Інші завдання дивись тут...

§ 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Контрольні запитання. Сторінка 10.

Запитання 1. Що таке біологічна система? Наведіть приклади біологічних систем. Структурне й функціональне об'єднання компонентів живої природи (біологічних елементів) різного рівня складності. Приклади біологічних систем: складні молекули білків чи нуклеїнових кислот, клітини, органи, системи органів, організми, види, популяції, екосистеми, біосфера.

Запитання 2. Чому організм людини вважають біологічною системою? Має клітинну будову, ознаки живого, обмін речовин та енергією з навколишнім середовищем.

Запитання 3. Які властивості має організм людини як біологічна система? Відкритість, рівневість, цілісність, саморегуляція, самовідтвореність, самооновленість,   адаптація, спадковість.

Запитання 4. Які підсистеми формують організм людини? Біологічні молекули –> клітини –> тканини –> органи –> системи органів –> організм.

Запитання 5. Які зв'язки існують між компонентами організму людини? Молекулярні, клітинні, тканинні, між органами, між системами органів.  

Завдання 1. Заповніть таблицю «Система біологічних наук про людину».

Біологічна наука

Предмет вивчення

Анатомія

Форма та будова окремих органів, систем органів та організму людини

Фізіологія

Основні процеси життєдіяль­ності організму людини, що відбуваються в її органах, тканинах і клітинах.

Ембріологія

Закономірності як зародкового, так і післязародкового розвитку людини

Гігієна

Середовище  існування й умови життєдіяльності людини для збереження й зміцнення здоров'я людини

Медицина

Хвороби людини, їх лікування та профілактику.

Завдання 2. Поясніть, чому організм людини є відкритою біологічною системою. Потребує постійного обміну речовинами, енергією, інформацією з навколишнім середовищем.

Завдання 3. Побудуйте схему, яка б ілюструвала склад біологічної системи людського організму.

 

§ 2. КЛІТИНИ ТА ТКАНИНИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.

Контрольні запитання. Сторінка 16.

Запитання 1. Опишіть будову клітини організму людиниОточена клітинною мембраною. Усередині рідкий вміст цитоплазма та органели – яро, мітохондрії, рибосоми, комплекс Гольджа, ендоплазматична сітка, лізосоми тощо. 

Запитання 2. Що таке тканина? Назвіть типи тканин в організмі людини. Тканина – подібні за будовою й функціями та спільним походженням клітини разом з міжклітинною речовиною. Епітеліальна, м’язова, сполучна, нервова.

Запитання 3. Які ви знаєте типи епітелію? Які функції вони виконують? Одношаровий війчастий (покривна, захисна, усмоктувальна), одношаровий покривний (покривна, захисна, усмоктувальна), одношаровий залозистий (секреторна, покривна, захисна), багатошаровий покривний (покривна, захисна). 

Запитання 4. Які є види сполучної тканини? Які функції вони виконують? Пухка волокниста тканина (трофічна, теплоізоляційна, регенеративна), щільна волокниста тканина (структурно-пластична, регенеративна), жирова тканина (запасальна, теплоізоляційна), кісткова тканина (опорна, захисна, кровотворна), хрящова тканина (опорна, захисна), кров (транспортна, трофічна, захисна), лімфа (транспортна, трофічна, захисна).

Запитання 5. Що спільного й відмінного між різними видами м'язових тканин? 

Непосмугована м’язова тканина

Посмугована скелетна тканина

Посмугована серцева тканина

Веретеноподібні клітини. Нема поперечної смугастості. Вкриває стінки внутрішніх порожнистих органів.

Дуже довгі багатоядерні клітини. Волокна мають поперечну смугастість. Утворює скелетні ске­летні м'язи, діафрагму, мімічні м'язи, м'язи язика, гортані, верхньої частини стравоходу.

Клітини на кінцях розгалужуються. Добре виражена поперечна смугастість

Спільне

Утворена клітинами, що здатні скорочуватися; невеликий вміст міжклітинної речовини

Запитання 6. Які особливості будови та функції нервової тканини? Клітини нейрони та міжклітинна речовина нейроглія. Нейрони мають аксон та дентрити, їм властива збудливість та провідність. Функція регуляторна, адапційна. 

Запитання 7. Чим відрізняються між собою клітини епітеліальної й нервової тканин? Функціями і відповідно будовою.

Нервова тканина

Епітеліальна

Нейрони мають відростки, багато міжклітинної речовини – нейроглії.

Кубічні, плоскі, з війками чи без, зі залозистими клітинами чи без, міжклітинна речовина майже відсутня.

Завдання 1. Поясніть зв'язок між тканинами в організмі людини. В утворенні органа беруть участь усі чотири типи тканин.

Завдання 2. Поміркуйте, чи залежить форма клітини від виконуваних нею функцій. М’язовим клітинам властива скоротливість, наявні міфібрили. Аксон та дентрити нейрона виконують провідну функцію. Кров та лімфа має багато рідкої  міжклітинної речовини для транспортування клітинами речовин тощо. Щільно розмішені клітини епітеліальної тканини виконують покривну та захисну функції. Клітини залозистого епітелію виконують секреторну роль.

Завдання 3. Заповніть у зошиті таблицю 2 «Тканини людини».

Тканини людини

Різновиди тканини

Будова

 

Функції

 

Місце розташування в організмі

Епітеліальна тканина

Одношаровий війчастий епітелій, одношаровий залозистий епітелій, одношаровий покривний епітелій, багатошаровий покривний епітелій

Овальна, кубічна, циліндрична, плоска тощо форма клітин.

Майже відсутня міжклітинна речовина

Покривна, захисна, усмоктувальна, секреторна

Зовнішні покриви, залози, слизова оболонка

Сполучна тканина

Пухка волокниста тканина, щільна волокниста сполучна тканина, жирова тканина, кісткова тканина, хрящова тканина, кров, лімфа

Різноманітна (зірчаста, куляста,  дископодібна, веретеноподібна, багатогранна, подовгаста тощо) форма клітин. Багато міжклітинної речовини

Трофічна, опорна, захисна, транспортна, теплоізоляційна, структурно-пластична, запасальна

Входять до складу будь-якого органа (кров, лімфа, хрящі, кістки, жирова тканина, сухожилля, зв'язки)

М’язова тканина

Непосмугована м’язова тканина, посмугована скелетна тканина, посмугована серцева тканина

Видовжені,  веретеноподібні клітини. Невеликий уміст міжклітинної речовини.

 

Рухова, захисна

Скелетні м’язи, стінки внутрішніх  органів, міокард, скелетні м’язи, діафрагма, мімічні м'язи, м'язи язика, гортані, верхньої частини стравоходу.

Нервова тканина

 

Клітини-нейрони мають відростки. Багато міжклітинної речовини нейроглії.

Регуляторна,  адаптаційна

Головний і спинний мозок, нерви, нервові вузли

Завдання 4. Намалюйте схематично в зошитах клітину організму людини та підпишіть назви складових.

Інші завдання дивись тут...