Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника  

"Українська мова. Буквар 1 клас Большакова І., Пристінська М."

СТОРІНКА 36   Буква В в

твердий приголосний звук [в] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [в´] на звуковій схемі

Вправа 1 Твердий приголосний звук

Р В Б Ф ь в Е З ф в

Вправа 2 

На столі стоїть ваза. По вулиці ходять пішоходи. Ворона їсть крихти на столі. Хлопець читає новини. На малюнку зображений верблюд. Хлопчик везе іграшковий автобус. На малюнку зображений автомобіль.

ваза, вулиця, ворона, новини, автобус, автомобіль, верблюд

ва́за   ва-за   [ — ●́ | — ● ]

[в а з а]

ву́лиця   ву-ли-ця   [ — ●́ | — ● | = ● ]

[в у л и ц' а]

воро́на  во-ро-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[в о р о н а]

нови́ни   но-ви-ни  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[н о в и н и]

авто́бус   ав-то-бус   [ ● — | — ●́ | — ● — ]

[а в т о б у с]

автомобі́ль   ав-то-мо-біль  [ ● — | — ● | — ● | – ●́ = ]

[а в т о м о б´ і л']

верблю́д  вер-блюд  [ — ● — | — = ●́ — ]

[в е р б л' у д]

 

СТОРІНКА 37

Вправа 1 Звукова схема та звуковий розбір слова

Підпис до малюнка: равлик

ворота, ворона, новина, равлик, рукав, ловив, слово, слива, буква

воро́та   во-ро-та  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[в о р о т а]

воро́на   во-ро-на  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[в о р о н а]

нови́на   но-ви-на   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[н о в и н а]

ра́влик   рав-лик   [ — ●́ — | — ● — ]

[р а в л и к]

рука́в   ру-кав  [ — ● | — ●́ — ]

[р у к а в]

лови́в   ло-вив  [ — ● | — ●́ — ]

[л о в и в]

сло́во   сло-во  [ — — ●́ | — ● ]

[с л о в о]

сли́ва   сли-ва  [ — — ●́ | — ● ]

[с л и в а]

бу́ква   бу-ква   [ — ●́ | — — ● ]

[б у к в а]

Слово до схеми: слово, слива  (у слові є два голосні звуки, тобто два склади сло-во, сли-ва, перший склад наголошений, три тверді приголосні звуки)

Вправа 2

Неправда

Сом у вулику

У лина — волосини

Правда

Іванка ловила сома

Сом у річці

Вова ловив лина

У лина – луска

Роман виловив рака

Мама варила рака

Вправа 3 Поділ на склади

Див-не ва-ре-ння

Ва-си-ли-на ва-рить ва-ре-ння. Ва-ре-ння зі слив — сли-во-ве. Ва-ре-ння з а-бри-ко-сів — а-бри-ко-со-ве. Ва-ре-ння з ви-шень — ви-шне-ве. А ва-ре-ння з ква-со-лі? Ва-ре-ння з ква-со-лі — див-не.

Варення зі слив – сливове. Варення з абрикосів – абрикосове. Варення з вишень – вишневе.  Варення з квасолі – квасолевеВарення з кабачків – кабачкове. Варення з троянди – трояндове.

Я не куштував варення з квасолі. Моя мама не робить квасолеве, кабачкове, трояндове варення.

 

СТОРІНКА 38   Буква Д д

твердий приголосний звук [д] на звуковій схемі —

м’який приголосний звук [д'] на звуковій схемі =

Вправа 1

В Д Б д в Д Ф б д Д

Вправа 3

Неправда

У Дмитрика — вовк

У Марини — динозавр

У Данила — слон

У Даринки — лис

Правда

У Дмитрика — слон

У Марини — вовк

У Данила — лис

У Даринки — динозавр

 

СТОРІНКА 39

Вправа 1 Наголос

Підпис до малюнка: диван

долото, борода, комод, вудка, дудка, будка, диво, диван, вода

долото́  до-ло-то  [ — ● | — ● | — ●́ ]

[д о л о т о]

борода́   бо-ро-да   [ — ● | — ● | — ●́ ]

[д о л о т о]

комо́д   ко-мод   [ — ● | — ●́ — ]

[к о м о д]

