Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

СТОРІНКА 69  Текст

Вправа 1  Текст

 Дя-тел ба-дьо-ро сту-ко-тить по де-ре-ву. Він не вмі-є спі-ва-ти. За-мість пі-сні птах ви-сту-ку-є дзьоб-бом.

Тема: розповідь про дятла.

 

Вправа 2  Поділили текст на речення

Оленка зайшла на кухню/ там тато готував борщ/ дівчинка вирішила допомогти.

Оленка зайшла на кухню. Там тато готував борщ. Дівчинка вирішила допомогти.

 

Вправа 3  Порядок речень у тексті

2 Котик хотів погратися з ним.

1 На наше подвір'я зайшов їжак.

4 Котик поколов свої лапки.

3 Але тіло їжака вкрите голками.

На на-ше по-двір'-я зай-шов ї-жак. Ко-тик хо-тів по-гра-ти-ся з ним. А-ле ті-ло ї-жа-ка вкри-те гол-ка-ми. Ко-тик по-ко-лов сво-ї ла-пки.

 

СТОРІНКА 70 Заголовок тексту

Вправа 1  Вибрали заголовок тексту

При-грі-ва-є сон-це. Та-не сніг. Бі-жать струм-ки. Зе-ле-ні-є тра-ва. По-ча-ла-ся ве-сна. Пта-хи спі-ва-ють їй сво-ї пі-сні.

√ Почалась весна

 

Вправа 2

Заголовок: «Цариця ночі», «Мексиканський кактус», «Найзапашніша квітка»

Най-за-па-шні-ша кві-тка ро-сте в А-ме-ри-ці. Це ме-кси-кан-ський ка-ктус Ца-ри-ця но-чі. Йо-го па-хо-щі по-ді-бні до за-па-ху ва-ні-лі. Їх мо-жна від-чути за кі-ло-метр.

 

Вправа 3

Текст

Заголовок

Го-роб-ці не ві-длі-та-ють у ви-рій. То-му їх на-зи-ва-ють о-сі-ли-ми. По-се-ля-ю-ться во-ни бі-ля жи-тла лю-дей. Там їм лег-ше знай-ти по-жи-ву.

«Осілі птахи»

Го-роб-ці — дбай-ли-ві ба-тьки. Во-ни тур-бу-ю-ться про пта-ше-нят. Го-ду-ють їх. За-хи-ща-ють від во-ро-гів. Вчать лі-та-ти і до-бу-ва-ти ї-жу.

«Турботливі птахи»

√ Го-роб-ці жи-вуть у дво-рах і сад-ках. Во-ни по-ї-да-ють рі-зних ко-мах і ли-чи-нок. Тим са-мим зни-щу-ють ба-га-то шкі-дни-ків.

«Корисні птахи»

 

СТОРІНКА 71  Будова тексту

Вправа 1

Чи бу-ва-ли ви в Кар-па-тах?

Зачин

Це чу-до-ві го-ри. Во-ни при-ча-ро-ву-ють зе-ле-ни-ми схи-ла-ми. При-ва-блю-ють бур-хли-ви-ми рі-ка-ми. Ми-лу-ють о-ко ї-хні по-ло-ни-ни.

Основна частина

О-бов'-яз-ко-во по-бу-вай-те в Кар-па-тах!

Кінцівка

Вправа 2 

Він ко-жно-го дня про-во-джа-є хло-пчи-ка до шко-ли. Су-про-во-джу-є до шкіль-них во-ріт. А по-тім по-вер-та-є-ться до-до-му.

Ряб-ко — вір-ний друг!

У тексті відсутній зачин

 

Вправа 3

У Василька є пес Рябко.

 

Вправа 4

На го-ро-ді ви-ріс со-ня-шник.

Зачин

Жов-ті пе-лю-стки ці-є-ї кві-тки на-га-ду-ють со-ня-чні про-ме-ні. А кру-гла го-ло-ва зав-жди по-вер-ну-та до сон-ця.

