Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова. Буквар 1 клас Пономарьова К."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 55

� Мо-біль-ний те-ле-фон. О-дя-га-є те-плий шарф. У мо-рі пла-ва-є дель-фін. У ру-ці но-вий пор-тфель 

� Заголовок «Фотографії», «Фотографії Федька», «Федькова мрія», «Альбом з фотографіями»

У Федь-ка є аль-бом з фо-то-гра-фі-я-ми. На них у-се Федь-ко-ве жи-ття.

Най-пер-шу фо-то-гра-фі-ю зро-бив йо-го та-то, ко-ли Федь-ко тіль-ки на-ро-див-ся. А ось у Федь-ка ви-ріс пер-ший зуб-чик. На ін-шо-му фо-то він у фі-о-ле-то-вих ту-фли-ках ро-бить сво-ї пер-ші кро-ки.

Та най-біль-ше Федь-ко-ві по-до-ба-є-ться фо-то-гра-фі-я, де він із дру-зя-ми гра-є у фу-тбол. Це йо-го у-лю-бле-на гра. Федь-ко хо-че нав-чи-ти-ся фо-то-гра-фу-ва-ти.

Він мрі-є про но-вень-кий фо-то-а-па-рат.

У мене є улюблені фотографії.

  Вони були зроблені в зоопарку. Тато фотографував мене біля різних тварин. Фотографії вийшли дуже цікаві.

  Вони завжди нагадують мені про чудову екскурсію в зоопарк

 

СТОРІНКА 56

Велика буква

Фаїна, Федько, Федієнко, Фесенко

Фаї́на  Фа-ї-на [ — ● | = ●́ | — ● ]    [ф а й і н а]

Федько́   Федь-ко   [ — ● = | — ●́ ]   [ф е д' к о]

Федіє́нко  Фе-ді-єн-ко  [ — ● | = ● | = ●́ — | — ● ]   [ф е д' і й е н к о]

Фесе́нко  Фе-сен-ко  [ — ● | — ●́ — | — ● ]   [ф е с е н к о]

� Поділ на склади

— Ку-ди прий-шли Фа-ї-на і Федь-ко?

— У дель-фі-на-рій.

— Що ро-бить Фа-ї-на?

— Фа-ї-на пла-ва-є з дель-фі-на-ми.

— А Федь-ко?

— Федь-ко ї-ї фо-то-гра-фу-є.

� Заголовок: «Фазан», «Фазан-футболіст»

На май-да-ні, де фон-тан,

у фу-тбо-ла грав фа-зан.

Був би кла-сний фу-тбо-ліст —

за-ва-жа-є пи-шний хвіст (Т. Коломієць)

 

СТОРІНКА 57

� Заголовок «Фантастичний сон», «Фіолетовий острів»

Со-фій-ка по-тра-пи-ла на фі-о-ле-то-вий о-стрів. Там ро-сли фі-о-ле-то-ві паль-ми. Між ни-ми хо-ди-ли фа-за-ни і фла-мін-го.

Ось при-ї-ха-ла фі-о-ле-то-ва ка-ре-та. Во-на зу-пи-ни-лась бі-ля фон-та-на. З ка-ре-ти вий-шла фе-я у фі-о-ле-то-во-му вбра-нні. Во-на пі-дій-шла до Со-фій-ки і ста-ла по-ка-зу-ва-ти фо-ку-си.

Ра-птом по-чув-ся ма-мин го-лос:

— До-не-чко, про-ки-дай-ся!

Со-фій-ка від-кри-ла о-чі, і фі-о-ле-то-вий о-стрів зник. Дів-чин-ка хо-ті-ла до-ди-ви-ти-ся сон. Во-на зно-ву сту-ли-ла по-ві-ки. А-ле фан-та-сти-чний сон не по-вер-нув-ся

Мені сняться кольорові сни. Вони фантастичні! Їх хочеться дивитися і дивитися

Розповідь про сни

 

СТОРІНКА 58 

Буква щ завжди позначає два тверді звуки — — або

твердий і пом’якшений звуки — --

� буква щ на початку слова: щоки

буква щ у середині слова: ящірка

буква щ у кінці слова: дощ

Дує щоки. Ловить ящірку. Відчуває дощ.