ву́дка   вуд-ка   [ — ●́ — | — ● ]

[в у д к а]

ду́дка   дуд-ка   [ — ●́ — | — ● ]

[д у д к а]

бу́дка   буд-ка   [ — ●́ — | — ● ]

[б у д к а]

ди́во   ди-во   [ — ●́ | — ● ]

[д и в о]

дива́н   ди-ван   [ — ● | — ●́ — ]

[д и в а н]

вода́   во-да   [ — ● | — ●́ ]

[в о д а]

Слово до схеми: комод, диван (у слові є два голосні звуки, тобто два склади ко-мод, ди-ван, другий склад наголошений, три тверді приголосні звуки)

Вправа 2

У са-ду Да-ни-ло бу-ду-вав буд-ку. У Да-ни-ла до-ло-то, мо-ло-ток, со-ки-ра, цвя-хи. Со-ба-ка Ди-мок ра-дів. Буд-ка но-ва, кра-си-ва.

Димок стоїть за будкою. Димок лежить на будці. Димок стоїть перед будкою. Димок виглядає з будки. Димок спить у будці.

 

СТОРІНКА 40   Буква І і

голосний звук [і] на звуковій схемі •

Вправа 1 Голосний звук

И І ь Р і и ї В І і

Вправа 3

Підпис до малюнка: ірис

ібіс, ірис, індик, ліс, літо, лісник, сік, бік, рік, дірка, нірка, мірка, вінок, віник, вікно

і́біс   і-біс  [ ●́ | – ● — ]

[і б´ і с]

іри́с  і-рис  [ ● | — ●́ — ]

[і р и с]

інди́к   ін-дик  [ ● — | — ●́ — ]

[і н д и к]

ліс   [ = ● — ]

[л' і с]

лі́то   лі-то   [ = ●́ | — ● ]

[л' і т о]

лісни́к   лі-сник  [ = ● | — — ●́ — ]

[л' і с н и к]

сік   [ = ● — ]

[с' і к]

бік   [ – ● — ]

[б´ і к]

рік   [ = ● — ]

[р' і к]

ді́рка    дір-ка   [ = ●́ — | — ● ]

[д' і р к а]

ні́рка    нір-ка   [ = ●́ — | — ● ]

[н' і р к а]

мі́рка   мір-ка   [ – ●́ — | — ● ]

[м´ і р к а]

віно́к   ві-нок   [ – ● | — ●́ — ]

[в´ і н о к]

ві́ник   ві-ник   [ – ●́ | — ● — ]

[в´ і н и к]

вікно́   ві-кно  [ – ● | — — ●́ ]

[в´ і к н о]

Слово до схеми: ірис (у слові є два голосні звуки, тобто два склади і-рис, перший склад наголошений, два тверді приголосні звуки)

Вправа 4

У лі-сі

У лі-сі ро-сли ли-пи, со-сни, о-си-ки. На о-си-ку сі-ла со-ва. На ли-пу сі-ла со-ро-ка. У лі-сі — ло-сі і вов-ки, ка-ба-ни і бор-су-ки. На со-сні — біл-ка. У біл-ки в ду-плі го-рі-хи, жо-лу-ді, ши-шки.

У білки в дуплі горіхи, жолуді, шишки

горі́хи   го-рі-хи    [ — ● | = ●́ | — ● ]

[г о р' і х и]

жо́луді   жо-лу-ді   [ — ●́ | — ● | = ● ]

[ж о л у д' і]

ши́шки   ши-шки  [ — ●́ | — — ● ]

[ш и ш к и]

 

СТОРІНКА 41

Вправа 1

рис – ріс, лис – ліс, дим – дім, сани – ніс, у лісі, у воді, на дубі, на сосні

рис [ — ● — ]

[р и с]

ріс   [ = ● — ]

[р' і с]

лис [ — ● — ]

[л и с]

ліс  [ = ● — ]

[л' і с]

дим [ — ● — ]

[дим]

дім  [ = ● — ]

[д' і м]

са́ни   са-ни  [ — ●́ | — ● ]

[с а н и]

ніс  [ = ● — ]

[н' і с]

(у) лі́сі   лі-сі   [ = ●́ | = ●]

[л' і с' і]

(у) воді́   во-ді   [ — ● | = ●́ ]

