§5. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ БУДОВИ ОРГАНІЗМІВ. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ.

Всі організми: бактерії, рослини, гриби й тварини - скла­даються з клітин (це найменша жива одиниця, з якої складається організм). Клітина одноклітинної істоти є одночасно й самостійним організмом, адже вона вико­нує всі ті самі функції, що й багатоклітинний організм. У багатоклітинних істот організм функціонує завдяки взаємодії клітин між собою. Науку, яка вивчає клітини, називають цитологія.

      Англійський дослідник Роберт Гук у 1665 році ввів термін клітина (хоч побачив не всю клітину, а лише її оболонку, але сам термін зберігся і донині).

      Згодом, у 80-ті роки XVII сторіччя голландський натураліст Антоні ван Левенгук відкрив деякі одноклітинні організми та окремі клітини багатоклітинних тварин.

     Центральну структуру клітини рослин і тварин - ядро - відкрили в 1825 р. чеський дослідник Ян Пуркіньє (1787-1869) (у клітинах тварин) та в 1831 р. англійський Роберт Броун (1773-1858) (у клітинах рослин).

     Німецький ботанік Матіас Шлейден (1804-1881)та німецький дослідник Теодор Шванн (1810-1882), порівнюючи будову рослинних і тваринних клітин, у 1839 році сформулювали перші положення клітинної теорії (від грец. - дослідження - це сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки).

     Німець­кий учений Рудольф Вірхов (1821-1902) уперше встановив, що клітини здатні розмножуватись: нові клітини з'являються завдяки розмноженню материнської.

Основні положення клітинної теорії:

1. усі організми складаються з клітин;

2. клітина є одиницею будови й розвитку всіх організмів;

3. клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організ­мів загалом подібні за планом будови та основними процесами життєдіяльності;

4. поява нових клітин є наслідком розмноження материнської клітини.

  Створення клітинної теорії стало важливим етапом у розвитку біо­логії. Згодом було здійснено багато інших важливих відкриттів у галузі вивчення клітин: відкрито різні компоненти (складові частини) клітини, досліджено різні процеси її життєдіяльності.

    Завдяки клітинам здійснюються всі функції живих істот. Через свою поверхню вона дихає і живиться, тобто вби­рає з навколишнього середовища поживні речовини. Коли клітина сягає певних розмірів, вона розмножується, утворюючи дочірні клі­тини. Отже, своє життя материнська клітина продовжує в утворених дочірніх. Ядро є обов'язковим компонентом клітин рослин і тварин.

Виберіть одну правильну відповідь

1.Термін «клітина» в науці вперше почав використовувати: а) Антоні ван Левенгук; б)Роберт Гук; в) Ян Пуркіньє; г) Роберт Броун.

2.Уперше ядро в клітинах тварин виявив: а)Антоні ван Левенгук; б)Роберт Гук; в)Ян Пуркіньє; г)Роберт Броун.

3.Уперше ядро в клітинах рослин виявив: а) Антоні ван Левенгук; б)Роберт Гук; в)Ян Пуркіньє; г)Роберт Броун.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які основні етапи розвитку науки про клітини - цитології?

І етап. Винахід мікроскопа, його удосконалення, перші мікроскопічні дослідження (Галілей, Гук).

ІІ етап. Поява ідеї про клітинну будову (Гук, Пуркіньє, Броун)  та клітинний розвиток організмів, які склали основу клітинної теорії, сформульованої Т.Шванном (1939р.).

ІІІ етап. Подальший розвиток основних положень клітинної теорії, вивчення структур і функцій клітини із застосуванням новітніх засобів (електронний мікроскоп і т.д.).

2. Без якого приладу був би неможливим розвиток цитології? 

Мікроскопа.