що́ки  що-ки  [ — — ●́ | — ● ]   [ш ч о к и]

я́щірка  я-щір-ка  [ = ●́ | — -- ●́ | — ● ]  [й а ш ч´ і р к а]

дощ     [ — ● — — ]  [д о ш ч]

Звукова схема

кущ, плащ, борщ

кущ   [ — ● — — ]  [к у ш ч]

плащ   [ — — ● — — ]   [п л а ш ч]

борщ    [ — ● — — — ]  [б о р ш ч]

щавель, щастя, щасливий

ща́вель  ща-вель  [ — — ●́ | — ● = ]   [ш ч а в е л']

ща́стя  ща-стя [ — — ●́ | — = ● ]   [ш ч а с т' а]

щасли́вий    ща-сли-вий  [ — — ● | — — ●́ | — ● = ]  [ш ч а с л и в и й]

Щодня, щоденно, щілина, щедрівка

щодня́   що-дня   [ — — ● | — = ●́ ]  [ш ч о д н' а]

щоде́нно   що-де-нно  [ — — ● | — ●́ | —: ●]   [ш ч о д е н: о]  (подовжений приголосний звук)

щіли́на   щі-ли-на  [ — -- ● | — ●́ | — ● ]  [ш ч´ і л и н а]

щедрі́вка  ще-дрів-ка  [ — — ● | — = ●́ — | — ● ]   [ш ч е д р' і в к а]

 

СТОРІНКА 59

І-ди, і-ди, до-щи-ку, зва-рю то-бі бор-щи-ку і по-став-лю на ду-бо-чку у зе-ле-но-му га-йо-чку. Ме-ні ка-ша, то-бі борщ, щоб і-шов ря-сні-ший дощ

� Заголовок «Щітки», «Суперечка щіток», «Найпотрібніша щітка»

Зі-бра-ли-ся три щі-тки і за-спе-ре-ча-лись — я-ка з них най-більш по-трі-бна. Пер-ша мо-ви-ла:

— Я ду-же по-трі-бна, бо чи-щу о-дяг. Без ме-не лю-ди бу-дуть ви-гля-да-ти не-о-хай-но.

— А я чи-щу взу-ття, — о-бі-зва-ла-ся дру-га щі-тка. — Лю-ди-ну в бру-дно-му взу-тті ні-хто о-хай-но-ю не на-зве.

— Най-по-трі-бні-ша я, — ска-за-ла тре-тя. — Що-ран-ку і що-ве-чо-ра я чи-щу лю-дям зу-би.

А чи-сті зу-би — це здо-ро-ві зу-би.

Зубна щітка найпотрібніша. Вона допомагає дбати за здоров'я

 

СТОІРНКА 60

Звуковий розбір слова

Щасливе, Щуківка, Щедренко, Щипачук, Щавленко, Щукін

Щасли́ве  Ща-сли-ве  [ — — ● | — — ●́ | — ● ]   [ш ч а с л и в е]

Щу́ківка   Щу-ків-ка  [ — — ● | -- ●́ — | — ● ]  [ш ч у к´ і в к а]

Щедре́нко  Ще-дрен-ко  [ — — ● | — — ●́ — | — ● ]   [ш ч е д р е н к о]

Щипачу́к   Щи-па-чук [ — — ● | — ● | — ●́ — ]  [ш ч и п а ч у к]

Щавле́нко   Щав-лен-ко [ — — ● — | — ●́ — | — ● ]  [ш ч а в л е н к о]

Щу́кін   Щу-кін  [ — — ●́ | -- ● — ]  [ш ч у к´ і н]

� Пішов холодний дощ. Одягай скоріше плащ. Усі сховались від дощу.

Ще-дрий – о-хо-че ді-ли-ться тим, що ма-є. Ща-сли-вий – спов-не-ний ра-до-сті і ща-стя

Інші завдання дивись тут...