[в о д' і]

(на) ду́бі  ду-бі   [ — ●́ | – ● ]

[д у б´ і]

(на) сосні́  со-сні  [ — ● | — = ●́ ]

[с о с н' і]

Вправа 2

Конструктор має Ігор (я мо-жу бу-ду-ва-ти дім)

Ляльку має Іванна (во-на схо-жа на ме-не, у не-ї є ніс, о-чі, ру-ки і гар-ні су-кні)

Ведмедика має Іван (во-на пу-хна-ста, ми-ла, я з не-ю сплю)

Машину має Інна (у ній я мо-жу во-зи-ти ку-би-ки).

 

СТОРІНКА 42  Буква П п

твердий приголосний звук [п] на звуковій схемі —

пом’якшений твердий приголосний звук [п´] на звуковій схемі

Вправа 1

Р П Ж К Т П Ж п Х т

Вправа 3

(Хто?) що робить? Діти катаються на поїзді. Хлопчик катається на поні. Дівчата варять суп. Хлопчик бігає. Птах співає.

парк, паркан, поні, липа, лопата, пісок, потяг, дупло, суп

парк  [ — ● — — ]

[п а р к]

парка́н   пар-кан   [ — ● — | — ●́ — ]

[п а р к а н]

по́ні   по-ні   [ — ●́ | = ● ]

[п о н' і]

ли́па   ли-па  [ — ●́ | — ● ]

[л и п а]

лопа́та   ло-па-та   [ — ● | — ●́ | — ● ]

[л о п а т а]

пісо́к   пі-сок  [ – ● | — ●́ — ]

[п´ і с о к]

по́тяг   по-тяг   [ — ●́ | = ● — ]

[п о т' а г]

дупло́   ду-пло   [ — ● | — — ●́ ]

[д у п л о]

Ра-нок. Ми в пар-ку. У пар-ку — ли-пи та ду-би. У ду-бі — ду-пло. У ду-плі — біл-ка. Пав-ло та По-лі-на по-са-ди-ли ли-пу.

У дуплі – білка

бі́лка   біл-ка    [ – ●́ — | — ● ]

[б´ і л к а]

 

СТОРІНКА 43

Вправа 1

Підпис до малюнка: пава

пава, пара, лапа, липа, короп, сироп, папка, лапка, крапка, кнопка

па́ва   па-ва   [ — ●́ | — ● ]

[п а в а]

па́ра   па-ра   [ — ●́ | — ● ]

[п а р а]

ла́па    ла-па   [ — ●́ | — ● ]

[л а п а]

ли́па   ли-па   [ — ●́ | — ● ]

[л и п а]

ко́роп   ко-роп  [ — ●́ | — ● — ]

[к о р о п]

сиро́п   си-роп  [ — ● | — ●́ — ]

[с и р о п]

па́пка   па-пка  [ — ●́ | — — ● ]

[п а п к а]

ла́пка   ла-пка  [ — ●́ | — — ● ]

[л а п к а]

кра́пка   кра-пка  [— — ●́ | — — ● ]

[к р а п к а]

кно́пка   кно-пка  [— — ●́ | — — ● ]

[к н о п к а]

Вправа 2

По-ні — ма-лень-кий кінь. По-ні мо-же бу-ти та-ко-го зро-сту, як ти за-раз. Ра-ні-ше по-ні пра-цю-ва-ли під зем-лею. У ко-паль-нях. Во-ни во-зи-ли ван-та-жі. Те-пер по-ні ка-та-ють ді-тей у пар-ках і ви-сту-па-ють у цир-ку.

Вправа 1

поні, піна

по́ні    по-ні  [ — ●́ | = ● ]

[п о н' і]

піна́   пі-на   [ –● | — ●́ ]

[п´ і н а]

пума, пісок

пу́ма   пу-ма  [ — ●́ | — ● ]

[п у м а]

пісо́к   пі-сок  [ – ● | — ●́ — ]

[п´ і с о к]

 

СТОРІНКА 44     Буква Т т

твердий приголосний звук [т] на звуковій схемі —

м’який приголосний звук [т'] на звуковій схемі =

Вправа 1

т Т Ґ Г Т Ш Т г т п

Вправа 3

Підпис до малюнка: ноти

тато, сито, літо, ноти, мити, пити, танок, туман, тепло, кит, кіт, кріт, тісто, місто, намисто

