25 • 3 = 75 дм2

Інші завдання дивись тут...