Основна частина

Мо-жли-во то-му йо-го на-зва-ли со-ня-шни-ком.

Кінцівка

 

СТОРІНКА 72 Текст-розповідь і текст-опис

Вправа 1 Текст-опис

Я ву-ха-тий ваш дру-жок. В ме-не сі-рий ко-жу-шок, ку-ций хво-стик, дов-гі ву-са. Я у-сіх-у-сіх бо-ю-ся.

√ опис

 

Вправа 2

Сір-ий жу-ра-вель — ве-­ли-кий птах. Він схо-жий на ле-ле-ку. У ньо-го дов-гі но-ги і ши-я мі-цний дзьоб. А на го-ло-ві — чер-во-на пля-ма.

Опис

В У-кра-ї-ні на бо-ло-ти-стій мі-сце-во-сті жи-ве ве-ли-кий птах — жу-ра-вель. А-ле бо-ло-та ста-ли о-су-шу-ва-ти. То-му цих пта-хів по-мен-­ша-ло.

Розповідь

 

Вправа 3  Опис у тексті

Ми з ді-ду-сем вста-ли ра-но. У-зя-ли ву-до-чки і ви-ру-ши-ли стеж-кою до о-зе-ра.

У-здовж стеж-ки ро-сли ні-жні ро-ма-шки. Го-лів-ки в них — на-че ма-лень-кі жов-ті со-не-чка з бі-ло-сні-жни-ми про-мін-ця-ми. Ли-стя — ні-би зе-ле-не ме-ре-жи-во.

  На ві-трі ро-ма-шки хи-та-ли сво-ї-ми го-лів-ка-ми. Нам  зда-ва-ло-ся, що во-ни ві-та-ю-ться з на-ми.

 

СТОРІНКА 73  Слова, які прикрашають текст

Вправа 1

1) По небу розсипались зірки. Виглянув місяць. Подивився на всі боки і поплив між  хмарами. Він господарюватиме на небі аж до ранку.

2) По небу розсипались яскраві (прикметник) зірки. Виглянув мо­лодий (прикметник) місяць. Подивився на всі боки і поплив між кучерявими (прикметник) хмарами. Він господарюватиме на небі аж до ранку.

 

Вправа 2  Підкреслили слова, які допомогли відгадати загадки

Над річкою схилилась стара плакуча верба.

Вона купає свої тоненькі гілки у чистій прохолодній воді.

 

Вправа 3

Виглянуло весняне сонечко.

Прокинувся мовчазний ліс. Зашуміли білокорі берези. Розправив густі віти могутній дуб. Умилася срібною росою молода трава.

 

Вправа 4 

Опис лисички за малюнком

 

СТОРІНКА 74

Вправа 1  Опис зовнішнього вигляду

У мене є молодша сестричка.

Вона невисокого зросту.

Має світле волосся.

З-під довгих вій виглядають карі очі.

 

Вправа 2

Помідор круглий, як м’яч.

Цвіт вишні білий, як сніг.

Кавун смугастий, як зебра.

Грушка солодка, як мед.

 

Вправа 3

Дощ (ущух, припинився). Він (змочив, напоїв) землю (чистою, кришталевою) водою. З-за хмар (ви­глянуло, з’явилося) сонце. Над річкою (з’явилася, засяяла) (барвиста, кольорова) райдуга.

Дощ у-щух. Він на-по-їв зем-лю кри-шта-ле-во-ю во-до-ю. Із хмар ви-­гля-ну-ло  сон-це. Над рі-чко-ю за-ся-я-ла бар-ви-ста рай-ду-га.

 

Вправа 4  Частини мови

Утворили слово з останніх букв слів гном, вишня, меч.   М’яч

М’яч (який?) гумовий, тенісний, шкіряний, футбольний, волейбольний, баскетбольний, великий, маленький, круглий

М’яч (що робить?) котиться, відбивається, лежить, летить

Інші завдання дивись тут...