та́то  та-то  [ — ●́ | — ● ]

[т а т о]

си́то   си-то [ — ●́ | — ● ]

[с и т о]

лі́то   лі-то  [ = ●́ | — ● ]

[л' і т о]

но́ти   но-ти  [ — ●́ | — ● ]

[н о т и]

ми́ти   ми-ти  [ — ●́ | — ● ]

[м и т и]

пи́ти   пи-ти  [ — ●́ | — ● ]

[п и т и]

тано́к   та-нок  [ — ● | — ●́ — ]

[т а н о к]

тума́н   ту-ман   [ — ● | — ●́ — ]

[т у м а н]

(що?) тепло́   те-пло   [ — ● | — — ●́ ]

[т е п л о]

(як?) те́пло  те-пло   [ — ●́ | — — ● ]

[т е п л о]

кит  [ — ● — ]

[к и т]

кіт   [ – ● — ]

[к´ і т]

кріт   [ — = ● — ]

[к р' і т]

ті́сто    ті-сто   [ = ●́ | — — ● ]

[т' і с т о]

мі́сто   мі-сто   [ – ●́ | — — ● ]

[м´ і с т о]

нами́сто   на-ми-сто  [ — ● | — ●́ | — — ● ]

[н а м и с т о]

Вправа 4

Ма-ма за-мі-си-ла ті-сто. Во-на го-ту-ва-ла торт. Ми-ки-та при-ніс ка-пу-сту та мор-кву. Торт із ка-пу-сти? Ні! Для тор-та по-трі-бні ви-шні, по-лу-ни-ці, а-бри-ко-си, ви-но-град, я-блу-ка, сли-ви, пер-си-ки, че-ре-шні, гру-ші, смо-ро-ди-на. А ка-пу-сту Та-рас і Та-ма-ра ві-дда-ли кро-ли-ку.

Для торта потрібні вишні, полуниці, абрикоси, виноград, яблука, сливи, персики, черешні, груші, смородина. А капусту Тарас і Тамара віддали кролику.

 

СТОРІНКА 45

Вправа 1

Підпис до малюнка: квітка

танок, табун, турист, робот, компот, поворот, нитка, квітка, картка, Тарас, Тамара, Тимур

тано́к  та-нок  [ — ● | — ●́ — ]

[т а н о к]

табу́н   та-бун  [ — ● | — ●́ — ]

[т а б у н]

тури́ст   ту-рист   [ — ● | — ●́ — — ]

[т у р и с т]

ро́бот  ро-бот  [ — ●́ | — ● — ]

[р о б о т]

компо́т   ком-пот  [ — ● — | — ●́ — ]

[к о м п о т]

поворо́т   по-во-рот  [ — ● | — ● | — ●́ — ]

[п о в о р о т]

ни́тка   ни-тка   [ — ●́ | — — ● ]

[н и т к а]

кві́тка  кві-тка  [ — – ●́ | — — ● ]

[к в´ і т к а]

ка́ртка  кар-тка   [ — ●́ — | — — ● ]

[к а р т к а]

Тара́с   Та-рас  [ — ● | — ●́ — ]

[т а р а с]

Тама́ра  Та-ма-ра  [ — ● | — ●́ | — ● ]

[т а м а р а]

Тиму́р  Ти-мур   [ — ● | — ●́ — ]

[т и м у р]

Слово до схеми: робот (у слові є два голосні звуки, тобто два склади ро-бот,  перший склад наголошений, три тверді приголосні звуки)

Вправа 2

Пе-кар-ня «Три тор-ти»

У нас сма-чні тор-ти. Для ма-ми — торт із шо-ко-ла-дом. Для та-та — торт із го-рі-ха-ми. Для ді-тей — торт із мо-ро-зи-ва.

На-ша а-дре-са: ву-ли-ця Кві-тко-ва, бу-ди-нок 3.

Ми від-кри-ті з 9:00 до 19:00.

У вас бу-де со-лод-ке жи-ття!

Вправа 1

кит, кіт

кит [ — ● — ]

[к и т]

кіт  [ – ● — ]

[к´ і т]

Інші завдання дивись тут...